Huit­ti­sis­sa Jar­tun ti­lal­la otet­tiin pel­to­ro­bot­ti osak­si maa­ti­lan ar­kea en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa. Noin kuu­kau­den ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä pel­to­ro­bot­ti on oi­va apu so­ke­ri­juu­rik­kaan vil­je­lys­sä. Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kus myön­si ro­bo­tin han­kin­taan in­ves­toin­ti­tu­en.

– Pel­to­ro­bot­ti kyl­vää ja kit­kee rik­ka­kas­ve­ja noin 30 heh­taa­rin so­ke­ri­juu­ri­ka­sa­lal­la. Ro­bo­tin val­mis­ta­ja lu­paa, et­tä yk­si ro­bot­ti hoi­taa 20 heh­taa­rin vil­je­ly­a­laa. Tes­taam­me nyt ro­bo­tin ra­jo­ja ja li­sä­sim­me 10 heh­taa­ria pääl­le, Juha Jart­tu sa­noo.

Ro­bot­ti on yö­kyö­pe­li, joka liik­kuu au­rin­ko­säh­köl­lä, la­taa it­sen­sä päi­väl­lä ja jat­kaa töi­tä vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Se suun­nis­taa pel­loil­la GPS-pai­kan­ti­men avul­la ja mer­kit­see jo­kai­sen sie­me­nen pai­kan muis­tiin­sa. Kun kyl­vö­työt on teh­ty, ro­bot­ti siir­tyy ha­raa­maan eli kit­ke­mään rik­ka­kas­ve­ja juu­ri­kas­ri­vien vä­lis­tä.

Pel­to­työn au­to­ma­ti­soin­ti va­paut­taa vil­je­li­jän ai­kaa mui­hin töi­hin, mut­ta vie­lä en­sim­mäi­se­nä vuon­na va­pau­tu­nut ai­ka on ku­lu­nut ro­bo­tin pa­ris­sa.

– Tänä vuon­na olen soi­tel­lut maa­han­tuo­jal­le ja val­mis­ta­jan tu­keen sekä vas­tail­lut toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin. Eh­kä tu­le­vi­na vuo­si­na voin sit­ten teh­dä muut pel­to­hom­mat pa­rem­min ja kes­kit­tyä eläin­ten pi­toon, Jart­tu nau­rah­taa ja ker­too, et­tä kas­vin­vil­je­lyn li­säk­si maa­ti­lal­la kas­va­te­taan broi­le­rei­ta, ja veli vas­taa yri­tyk­sen maan­ra­ken­nus­pal­ve­luis­ta.

Jart­tu ker­too, et­tä ro­bot­tia voi oh­ja­ta pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la. Li­säk­si so­vel­luk­ses­ta nä­kee työn edis­ty­mi­sen ja mah­dol­li­set toi­min­ta­vir­heet.

– En­sim­mäi­si­nä öi­nä ro­bot­ti oli jää­nyt kiin­ni möyk­kyyn, ja so­vel­lus il­moit­ti sii­tä.

Jar­tun maa­ti­lal­le han­kit­tu pel­to­ro­bot­ti so­pii noin 50 eri kas­vi­la­jin vil­je­lyyn. Täl­lä het­kel­lä Jart­tu vil­je­lee sil­lä vain so­ke­ri­juu­ri­kas­ta, mut­ta syk­syl­lä on tar­koi­tus ko­keil­la myös syys­rap­sia.

So­ke­ri­juu­rik­kaan Tut­ki­mus­kes­kuk­sen joh­ta­ja Su­san­na Muu­ri­nen vah­vis­taa, et­tä ky­sees­sä on Suo­men en­sim­mäi­nen maa­ti­la­käy­tös­sä ole­va pel­to­bot­ti.

– Vii­me vuon­na so­ke­ri­juu­rik­kaan tut­ki­mus­kes­kus toi Suo­meen pel­to­ro­bo­tin tut­ki­mus­käyt­töön. On hie­noa, et­tä nyt myös en­sim­mäi­nen vil­je­li­jä läh­ti ko­kei­le­maan pel­to­ro­bot­tia!, Muu­ri­nen in­nos­tuu.

Tut­ki­mus­kes­kus vuok­ra­si ro­bo­tin Työ­te­ho­seu­ran ja Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Pel­to­ro­bo-hank­keel­le, joka saa ra­hoi­tuk­sen­sa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öl­tä maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­ra­has­tos­ta (Ma­ke­ra). Hank­keen ta­voit­tee­na on tuot­taa käy­tän­nön­lä­heis­tä tie­toa pel­to­ro­bo­teis­ta.

