Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tei maa­han pää­si­si syn­ty­mään alu­ei­ta, joil­la ei ole ai­nut­ta­kaan pai­kal­lis­ta uu­tis­me­di­aa.

Asia il­me­nee ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa lä­hes yh­dek­sän vas­taa­jaa kym­me­nes­tä piti tär­ke­ä­nä, et­tei täl­lai­sia niin sa­not­tu­ja uu­ti­se­rä­mai­ta syn­tyi­si Suo­meen.

Per­jan­tai­na jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­tä de­mok­ra­ti­as­ta, sa­nan­va­pau­des­ta ja va­paan me­di­an mer­ki­tyk­ses­tä. Tut­ki­muk­sen ti­la­si Uu­tis­me­di­an liit­to, joka on yk­si­tyis­ten uu­tis­me­di­oi­den toi­mi­a­la­jär­jes­tö. Liit­to edus­taa muun mu­as­sa sa­no­ma­leh­tien jul­kai­si­joi­ta.

Ky­se­lys­sä use­am­pi kuin yh­dek­sän vas­taa­jaa kym­me­nes­tä piti jour­na­lis­mia tär­ke­ä­nä de­mok­ra­ti­al­le. Erit­täin tär­ke­äk­si jour­na­lis­min ar­vi­oi lä­hes nel­jä vii­de­so­saa vas­taa­jis­ta.

Niin ikään yli yh­dek­sän vas­taa­jaa kym­me­nes­tä ar­vi­oi jour­na­lis­ti­sen me­di­an tär­ke­äk­si "tie­don huol­to­var­muu­del­le" eli luo­tet­ta­van tie­don saa­ta­vuu­del­le Suo­mes­sa.

– Suo­ma­lai­set ar­vos­ta­vat va­paut­ta, it­se­näi­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta sekä ym­mär­tä­vät jour­na­lis­min tuot­ta­man luo­tet­ta­van tie­don elin­tär­key­den de­mok­ra­ti­al­le, kom­men­toi tu­lok­sia liit­to­joh­ta­ja Juk­ka Holm­berg Uu­tis­me­di­an lii­ton tie­dot­tees­sa.

Moni kokee demokratian uhatuksi

Tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin myös va­paan de­mok­raat­ti­sen yh­teis­kun­nan ase­mas­ta Suo­mes­sa. Vas­tauk­set ja­kau­tui­vat liki ta­san.

Hie­man yli puo­let vas­taa­jis­ta ei ko­ke­nut de­mok­ra­ti­aa Suo­mes­sa uha­tuk­si, kun taas kak­si vii­de­so­saa sa­noi de­mok­ra­ti­an ole­van uhat­tu­na.

Uh­ka­ku­vi­na mai­nit­tiin muun mu­as­sa Ve­nä­jä, sota, va­leu­u­ti­set, sa­nan­va­pau­den ka­ven­tu­mi­nen, ää­ri­aat­teet ja -liik­keet, po­pu­lis­mi, pe­rus­suo­ma­lai­set sekä ny­kyi­nen hal­li­tus.

Kir­kas enem­mis­tö vas­taa­jis­ta eli 97 pro­sent­tia piti de­mok­ra­ti­an säi­ly­mis­tä tär­ke­ä­nä. De­mok­ra­ti­an ker­rot­tiin mer­kit­se­vän esi­mer­kik­si va­paut­ta, it­se­näi­syyt­tä, tasa-ar­voa, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kan­san­val­taa, va­pai­ta vaa­le­ja ja sa­nan­va­paut­ta.

Uu­tis­me­di­an lii­ton ky­se­lyn to­teut­ti tut­ki­mu­syh­tiö Iro Re­se­arch, ja sii­hen vas­ta­si elo­kuus­sa tu­hat suo­ma­lais­ta.

Tut­ki­muk­sen vir­he­mar­gi­naa­li on enin­tään 3,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.