työ­ryh­mä / STT

Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si nou­see ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb. Stubb voit­ti pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la sun­nun­tai­na vaa­lit 51,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la.

– Elä­mä­ni suu­rin kun­nia, kom­men­toi Stubb sun­nun­tai­na vaa­li­tu­los­ta.

Il­ta­kym­me­nen ai­koi­hin Stubb ker­toi, et­tä vas­tuu tun­tui har­teil­la.

– Kyl­lä­hän täs­sä tie­tys­ti kä­sit­tää sen vas­tuun ja pai­no­las­tin, joka har­teil­le las­keu­tuu sii­tä, et­tä on Suo­men ta­sa­val­lan 13. pre­si­dent­ti. Eri­tyi­ses­ti täs­sä maa­il­man­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa. Sen voin lu­va­ta, et­tä teen kaik­ke­ni joka päi­vä sen teh­tä­vän eteen.

Stubb sa­noi, et­tä vaik­ka vaa­li­kamp­pai­lus­sa on pu­hut­tu pal­jon so­das­ta, konf­lik­teis­ta, Na­tos­ta ja puo­lus­tuk­ses­ta, on pre­si­den­tin pää­teh­tä­vä rau­ha.

– Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin pää­teh­tä­vä on rau­han yl­lä­pi­tä­mi­nen Suo­men maas­sa, ja sen tu­len te­ke­mään. Sen lu­paan.

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas, vih­rei­den tu­ke­ma Pek­ka Haa­vis­to jäi vaa­leis­sa toi­sek­si 48,4 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Ää­ni­mää­räs­sä eh­dok­kai­den ero oli run­saat 98 600.

Haa­vis­to on­nit­te­li kil­pa­kump­pa­ni­aan jo en­nen il­ta­yh­dek­sää sun­nun­tai­na, kun sekä lop­pu­met­reil­leen eden­nyt ään­ten­las­ken­ta et­tä Ylen vaa­lien­nus­te näyt­ti­vät Stub­bil­le voit­toa.

– No niin, Ale­xan­der, on­nit­te­lut Suo­men 13. pre­si­den­til­le, Haa­vis­to sa­noi kä­tel­les­sään Stub­bia.

Haa­vis­to oli pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na jo kol­mat­ta ker­taa, mut­ta lop­pu­ki­ri ei kan­ta­nut maa­liin as­ti.

– Tämä oli eri­no­mai­nen vaa­li­kam­pai­lu yh­dek­sän eh­dok­kaan kes­ken vai­ke­as­sa ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa. Käy­tiin erit­täin asi­al­li­nen kam­pan­ja, hy­vät kes­kus­te­lut. Suo­mi tar­vit­si näi­tä kes­kus­te­lu­ja.

– Us­kon, et­tä Suo­mi saa nyt hy­vän ta­sa­val­lan pre­si­den­tin. Ale­xan­der Stubb on ko­ke­nut, osaa­va hen­ki­lö tätä teh­tä­vää hoi­ta­maan. Ja pu­li­nat pois, Haa­vis­to sa­noi.

Haa­vis­tol­ta ky­syt­tiin Hel­sin­gin kau­pun­gin­ta­lol­la, oli­ko hän nyt vii­meis­tä ker­taa pyr­ki­mäs­sä pre­si­den­tik­si.

– Sa­non näin, et­tä no com­ments. Tu­le­vai­suut­ta en ru­pea nyt ajat­te­le­maan tänä il­ta­na. Mut­ta kyl­lä sel­lai­nen olo tie­tys­ti on täl­lai­sen vaa­li­rum­ban jäl­keen, et­tä ei enää mi­hin­kään vaa­lei­hin, Haa­vis­to vas­ta­si.

Pre­si­den­tin­vaa­lien jäl­keen Haa­vis­to pa­laa kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­vään ja edus­kun­nan ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nan jä­se­nek­si.

– Huo­men­na pi­dän va­paa­päi­vän, mut­ta yli­huo­men­na olen sit­ten ta­kai­sin edus­kun­nas­sa, sa­noi Haa­vis­to sun­nun­tai-il­ta­na tu­lok­sen jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen.

Vaa­li­tu­lok­sen rat­ke­a­mi­sen jäl­keen Stubb vie­rai­li Haa­vis­ton vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Kor­jaa­mol­la Hel­sin­gin Töö­lös­sä, mis­sä mo­lem­mat eh­dok­kaat esiin­tyi­vät het­ken yh­des­sä Haa­vis­ton kan­nat­ta­ja­kun­nal­le.

Stubb ker­toi, et­tä he oli­vat Haa­vis­ton kans­sa so­pi­neet vii­mei­sen pre­si­den­tin­vaa­li­ten­tin jäl­keen, et­tä kum­pi ta­han­sa heis­tä voit­taa, tämä tu­lee en­sim­mäi­se­nä käy­mään toi­sek­si tul­leen vaa­li­val­vo­jai­siin.

