Nii­lo Si­mo­jo­ki, Min­ja Vii­ta­nen / STT

Yh­dys­val­ta­lai­sen Tuc­ker Carl­so­nin ko­hut­tu haas­tat­te­lu Ve­nä­jän pre­si­den­tin Vla­di­mir Pu­ti­nin kans­sa meni koko lail­la Krem­lin toi­vei­den mu­kai­ses­ti, ar­vi­oi tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­li­o­nie­mi Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta. Sen si­jaan haas­tat­te­li­jan kan­nal­ta ti­lai­suus ei su­ju­nut ol­len­kaan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.

– Pu­tin­han vä­lil­lä jopa suo­ra­nai­ses­ti louk­ka­si Carl­so­nia vih­jaa­mal­la tä­män pyr­ki­mi­ses­tä ai­koi­naan CIA:han ja sii­tä, et­tei Carl­son ole oi­ke­as­taan jour­na­lis­ti vaan viih­dyt­tä­jä, Kal­li­o­nie­mi huo­mi­oi.

Hä­nen mu­kaan­sa Carl­so­nia ei ole yleen­sä haas­tet­tu haas­ta­tel­ta­van toi­mes­ta, jo­ten koh­taa­mi­nen Pu­ti­nin kans­sa saat­toi ol­la Fox New­sin en­ti­sel­le täh­ti­toi­mit­ta­jal­le ihan uu­si ko­ke­mus.

– Ei­hän sii­nä var­maan ole sil­loin mu­ka­va ol­la, Kal­li­o­nie­mi poh­tii.

Jos ole­te­taan, et­tä Tuc­ker Carl­son oli­si ha­lun­nut teh­dä po­li­tiik­kaa re­pub­li­kaa­nien eh­dok­kaak­si jäl­leen pyr­ki­vän ex-pre­si­dent­ti Do­nald Trum­pin puo­les­ta Yh­dys­val­tain mar­ras­kuun pre­si­den­tin­vaa­le­ja sil­mäl­lä pi­tä­en, ei Pu­tin-haas­tat­te­lu an­ta­nut sii­hen mi­tään hy­viä pro­pa­gan­dan ai­nek­sia.

– Ku­vai­li­sin tätä ää­rim­mäi­sen tyl­säk­si haas­tat­te­luk­si -- ei tätä var­maan moni kes­ki­ver­to­kat­so­ja jak­sa edes ko­ko­naan kat­soa, Kal­li­o­nie­mi epäi­lee.

Pu­tin-haas­tat­te­lu jul­kais­tiin var­hain per­jan­tai­na Suo­men ai­kaa juon­ta­jan omal­la Tuc­ker Carl­son Net­work -alus­tal­la.

Carl­so­nil­la oli­si ol­lut te­o­ri­as­sa ti­lai­suus pa­laut­taa ar­vos­tus­taan jour­na­lis­ti­na haas­ta­mal­la Pu­ti­nia. Kal­li­o­nie­mi ar­vi­oi kui­ten­kin, et­tä se oli­si ol­lut lii­an suu­ri täys­kään­nös mie­hel­tä, joka on joh­don­mu­kai­ses­ti puo­lus­tel­lut Ve­nä­jän toi­mia ja le­vit­tä­nyt sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­ta muun mu­as­sa sa­lai­sis­ta bi­oa­se­la­bo­ra­to­ri­ois­ta Uk­rai­nas­sa.

Pu­ti­nil­ta ei kah­den tun­nin pi­tui­sek­si ve­ny­nees­sä ja ajoit­tain yk­si­pu­he­luk­si men­nees­sä haas­tat­te­lus­sa kuul­tu Kal­li­o­nie­men mu­kaan mi­tään uut­ta. Tuc­ker Carl­so­nin ja vies­ti­pal­ve­lu X:n kaut­ta Pu­ti­nil­le tar­jou­tui kui­ten­kin suh­teel­li­sen suo­sit­tu ka­na­va vä­lit­tää jäl­leen laa­jem­mal­le Ve­nä­jän ver­si­o­ta so­das­ta ja sen syis­tä.

– Var­maan sii­nä pu­hut­tiin pal­jon myös ve­nä­läi­sil­le it­sel­leen. Se oli sem­mois­ta ve­nä­läi­sen iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­mis­ta sekä Ve­nä­jäl­lä et­tä ul­ko­mail­la asu­vil­le ve­nä­läi­sil­le, Kal­li­o­nie­mi sa­noo.

Uk­rai­nan ja sitä tu­ke­vien län­si­mai­den asi­al­le ky­see­na­lai­nen haas­tat­te­lu tus­kin teki lo­pul­ta pal­jo­a­kaan va­hin­koa, Kal­li­o­nie­mi ar­vi­oi.

