Maa­rit Kaut­to

Po­rin kaup­pa­to­ril­la jär­jes­te­tään suu­ri ul­koil­ma­kon­sert­ti per­jan­tai­na 6. syys­kuu­ta. Ta­pah­tu­maa täh­dit­tää yk­si tä­män het­ken suo­si­tuim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta yh­ty­eis­tä Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen. Il­lan aloit­taa Sii­kai­sis­ta ko­ti­sin ole­va tun­tei­den tul­kit­si­ja Frans Har­ju.

Po­ri­kort­te­lei­den toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen ker­too, et­tä Eu­ra Event­sin jär­jes­tä­mä ul­koil­ma­kon­sert­ti on Po­rin to­rin his­to­ri­as­sa en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma, jon­ka ajak­si alue ai­da­taan ja jon­ne myy­dään lip­pu­ja.

– Tämä on mie­len­kiin­toi­nen ko­kei­lu, jos­ta nä­em­me, mi­ten kaik­ki toi­mii ja mil­lai­sia vi­ra­no­mais­vaa­ti­muk­sia on täy­tet­tä­vä. Näen kyl­lä, et­tä Po­rin tori voi­si ol­la jat­kos­sa­kin vuok­rat­ta­vis­sa tä­män­kal­tai­siin mak­sul­li­siin ylei­sö­ta­pah­tu­miin. To­ri­vuok­ran hin­ta riip­puu ta­pah­tu­ma­koh­tai­ses­ti sii­tä, kuin­ka pal­jon esi­mer­kik­si säh­köä tar­vi­taan.

– Jos to­rin Sa­ta­kie­li­la­val­la tai Ee­tu­nau­ki­on la­val­la jär­jes­tää kai­kil­le avoi­men, mak­sut­to­man ta­pah­tu­man, säh­kön­ku­lu­tuk­sen ker­ta­mak­su on 64 eu­roa, An­ti­kai­nen ker­too.

Eu­ra Events odot­taa kon­sert­tiin noin 2000 osal­lis­tu­jaa.

– Tämä mää­rä mah­tuu to­ril­le hel­pos­ti. Esi­mer­kik­si vii­mek­si jär­jes­te­tys­sä Po­ri­lai­nen Bän­di -ta­pah­tu­mas­sa oli pai­kal­la noin 2000 ih­mis­tä. Mi­tään Äs­sien kul­ta­juh­lien kal­tais­ta mas­sa­ta­pah­tu­maa ei ole tu­los­sa, An­ti­kai­nen to­te­aa.

Ul­koil­ma­kon­sert­ti päät­tyy jo kel­lo 22.00.

– Meil­lä on mo­lem­mil­la la­voil­la py­sy­vät me­lu­lu­vat, jot­ka sal­li­vat vah­vis­te­tun mu­sii­kin esit­tä­mi­sen kel­lo 22.00 saak­ka, jo­ten on jär­ke­vää men­nä sen mu­kaan. Ja kun kon­sert­ti lop­puu jo ai­kai­sin, on mah­dol­lis­ta, et­tä vä­keä jää vie­lä jat­ka­maan il­taa kau­pun­gil­le ja pai­kal­li­siin ra­vin­to­loi­hin. Tämä on omi­aan elä­vöit­tä­mään kau­pun­ki­kes­kus­taa si­tä­kin kaut­ta.