Stubb kiit­ti Haa­vis­toa hei­dän yh­des­sä käy­mäs­tään mat­kas­ta. Stub­bin mu­kaan he oli­vat kes­kus­tel­leet, et­tä mat­ka oli­si ol­lut mo­lem­mil­le ko­vem­pi, jos he ei­vät oli­si hy­viä ys­tä­viä ja kun­ni­oit­tai­si toi­si­aan. Stubb sa­noi Haa­vis­tol­le, et­tä tämä on yk­si hie­noim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jon­ka Stubb on kos­kaan ta­van­nut.

Stubb sa­noi Haa­vis­ton kan­nat­ta­jil­le, et­tä näi­den tu­li­si ol­la yl­pei­tä sii­tä hui­ke­as­ta kam­pan­jas­ta, jon­ka nämä te­ki­vät. Stubb pyy­si lo­puk­si, et­tä he voi­si­vat so­pia sii­tä, et­tä "enää ei ole Ale­xin tai Pe­kan jouk­ku­et­ta, vaan ai­no­as­taan Suo­men jouk­kue".

Haa­vis­to kiit­ti val­vo­jai­sis­sa kaik­kia vaa­li­työs­sä mu­ka­na ol­lei­ta ai­na kan­nat­ta­ja­kort­tien ke­ruus­ta läh­tien. Hä­nen mu­kaan­sa jo­kai­nen voi ol­la to­del­la yl­peä teh­dys­tä työs­tä.

Haa­vis­ton puo­li­so An­to­nio Flo­res ker­toi vaa­li­val­vo­jai­sis­sa, et­tä koko kam­pan­ja on ol­lut ihan fan­tas­ti­nen.

– Sä olet ol­lut su­per­hy­vä, kii­tos sii­tä, Flo­res sa­noi Haa­vis­tol­le.

Stubb pää­si juh­li­maan voit­to­aan omiin vaa­li­val­vo­jai­siin­sa puo­li yh­den­tois­ta jäl­keen. Kii­tos­pu­hees­saan hän an­toi läm­pi­mät kii­tok­sen­sa ää­nes­tä­jil­le, kam­pan­ja­vä­el­le, vas­ta­eh­dok­kaal­leen ja kol­mel­la kie­lel­lä per­heel­leen.

– Ha­lu­sin teh­dä teil­le kol­me lu­paus­ta. Seu­raa­van kuu­den vuo­den ai­ka­na Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­nä tu­len an­ta­maan ai­van kaik­ke­ni ai­van joka iki­nen päi­vä. Toi­nen lu­paus on se, et­tä tu­len me­ne­mään koko Suo­men etu edel­lä, ai­na ja yh­des­sä.

– Kol­mas lu­paus on, et­tä teen kaik­ke­ni tä­män ta­sa­val­lan, tä­män rak­kaan maam­me eteen, et­tä olen yh­dis­tä­vä te­ki­jä ja et­tä näis­sä rau­hat­to­muu­den ajois­sa täs­sä maas­sa rau­ha säi­lyy. Mik­si? Sik­si, et­tä minä ra­kas­tan tätä maa­ta, Stubb sa­noi kii­tos­pu­hees­saan.

Tu­le­vas­ta po­li­tii­kas­taan Stubb sa­noi ai­em­min, et­tä hän ai­koo jat­kaa pre­si­dent­ti­nä Sau­li Nii­nis­tön pe­rin­net­tä.

– Ha­lu­ai­sin jat­kaa Sau­li Nii­nis­tön lin­jal­la, mut­ta sa­mal­la on ym­mär­ret­tä­vä, et­tä nyt al­kaa myös uu­si ai­ka­kau­si sii­nä­kin mie­les­sä, et­tä me olem­me Na­ton jä­sen, me olem­me so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­neet. Ja kyl­män so­dan jäl­kei­nen ai­ka­kau­si on päät­ty­nyt. Eli se tuo myös muu­tok­sen ta­sa­val­lan pre­si­den­tin teh­tä­vään, myös yli­pääl­lik­kyy­teen, kos­ka me tu­lem­me in­teg­roi­maan mei­dän puo­lus­tuk­sen Na­toon.

– Jo­kai­nen ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti tuo teh­tä­vään­sä tie­tys­ti oman ko­ke­muk­sen­sa, oman asi­an­tun­te­muk­sen­sa ja oman per­soo­nan­sa.

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­jan, pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon mu­kaan pre­si­den­tin­vaa­lin rat­kai­si puo­lu­een eh­dok­kaan Ale­xan­der Stub­bin hy­väk­si se, et­tä hän on "juu­ri tä­hän ai­kaan so­pi­va pre­si­dent­ti".