Tuc­ker Carl­so­nin kiis­tel­ty Pu­tin-haas­tat­te­lu jul­kais­tiin var­hain per­jan­tai­na Suo­men ai­kaa juon­ta­jan omal­la Tuc­ker Carl­son Net­work -alus­tal­la. Pu­tin sa­noi haas­tat­te­lus­sa muun mu­as­sa, et­tä Ve­nä­jäl­lä ei ole ai­kei­ta hyö­kä­tä esi­mer­kik­si Puo­laan tai Lat­vi­aan.

Carl­son ky­syi Pu­ti­nil­ta, on­ko ole­mas­sa ti­lan­net­ta, jos­sa Ve­nä­jä lä­het­täi­si jouk­ko­jaan Puo­laan. Pu­tin sa­noi, et­tä näin ta­pah­tui­si vain, jos Puo­la hyök­käi­si Ve­nä­jäl­le.

– Meil­lä ei ole kiin­nos­tus­ta Puo­laan, Lat­vi­aan tai mi­hin­kään muu­al­le. Mik­si te­ki­sim­me niin? Meil­lä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole kiin­nos­tus­ta -- Se ei tule ky­sy­myk­seen­kään, Pu­tin sa­noi ja ku­vai­li asi­aa uh­ka­ku­vil­la liet­so­mi­sek­si.

Pu­tin pää­si aloit­ta­maan haas­tat­te­lun lu­en­noi­mal­la Ve­nä­jän ja itäi­sen Eu­roo­pan his­to­ri­as­ta kym­me­nien mi­nuut­tien ajan. His­to­ri­a­ker­tauk­sel­laan hän pyr­ki pe­rus­te­le­maan pää­tös­tään hyö­kä­tä Uk­rai­naan lä­hes kak­si vuot­ta sit­ten, hel­mi­kuus­sa 2022.

Haas­tat­te­lun yh­tey­des­sä Pu­tin tois­te­li Ve­nä­jän pro­pa­gan­da­väit­tei­tä muun mu­as­sa Uk­rai­nan "de­nat­si­fi­kaa­ti­os­ta". Ve­nä­jä on pe­rus­tel­lut hyök­käys­tään Uk­rai­naan esi­mer­kik­si väit­tä­en, et­tä ve­nä­läis­jou­kot ovat läh­te­neet va­paut­ta­maan Uk­rai­naa uus­nat­seis­ta.

Krem­lin tie­dot­ta­ja Dmit­ri Pes­kov sa­noi kes­ki­viik­ko­na ve­nä­läi­sel­le uu­tis­toi­mis­to Tas­sil­le, et­tä Carl­son on ta­van­nut pre­si­dent­ti Pu­ti­nin ja haas­ta­tel­lut tätä. Noin kak­si­tun­ti­nen haas­tat­te­lu nau­hoi­tet­tiin tiis­tai­na.

54-vuo­ti­as Carl­son on kär­ke­vä kon­ser­va­tii­vi­kom­men­taat­to­ri, joka tun­ne­taan ra­di­kaa­leis­ta nä­ke­myk­sis­tään ja sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den liet­so­mi­ses­ta. Mo­net Carl­so­nin ulos­tu­lot ovat ol­leet Krem­lil­le mie­lui­sia, ja ne ovat saa­neet pal­jon nä­ky­vyyt­tä Ve­nä­jäl­lä.

Leh­dis­tön­va­pau­den ti­lan­ne Ve­nä­jäl­lä on hy­vin huo­no, ja maan hal­li­tus on le­vit­tä­nyt laa­jas­ti pro­pa­gan­daa muun mu­as­sa Uk­rai­nas­sa käyn­nis­sä ole­vas­ta hyök­käys­so­das­ta. Kriit­ti­nen ra­por­toin­ti so­das­ta on teh­ty mah­dot­to­mak­si ri­kos­syyt­tei­den uhal­la.

Ve­nä­jäl­lä on täl­lä het­kel­lä van­git­tu­na myös kak­si yh­dys­val­ta­lais­ta toi­mit­ta­jaa: Wall Street Jour­na­lin Evan Gersh­ko­vich ja Ra­dio Free Eu­ro­pen Al­su Kur­mas­he­va.

Carl­son ky­syi Pu­ti­nil­ta Gersh­ko­vic­hin luo­vut­ta­mi­ses­ta Yh­dys­val­toi­hin. Pre­si­den­tin mu­kaan Ve­nä­jän "hy­vän tah­don eleet" oli käy­tet­ty lop­puun. Pu­tin sa­noi sen si­jaan, et­tä Gersh­ko­vic­hin va­paut­ta­mi­ses­ta käy­dään kes­kus­te­lui­ta.

– Us­kon, et­tä so­pi­muk­seen voi­daan pääs­tä, ve­nä­läisp­re­si­dent­ti sa­noi Carl­so­nil­le.

