Nina Tör­nudd, Sai­la Kiut­tu / STT

Suo­mi sul­kee per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä Vaa­li­maan, Nui­ja­maan, Imat­ran ja Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat. Sul­ke­mi­nen on voi­mas­sa 18. hel­mi­kuu­ta as­ti. Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen kes­ki­te­tään Var­tiuk­sen ja Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noi Suo­men toi­mi­neen päät­tä­väi­ses­ti ja ri­pe­äs­ti sik­si, et­tä ti­lan­ne itä­ra­jal­la ei pa­he­ni­si. Or­po sa­noi hal­li­tuk­sen seu­raa­van ti­lan­net­ta jat­ku­vas­ti ja ole­van tar­vit­ta­es­sa val­mis te­ke­mään li­sää pää­tök­siä ra­ja­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Or­po ker­toi an­ta­van­sa ti­lan­tees­ta pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen edus­kun­nal­le.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) to­te­si, et­tä min­kään­lai­nen ra­ja­ny­li­tys ei tule ole­maan mah­dol­lis­ta sul­jet­ta­vil­la raja-ase­mil­la.

– Tämä pää­tös teh­tiin sen vuok­si, et­tä Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen ja mui­den vi­ra­no­mais­ten te­ke­mien ha­vain­to­jen ja saa­mien tie­to­jen pe­rus­teel­la on ole­mas­sa sel­viä viit­tei­tä sii­tä, et­tä vie­raan val­ti­on vi­ra­no­mai­sil­la tai muil­la toi­mi­joil­la on ol­lut osuus ra­jan lait­to­mas­ti ylit­tä­nei­den hen­ki­löi­den Suo­meen saa­pu­mi­sen ede­saut­ta­mi­ses­sa, Ran­ta­nen sa­noi.

Ti­lan­teen laa­je­ne­mi­sen uh­ka ai­heut­taa Ran­ta­sen mu­kaan va­ka­van uhan ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja kan­sal­li­sel­le tur­val­li­suu­del­le. Suo­mi vies­tii Ran­ta­sen mu­kaan maa­han­pyr­ki­jöil­le eri kie­lil­lä ja ka­na­vil­la, et­tä Suo­men alu­eel­le ei pää­se.

– Ra­jat ovat kiin­ni ja Suo­men alu­eel­le ei pää­se.

Ran­ta­sen mu­kaan ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa tär­kein ky­sy­mys ei ole tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­rä.

– Täs­sä on kyse sii­tä, et­tä meil­lä on viit­tei­tä ja tie­toa sii­tä, et­tä ih­mi­siä ma­si­noi­daan Suo­meen. Sil­loin mää­rä ei ole lai­sin­kaan tär­keä ky­sy­mys. Sil­loin on tär­keä ky­sy­mys sii­tä tie­dos­ta, mikä meil­lä on tä­män il­mi­ön taus­tal­la, mi­nis­te­ri sa­noi.

Suo­meen ha­keu­tu­neet ih­mi­set ovat Ran­ta­sen mu­kaan ol­leet Ve­nä­jäl­lä lail­li­ses­ti ja vas­tuu heis­tä kuu­lui­si si­ten en­si­si­jai­ses­ti Ve­nä­jäl­le. Toi­saal­ta he ovat ol­leet täy­sin toi­min­ta­ky­kyi­siä ih­mi­siä, nuo­ria ja ter­vei­tä.

– Heil­lä on var­mas­ti vas­tuu it­sel­lään­kin, tu­le­vat­ko sei­so­maan Suo­men ra­jan taak­se vai kään­ty­vät­kö toi­seen suun­taan.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen apu­lais­pääl­lik­kö Mark­ku Has­si­sen mu­kaan uu­sim­mat tie­dot ker­to­vat, et­tä il­miö on il­mei­ses­ti laa­je­ne­mas­sa jo tä­män päi­vän ai­ka­na jon­kin ver­ran poh­joi­seen. Hä­nen mu­kaan­sa ti­lan­tees­sa on ai­van sel­keä es­ka­loi­tu­mis­vaa­ra.

Nyt pää­te­tyil­lä toi­men­pi­teil­lä py­ri­tään es­tä­mään se, et­tä ti­lan­ne pää­si­si ha­jo­a­maan kä­sis­tä, hän sa­noi.