Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Ve­nä­jäl­tä teh­tiin Suo­meen vii­me vuon­na noin 6 000 muut­toa, Ti­las­to­kes­kus ker­too. Mää­rä on sel­väs­ti suu­rin 30 vuo­teen.

Vii­mek­si vas­taa­via muut­to­mää­riä on hä­tyy­tel­ty vuon­na 1991, kun Neu­vos­to­liit­to ha­jo­si. Tuol­loin Neu­vos­to­lii­tos­ta teh­tiin Suo­meen noin 5 500 muut­toa.

Ha­jo­a­mi­sen jäl­kei­si­nä vuo­si­na 1992–1995 Ve­nä­jäl­tä teh­tiin Suo­meen 1 700–2 600 muut­toa vuo­des­sa, min­kä jäl­keen mää­rä va­kiin­tui al­le 3 100 muut­toon ai­na vuo­teen 2021 as­ti.

Kaik­ki­aan Suo­meen teh­tiin vii­me vuon­na en­nä­tyk­sel­li­set lä­hes 50 000 maa­han­muut­toa. Edel­lis­vuo­si­na maa­han­muut­to­ja on ol­lut noin 29 000–36 000.

Ve­nä­jän jäl­keen suu­rim­mat läh­tö­maat vii­me vuon­na oli­vat Ruot­si (noin 2 600 muut­toa), In­tia (2 400), Viro (2 400) ja Fi­lip­pii­nit (2 250).

Uk­rai­nas­ta teh­ty­jä maa­han­muut­to­ja ti­las­toi­tiin vii­me vuon­na rei­lut 1 500. Ti­la­päi­sen suo­je­lun no­jal­la Suo­mes­sa ole­vat uk­rai­na­lai­set ei­vät ole mu­ka­na lu­vus­sa.

Suo­men net­to­maa­han­muut­to oli vii­me vuon­na rei­lut 34 000. Mää­rä kas­voi ai­no­as­taan EU:n ul­ko­puo­lel­ta teh­dyis­tä maa­han­muu­tois­ta. Vuon­na 2021 net­to­maa­han­muut­to EU:n ul­ko­puo­lel­ta oli 15 900, kun vii­me vuon­na mää­rä oli lä­hes 30 000.

Net­to­maa­han­muut­to EU-mais­ta puo­les­taan las­ki 6 300 muu­tos­ta 5 000 muut­toon vii­me vuon­na.

Suo­men si­säi­ses­sä muut­to­liik­kees­sä kuu­si maa­kun­taa sai vii­me vuon­na muut­to­voit­toa. Eni­ten voi­tol­le jäi Pir­kan­maa, jon­ka muut­to­lii­ke oli noin 3 800 ih­mis­tä plus­sal­la. Maa­kun­nan muut­to­voit­to oli suu­rin­ta yli 70 vuo­teen.

Seu­raa­vak­si eni­ten muut­to­voit­toa sai­vat Uu­si­maa ja Var­si­nais-Suo­mi, mo­lem­mat noin tu­han­nen ih­mi­sen ver­ran.

Muut­to­tap­pi­ol­li­sia maa­kun­tia oli yh­teen­sä 13. Eni­ten vä­es­tö­ään me­net­ti­vät muu­al­le Suo­meen Ete­lä-Kar­ja­la (noin 860 ih­mis­tä), Ky­men­laak­so (800) ja Poh­jan­maa (700).

Yk­sit­täi­sis­tä kun­nis­ta muut­to­voit­toa sai­vat mää­räl­li­ses­ti eni­ten Tam­pe­re (noin 2 670 ih­mis­tä), Es­poo (2 300) ja Tur­ku (1 400). Suh­teel­li­ses­ti eni­ten muut­to­voit­toa vä­hin­tään 10 000 asuk­kaan kun­nis­ta sai­vat puo­les­taan Naan­ta­li, Tuu­su­la, Lem­pää­lä ja No­kia.

Kun­nis­ta mää­räl­li­ses­ti suu­rim­mat muut­to­tap­pi­ot kär­si­vät Hel­sin­ki (noin 970 ih­mis­tä) ja Van­taa (590). Kau­pun­git oli­vat kaik­kein muut­to­tap­pi­ol­li­sim­mat kun­nat tois­ta vuot­ta pe­rä­jäl­keen.

Suh­teel­li­ses­ti suu­rim­mat muut­to­tap­pi­ot vä­hin­tään 10 000 asuk­kaan kun­nis­ta kär­si­vät sen si­jaan Uu­si­kau­pun­ki ja Kemi.