Ve­nä­jäl­lä vii­me vuo­den maa­lis­kuun lo­pul­la pi­dä­tet­tyä Gersh­ko­vic­hia syy­te­tään va­koi­lus­ta. Sekä Gersh­ko­vich et­tä Wall Street Jour­nal ovat kiis­tä­neet va­koi­lu­syy­tök­set ja vaa­ti­neet Ve­nä­jää va­paut­ta­maan toi­mit­ta­jan vä­lit­tö­mäs­ti.

Carl­so­nin pää­sy Pu­ti­nia ta­paa­maan on poik­keuk­sel­lis­ta ja ero­aa mui­den kan­sain­vä­lis­ten me­di­oi­den edus­ta­jien koh­te­lus­ta. Uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen kah­den­kes­ki­nen Pu­ti­nin haas­tat­te­lu, jon­ka län­si­mai­sen me­di­an edus­ta­ja on teh­nyt sit­ten vuo­den 2019.

Riip­pu­mat­to­man ve­nä­läi­sen Me­du­za-uu­tis­si­vus­ton mu­kaan Pes­ko­vil­ta ky­syt­tiin muun mu­as­sa sii­tä, mik­si juu­ri Carl­son pää­si ta­paa­maan Pu­ti­nia. Krem­lin tie­dot­ta­ja vas­ta­si, et­tä Carl­so­nin ra­por­toin­ti "ero­aa muis­ta län­si­maa­lai­sis­ta me­di­ois­ta".

– Se ei ole mil­lään ta­val­la Ve­nä­jä-mie­lis­tä, ei­kä se ole Uk­rai­na-mie­lis­tä, se on pi­kem­min­kin Ame­rik­ka-mie­lis­tä. Mut­ta ai­na­kin se on sel­väs­sä ris­ti­rii­das­sa pe­rin­tei­sen ang­lo­sak­si­sen me­di­an kan­nan kans­sa, Pes­kov pe­rus­te­li.

Kreml on Pes­ko­vin mu­kaan saa­nut lu­kui­sia haas­tat­te­lu­pyyn­tö­jä län­si­mai­sil­ta me­di­oil­ta, joi­ta tie­dot­ta­ja ku­vai­li yk­si­puo­li­sik­si. Carl­son on väit­tä­nyt, et­tei yk­si­kään län­si­maa­lai­nen toi­mit­ta­ja ole "vai­vau­tu­nut" haas­tat­te­le­maan Pu­ti­nia sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä aloit­ti hyök­käys­so­dan Uk­rai­nas­sa.

Fox News ker­toi huh­ti­kuus­sa 2023 Carl­so­nin jät­tä­vän ka­na­van "yh­tei­ses­tä so­pi­muk­ses­ta". Muun mu­as­sa Wall Street Jour­na­lin mu­kaan Carl­son ero­tet­tiin ja hä­nel­le ker­rot­tiin asi­as­ta vain het­keä en­nen kuin asi­as­ta tie­do­tet­tiin ulos­päin.

Al­le viik­koa ai­em­min Fox News oli tai­pu­nut mak­sa­maan liki 800 mil­joo­nan dol­la­rin kor­vauk­set ka­na­val­la Do­mi­ni­o­nin ää­nes­tys­ko­neis­ta esi­te­tyis­tä pe­rät­tö­mis­tä väit­teis­tä. So­vit­te­lu­rat­kai­sun an­si­os­ta muun mu­as­sa Carl­son ja yh­ti­ön omis­ta­ja Ru­pert Mur­doch vält­tyi­vät jou­tu­mas­ta to­dis­ta­ja­nai­ti­oon oi­keu­des­sa.

Carl­so­nil­la on myös ar­vi­oi­tu ol­leen vai­ku­tus­val­taa re­pub­li­kaa­ni­puo­lu­ee­seen ja Yh­dys­val­tain en­ti­seen pre­si­dent­tiin Do­nald Trum­piin, jota hän on myös haas­ta­tel­lut usei­ta ker­to­ja.

Oi­keus­ju­tun myö­tä tuli jul­ki­sik­si Carl­so­nin yk­si­tyis­vies­te­jä, jot­ka pal­jas­ti­vat suu­ria ero­ja hä­nen jul­ki­sen per­soo­nan­sa ja yk­si­tyi­ses­ti il­mais­tu­jen nä­ke­mys­ten­sä vä­lil­lä. Vies­teis­sä hän muun mu­as­sa ar­vos­te­li Fox New­sin joh­toa, sa­noi vi­haa­van­sa Trum­pia in­to­hi­moi­ses­ti ja kut­sui Trum­pin pre­si­dent­ti­kaut­ta ka­tast­ro­fik­si.