So­ke­ri­juu­rik­kaan Tut­ki­mus­kes­kuk­sen te­ke­mät tes­ti­kyl­vöt ja ha­rauk­set sekä vil­je­li­jöi­den ko­ke­muk­set muu­al­la maa­il­mal­la roh­kai­si­vat myös Jar­tun ti­laa ko­kei­le­maan uut­ta.

Noin 100 000 eu­ron pel­to­ro­bo­tin han­kin­ta on maa­ti­lal­le suu­ri in­ves­toin­ti, joka vaa­tii tark­kaa har­kin­taa. Jar­tun mu­kaan kyl­vö­työl­lä ro­bot­ti ei iki­nä mak­sa it­se­ään ta­kai­sin. Sen si­jaan sääs­töä ker­tyy, jos kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töä voi­daan vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti.

– Noin 30 heh­taa­rin juu­ri­ka­sa­lal­la kas­vin­suo­je­lu­ai­neet mak­sa­vat vii­des­tä­tu­han­nes­ta kym­me­neen­tu­han­teen eu­roon kas­vu­kau­des­sa. Jos ro­bo­tin avul­la voi­si jät­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­neet ko­ko­naan pois, se toi­si sääs­tön.

– Li­säk­si olen ko­ke­nut, et­tä juu­rik­kaan kas­vin­suo­je­lu­ai­neet vai­kut­ta­vat seu­raa­van vuo­den vil­ja­sa­toon. Il­man kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta tätä on­gel­maa ei ole, Jart­tu jat­kaa.

Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kus myön­si pel­to­ro­bo­tin han­kin­taan maa­ta­lou­den in­ves­toin­ti­tu­en, joka on 40 pro­sent­tia han­kin­ta­hin­nas­ta.

Tuki myön­net­tiin ym­pä­ris­tön ti­laa pa­ran­ta­va­na in­ves­toin­ti­na, jos­sa ta­voit­tee­na on edis­tää ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män tuo­tan­to­ta­van ja tek­no­lo­gi­an käyt­töö­not­toa. Ro­bo­til­la on tar­koi­tus pääs­tä kiin­ni tor­jun­ta-ai­neet­to­maan ja vä­hem­män fos­sii­lis­ta polt­to­ai­net­ta ku­lut­ta­vaan vil­je­lyyn.

– Il­man in­ves­toin­ti­tu­kea pel­to­ro­bot­tia tus­kin oli­si han­kit­tu, Jart­tu to­te­aa.

Tä­hä­nas­ti­sen ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la Jart­tu suo­sit­te­lee pel­to­ro­bo­tin ko­kei­lua muil­le­kin vil­je­li­jöil­le.

– Vie­lä ei ole ne­ga­tii­vis­ta sa­not­ta­vaa. Kun käyt­töö­not­to­vai­keuk­sis­ta pääs­tiin, ro­bot­ti on toi­mi­nut juu­ri niin kuin pi­tää­kin. Kan­nat­taa li­säk­si ha­kea in­ves­toin­ti­tu­kea ELY-kes­kuk­ses­ta ja las­kea, kan­nat­taa­ko in­ves­toin­ti oman ti­lan koh­dal­la.

ves­toin­tei­hin. In­ves­toin­ti­tu­kien avul­la py­ri­tään ke­hit­tä­mään ja tu­ke­maan maa­ti­lo­jen ra­ken­net­ta ja kil­pai­lu­ky­kyä. Tu­kea voi­daan myön­tää avus­tuk­se­na, lai­nan kor­ko­tu­ke­na ja lai­na­ta­kauk­se­na.

Pel­to­ro­bot­tiin voit tu­tus­tua Suc­rok­sen Smart Beet Ini­ti­a­ti­ve -pro­jek­tin FarmD­roid juu­ri­kas­pel­lol­la -pel­lon­pien­nar­ti­lai­suu­des­sa Huit­ti­sis­sa 17.6.2024 klo 9.30–12.

Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen asi­an­tun­ti­ja Kat­rii­na Ros­vall ker­too ti­lai­suu­des­sa ELY-kes­kuk­sen maa­ta­lou­den in­ves­toin­ti­tu­en mah­dol­li­suuk­sis­ta ro­bot­ti­han­kin­nois­sa.