Las­si La­pin­tie / STT

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­van Maa­il­man on­nel­li­suus­ra­por­tin tut­ki­jat ovat jäl­leen va­lin­neet Suo­men maa­il­man on­nel­li­sim­mak­si maak­si. Suo­mi on yk­kös­si­jal­la jo kuu­det­ta vuot­ta pe­räk­käin. Asi­as­ta ker­toi myös Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Poh­jois­mai­den edus­tus on vah­vaa, sil­lä kak­kos­si­jal­la on Tans­ka ja kol­man­te­na Is­lan­ti. Kär­ki­si­joi­tuk­set ei­vät ole muut­tu­neet ra­di­kaa­lis­ti edel­lis­vuo­des­ta. 20 on­nel­li­sim­man maan jou­kos­sa on vain yk­si uu­si maa, Liet­tua, joka on ki­vun­nut koh­ti kär­keä yli 30 si­jan ver­ran sit­ten vuo­den 2017.

Maa­il­man on­net­to­mim­pia mai­ta ovat ra­por­tin mu­kaan so­ta­vuo­sien run­te­le­ma Af­ga­nis­tan ja va­ka­vas­ta ta­lousk­rii­sis­tä kär­si­vä Li­ba­non.

Sen si­jaan Ve­nä­jän laa­jan hyök­käys­so­dan koh­teek­si jou­tu­nees­sa Uk­rai­nas­sa muu­tos on ol­lut luul­tua pie­nem­pi, vaik­ka sota on­kin vai­kut­ta­nut sel­väs­ti kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tiin. Uk­rai­na on si­jal­la 92 yh­teen­sä 137 maan lis­tauk­ses­sa.

– Yl­lät­tä­vää on se, et­tä hy­vin­voin­ti on las­ke­nut vä­hem­män kuin vuon­na 2014 Ve­nä­jän lii­tet­tyä Kri­min nie­mi­maan it­seen­sä. Tätä voi­daan osal­taan se­lit­tää poik­keuk­sel­li­sel­la yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­teen kas­vul­la Uk­rai­nas­sa, mikä on nä­ky­nyt vie­rai­den ih­mis­ten aut­ta­mi­se­na ja lah­joi­tuk­si­na. Ve­nä­jän hyök­käys on yh­dis­tä­nyt Uk­rai­naa kan­sa­kun­ta­na, ker­too ra­port­tia val­mis­tel­lut pro­fes­so­ri Jan-Em­ma­nu­el De Neve tie­dot­tees­sa.