Las­si La­pin­tie / STT

Suo­mi ja useim­mat muut EU-maat uh­kaa­vat jää­dä kier­rä­tys­ta­voit­teis­taan, va­roit­taa Eu­roo­pan ko­mis­sio ra­por­tis­sa.

Ko­mis­si­on kier­rä­tys­ra­port­ti kos­kee yh­dys­kun­ta­jä­tet­tä, eli ko­ti­ta­louk­sis­ta ja yri­tyk­sis­tä pe­räi­sin ole­vaa jä­tet­tä, sekä pak­kaus­jä­tet­tä. Suo­mi sekä 17 muu­ta EU-maa­ta uh­kaa­vat jää­dä ta­voit­teis­taan joko yh­des­sä tai mo­lem­mis­sa jä­te­tyy­peis­sä.

Suo­mel­la, Es­pan­jal­la, Ir­lan­nil­la, Lat­vi­al­la, Por­tu­ga­lil­la, Rans­kal­la, Ruot­sil­la ja Vi­rol­la on ris­ki­nä jää­dä yh­dys­kun­ta­jät­teen ta­voit­tees­taan. Vuon­na 2020 sen kier­rä­ty­sas­te oli Suo­mes­sa 41,6 pro­sent­tia, kun EU:n ta­voi­te vuo­del­le 2025 on yli 55 pro­sent­tia.

Myös muo­vi­sen pak­kaus­jät­teen ta­voi­te uh­kaa jää­dä Suo­mel­ta to­teu­tu­mat­ta. Vuon­na 2020 kier­rä­ty­sas­te oli 39,4 pro­sent­tia, kun ta­voi­te vuo­del­le 2025 on 50 pro­sent­tia.

To­del­li­suu­des­sa Suo­men ti­lan­ne muo­vi­sen pak­kaus­jät­teen osal­ta vai­kut­taa ole­van ra­port­tiin pää­ty­nyt­tä lu­kua huo­nom­pi. Ko­mis­si­os­ta ker­ro­taan STT:lle Suo­men ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ke­hit­tä­neen las­ken­ta­me­ne­tel­mi­ään ja il­moit­ta­neen ra­por­tin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ko­mis­si­on ti­las­to­pal­ve­lu Eu­ros­ta­til­le pak­kaus­muo­vin kier­rä­ty­sas­teek­si 26 pro­sent­tia.

Suo­mi kuu­luu ra­por­tin mu­kaan EU:n kes­kin­ker­tais­ten mai­den ker­hoon. Puh­taat pa­pe­rit sai Poh­jois­mai­den EU-mais­ta vain Tans­ka. Muut kier­rä­tys­ta­voit­teen­sa näil­lä nä­ky­min saa­vut­ta­vat maat ovat Hol­lan­ti, Bel­gia, Ita­lia, Itä­val­ta, Lu­xem­burg, Sak­sa, Slo­ve­nia ja Tshek­ki.

Pa­him­paan on­gel­ma­ker­hoon kuu­lu­vat EU-mais­ta Bul­ga­ria, Kreik­ka, Kro­a­tia, Kyp­ros, Liet­tua, Mal­ta, Puo­la, Ro­ma­nia, Slo­va­kia ja Un­ka­ri, jot­ka ovat vaa­ras­sa jää­dä sekä yh­dys­kun­ta- et­tä pak­kaus­jät­teen kier­rä­tys­ta­voit­teis­ta vuo­dek­si 2025.

Ko­mis­si­on mu­kaan jot­kin maat si­joit­ta­vat edel­leen suu­rim­man osan yh­dys­kun­ta­jät­tees­tään kaa­to­pai­kal­le ei­vät­kä to­den­nä­köi­ses­ti saa­vu­ta vuo­dek­si 2035 ase­tet­tua kaa­to­paik­ka­ta­voi­tet­ta.

EU:ssa kier­rä­te­tään tai kom­pos­toi­daan noin puo­let syn­ty­väs­tä yh­dys­kun­ta­jät­tees­tä, ja va­jaa nel­jän­nes si­joi­te­taan kaa­to­pai­koil­le. Syn­ty­vä pak­kaus­jä­te on ol­lut jat­ku­vas­ti kas­vus­sa, ja sii­tä kier­rä­te­tään nyt va­jaa kak­si kol­ma­so­saa.

Ko­mis­si­on ra­por­tis­sa Suo­mel­le suo­si­tel­laan muun mu­as­sa yh­dys­kun­ta­jät­teen uu­del­leen­käyt­töön val­mis­tau­tu­mis­ta ja pak­kaus­ten uu­del­leen­käy­tön tu­ke­mis­ta, jät­teen­ke­räyk­sen te­hos­ta­mis­ta ja kan­sa­lais­ten va­lis­ta­mis­ta ai­hees­ta. Ra­por­tis­sa Suo­mi saa kii­tos­ta pul­lo­jen pan­til­li­ses­ta pa­lau­tuk­ses­ta sekä kuor­ma­la­vo­jen uu­del­leen­käy­tös­tä.