Em­mi Til­vis / STT

Te­rä­syh­tiö SSAB:n Raa­hen te­räs­teh­das jäi in­ves­toin­ti­jär­jes­tyk­ses­sä kak­kos­si­jal­le, sil­lä SSAB ker­too tie­dot­tees­saan in­ves­toi­van­sa fos­sii­li­va­paa­seen tuo­tan­to­lai­tok­seen Luu­la­jas­sa. Teh­taan val­mis­tut­tua Luu­la­jan ny­kyi­nen ma­suu­nei­hin pe­rus­tu­va tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä pois­te­taan käy­tös­tä.

Luu­la­jan ko­ko­nai­sin­ves­toin­nin ar­vi­oi­daan ole­van noin 4,5 mil­jar­dia eu­roa. Toi­saal­ta in­ves­toi­mal­la uu­teen tek­no­lo­gi­aan SSAB vält­tää noin kah­den mil­jar­din eu­ron in­ves­toin­nit ny­kyi­siin tuo­tan­to­lai­tok­siin seu­raa­vien kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

Yh­tiö ker­too, et­tä se in­ves­toi Ruot­siin lii­ke­toi­min­nal­lis­ten syi­den vuok­si. Li­säk­si Raa­hen teh­taan ny­kyi­set lait­teet ovat ke­hit­ty­neem­piä, mo­ni­nai­sem­pia ja pa­rem­mas­sa kun­nos­sa.

Myös Raa­hen te­räs­teh­das on tar­koi­tus muut­taa myö­hem­min fos­sii­li­va­paak­si. Raa­hen teh­taan muu­tok­sel­la ja sen ai­ka­tau­lul­la on suu­ri vai­ku­tus Suo­men hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin.

SSAB on ker­to­nut ai­em­min, et­tä vih­re­ät in­ves­toin­nit edel­lyt­tä­vät suur­ta mää­rää fos­sii­li­va­paa­ta säh­köä.

Ruotsi voitti Suomen

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra (ps.) kir­joit­taa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä Luu­la­ja voit­ti Raa­hen ja Ruot­si Suo­men.

– Kun ti­lan­ne ei muu­ten­kaan ole help­po, on SSAB myös yk­si niis­tä, joi­hin la­kot ko­vas­ti koh­dis­tu­vat, kir­joit­taa Pur­ra vii­ta­ten Suo­men po­liit­ti­siin lak­koi­hin.

Myös Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen va­lit­te­lee uu­tis­ta.

– On kiin­nos­ta­vaa lu­kea, mikä vai­ku­tus po­liit­ti­sil­la la­koil­la oli tä­hän SSAB:n hal­li­tuk­sen pää­tök­seen, kir­joit­taa Pen­ti­käi­nen vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Leikkaa Ruotsin hiilidi­ok­si­di­päästöjä

Luu­la­jan tu­le­va te­räs­teh­das käyt­tää raa­ka-ai­nee­naan fos­sii­li­va­paa­ta rau­ta­sien­tä Jäl­li­vaa­ran de­monst­raa­ti­o­lai­tok­sel­ta sekä kier­rä­tys­te­räs­ro­mua.

– Luu­la­jan muu­tos on virs­tan­pyl­väs mat­kal­lam­me koh­ti fos­sii­li­va­paa­ta te­räs­tä. Pois­tam­me seit­se­män pro­sent­tia koko Ruot­sin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töis­tä, vah­vis­tam­me kil­pai­lu­ky­ky­äm­me ja tur­vaam­me työ­paik­ko­jam­me Eu­roo­pan kus­tan­nus­te­hok­kaim­mal­la kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­sel­la ohut­le­vy­tuo­tan­nol­la, sa­noo SSAB:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­tin Lindq­vist tie­dot­tees­sa.

Luu­la­jan uu­den teh­taan on suun­ni­tel­tu käyn­nis­ty­vän vuo­den 2028 lo­pul­la ja täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la vuot­ta myö­hem­min.