– Hän on enem­mis­tön mie­les­tä se, joka ym­mär­tää par­hai­ten sen, mi­hin me olem­me me­nos­sa: Nato-yh­teis­työn, Nato-jä­se­nyy­den ra­ken­ta­mi­sen, tran­sat­lant­ti­sen suh­teen ja Eu­roo­pan, joka on meil­le koko ajan tär­ke­äm­pi, Or­po sa­noi STT:lle vaa­li­tu­lok­sen rat­ket­tua.

Or­pon mu­kaan vaa­lien toi­nen kier­ros oli "erit­täin hie­no".

– Erit­täin laa­du­kas­ta, osaa­vaa ja si­vis­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua. Mo­lem­mat eh­dok­kaat oli­vat täy­sin val­mii­ta ta­sa­val­lan pre­si­den­tin teh­tä­viin, mut­ta Alex veti kui­ten­kin pi­tem­män kor­ren, Or­po sa­noi.

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja So­fia Vir­ta sa­noi sun­nun­tai-il­ta­na, et­tä Stub­bis­ta saa­daan Suo­meen eri­no­mai­nen pre­si­dent­ti.

– Toi­von, et­tä Suo­mi sei­soo yh­te­näi­se­nä hä­nen ta­ka­naan.

Ko­koo­mus on me­nes­ty­nyt vaa­leis­ta toi­seen. Op­po­si­ti­os­sa vai­kut­ta­va Vir­ta nä­kee, et­tä ko­koo­muk­sen vies­ti on pu­hu­tel­lut suo­ma­lai­sia.

– Meil­lä on de­mok­ra­tia, jota me kun­ni­oi­tam­me, ja he ovat saa­neet pal­jon ää­niä ja me­nes­tys­tä.

Vir­ta sa­noi ole­van­sa erit­täin yl­peä Haa­vis­tos­ta ja ke­hui tä­män kam­pan­jaa. Vih­rei­den puo­lu­e­joh­ta­ja nos­ti eri­tyi­ses­ti esiin, et­tä Haa­vis­ton kam­pan­ja toi yh­teen ih­mi­siä yli puo­lu­e­ra­jo­jen.

– Suo­mi tar­vit­see yh­te­näi­syyt­tä.

Vir­ta myön­si, et­tä toi­nen sija he­rät­ti myös pet­ty­myk­sen tun­tei­ta.

– Tot­ta kai pet­ty­neet tun­nel­mat, ai­na täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, Vir­ta sa­noi STT:lle puo­lu­een­sa vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Hel­sin­gis­sä.

Hän kat­soi, et­tä kam­pan­jas­sa teh­tiin kaik­ki, mitä voi­tiin.

– Sen voi pää­tel­lä täs­tä­kin tun­nel­mas­ta, joka on läm­min, vaik­ka­kin hie­man su­ru­mie­li­nen, kun ol­laan tap­pi­ol­le jou­dut­tu.

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sen kier­rok­sen ko­ti­maan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 70,7. Toi­sel­la kier­rok­sel­la en­nak­koon ää­nes­ti noin 46 pro­sent­tia Suo­mes­sa asu­vis­ta ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon ää­nen­sä an­toi lä­hes kak­si mil­joo­naa suo­ma­lais­ta.

Hy­lät­ty­jen ää­nien mää­rä nou­si pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la ver­rat­tu­na en­sim­mäi­seen kier­rok­seen. Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön tu­los­pal­ve­lus­ta il­me­nee, et­tä mi­tät­tö­miä ää­niä oli ker­ty­nyt lä­hes 20 600, kun alus­ta­va las­ken­ta val­mis­tui sun­nun­tai-il­ta­na.

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ko­ti­maan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 75. Vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la Stubb ke­rä­si 27,2 pro­sent­tia ja Haa­vis­to 25,8 pro­sent­tia ää­nis­tä.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti ko­ti­maas­sa jäi edel­li­sis­sä vuo­den 2018 vaa­leis­sa hiuk­sen­hie­nos­ti al­le 70:n. Tuol­loin Sau­li Nii­nis­tö oli erit­täin sel­vä en­nak­ko­suo­sik­ki, ei­kä tois­ta kier­ros­ta edes tar­vit­tu.

Va­lit­tu pre­si­dent­ti ryh­tyy toi­meen­sa va­lit­se­mis­taan seu­raa­van kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä eli täl­lä ker­taa per­jan­tai­na 1. maa­lis­kuu­ta, jol­loin hän an­taa edus­kun­nan edes­sä juh­lal­li­sen va­kuu­tuk­sen. Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön toi­mi­kau­si päät­tyy, kun uu­si pre­si­dent­ti ryh­tyy toi­meen­sa.