STT

Suo­mi esiin­tyy tänä vuon­na Eu­ro­vii­su­jen en­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa tiis­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta Bri­tan­ni­an Li­ver­poo­lis­sa. Se­mi­fi­naa­li­päi­vi­nä esiin­ty­vien mai­den ni­met jul­kis­tet­tiin tiis­tai­na.

Toi­nen se­mi­fi­naa­li käy­dään tors­tai­na 11. tou­ko­kuu­ta. Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­li on 13. tou­ko­kuu­ta.

Vii­me vuon­na voit­ta­ja oli Uk­rai­na, mut­ta tä­män vuo­den kil­pai­lua isän­nöi Bri­tan­nia Uk­rai­nan puo­les­ta.

Tänä vuon­na fi­naa­liin pää­se­vät maat rat­kais­taan pel­kil­lä ylei­sö­ää­nil­lä. Am­mat­ti­lais­raa­dit jää­vät siis se­mi­fi­naa­leis­ta pois, mut­ta ovat edel­leen mu­ka­na fi­naa­lis­sa.

Li­säk­si ää­nes­tä­mään pää­se­vät en­si ker­taa myös kat­so­jat muis­sa kuin kil­pai­luun osal­lis­tu­vis­sa mais­sa.

Suo­men edus­ta­ja Eu­ro­vii­sui­hin va­li­taan UMK-fi­naa­lis­sa Tu­rus­sa lau­an­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta.