Maa­rit Kaut­to

Suo­men Hyö­ty­tuu­li suun­nit­te­lee 400+110 kV:n voi­ma­lin­jaa Tah­ko­luo­dos­ta Ul­vi­laan Fing­ri­din kan­ta­verk­koon liit­tä­mi­sek­si. Me­ri­tuu­li­puis­ton laa­jen­nus on lii­tet­tä­vä kan­ta­verk­koon Ul­vi­las­sa, kos­ka Meri-Po­rin alu­een ny­kyi­nen säh­kö­verk­ko ei rii­tä pal­ve­le­maan tu­le­vaa säh­kön­siir­to­tar­vet­ta. Tah­ko­luo­dos­sa jo ole­vat 11 tuu­li­voi­ma­laa on lii­tet­ty alu­eel­li­seen säh­kö­verk­koon.

Nyt käyn­nis­ty­nyt YVA ei ole lu­pa­me­net­te­ly, vaan sen tar­koi­tus on ar­vi­oi­da hank­keen vai­ku­tuk­sia muun mu­as­sa ih­mi­siin, alu­een luon­toon, mai­se­maan ja yli­pää­tään tuot­taa tie­toa pää­tök­sen­te­koa var­ten. YVAn ta­voit­tee­na on myös osal­lis­taa han­ke­a­lu­een asuk­kai­ta suun­nit­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Suo­men Hyö­ty­tuu­len en­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na on ol­lut liit­tää uu­si me­ri­tuu­li­puis­to ole­mas­sa ole­viin voi­ma­joh­toi­hin, mi­kä­li asi­as­ta saa­tai­siin so­vit­tua voi­ma­joh­to­jen omis­ta­jien kans­sa elin­kaa­reen liit­ty­vät tek­ni­set asi­at ja kau­pal­li­set nä­kö­koh­dat huo­mi­oi­den.

– Myös uu­den voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­seen on mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan tar­koi­tus käyt­tää ny­kyis­ten voi­ma­joh­to­jen joh­to­käy­tä­viä. Mui­den säh­kön­siir­ron vaih­to­eh­to­jen, ku­ten maa- ja me­ri­kaa­pe­lei­den, hyö­dyn­tä­mis­tä osa­na Tah­ko­luo­don ja Ul­vi­lan vä­lis­tä säh­kön­siir­toa suun­ni­tel­laan ja tar­kas­tel­laan tek­nis­ta­lou­del­li­sen to­teu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta, han­ke­ke­hi­tys­pääl­lik­kö Juho Lap­pa­lai­nen ker­too.

Voi­ma­joh­don jat­ko­suun­nit­te­luun ja YVA-me­net­te­lyyn on va­lit­tu kak­si reit­tiä. Toi­nen rei­teis­tä kul­kee Lam­pa­luo­don, Po­rin Poh­joi­sen Sa­ta­ma­tien, Ämt­töön, Puo­dan ja Peit­toon kaut­ta Kel­lah­del­le, toi­nen puo­les­taan kul­kee koko mat­kan ole­mas­sa ole­van voi­ma­joh­don vie­rel­lä saa­ris­tos­sa, eli Lam­pa­luo­dos­ta Kol­pan­lah­den poh­joi­so­san hal­ki Skuut­vii­kiin ja edel­leen Kel­lah­del­le. Kel­lah­del­ta mo­lem­pien vaih­to­eh­to­jen reit­ti jat­kaa ny­kyi­sen voi­ma­joh­don vie­res­sä sa­mal­la joh­to­käy­tä­väl­lä Ul­vi­laan saak­ka.

Suo­men Hyö­ty­tuu­len voi­ma­joh­to tu­lee pal­ve­le­maan myös alu­een mui­den toi­mi­joi­den ja te­ol­li­suu­den ke­hi­tys­tä. Me­ri­tuu­li­puis­ton laa­jen­nus­han­ke tu­lee li­sää­mään mer­kit­tä­väs­ti Tah­ko­luo­don alu­een säh­kön­tuo­tan­toa. Tah­ko­luo­don ny­kyi­set 11 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa tuot­ta­vat säh­köä 157 gi­ga­wat­ti­tun­tia vuo­sit­tain, kun laa­jen­nus­hank­keen ar­vi­oi­tu vuo­sit­tai­nen säh­kön­tuo­tan­to on 1800–2600 gi­ga­wat­ti­tun­tia.

– Voi­ma­joh­to pait­si vah­vis­taa alu­eel­lis­ta säh­kö­verk­koa toi­mii myös va­ra­yh­tey­te­nä ny­kyi­sel­le me­ri­tuu­li­puis­tol­le. Toi­mi­tus­var­muu­del­taan ja häi­ri­ö­kes­toi­suu­del­taan vah­va säh­kö­verk­ko luo edel­ly­tyk­set in­ves­toi­da uu­teen säh­köin­ten­sii­vi­seen te­ol­li­suu­teen ja lu­jit­taa säh­kön­siir­ron toi­mi­tus- ja huol­to­var­muut­ta eri­tyi­ses­ti Meri-Po­ris­sa,

Hyö­ty­tuu­len suun­ni­tel­mis­sa ole­mas­sa ole­van voi­ma­joh­don vie­rel­lä saa­ris­ton kaut­ta Kel­lah­del­le kul­ke­va reit­ti­vaih­to­eh­to (VE2) on sa­man­suun­tai­nen kuin Eo­lus Fin­lan­din Wel­la­mo-hank­kees­sa. Joi­ta­kin ero­a­vai­suuk­sia Lap­pa­lai­sen mu­kaan kui­ten­kin löy­tyy.

– Hyö­ty­tuu­len VE2-reit­ti kul­kee koko mat­kan ole­mas­sa ole­van 400 kV voi­ma­joh­don rin­nal­la, mut­ta jois­sa­kin koh­dis­sa pe­rus­tel­lus­ta syys­tä poi­ke­taan joh­to­käy­tä­väs­tä koh­tei­den kier­tä­mi­sek­si ja hait­to­jen mi­ni­moi­mi­sek­si.

– Saa­ris­ton kaut­ta suun­ni­tel­tu reit­ti on vas­ta alus­ta­va ja se tu­lee tar­ken­tu­maan suun­nit­te­lun ede­tes­sä. Täl­lä het­kel­lä voi­ma­joh­dol­le suun­ni­tel­lun rei­tin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä on ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä Lam­pa­luo­don ja Tah­ko­luo­don vä­li­sel­lä saa­ris­to­a­lu­eel­la. Suun­nit­te­lul­la py­ri­tään vält­tä­mään vai­ku­tuk­sia ra­ken­nuk­siin, mut­ta yk­sit­täi­siä ra­ken­nuk­sia voi­daan jou­tua os­ta­maan tai lu­nas­ta­maan, Lap­pa­lai­nen to­te­aa.

Lam­pa­luo­don, Po­rin Poh­joi­sen Sa­ta­ma­tien ja Peit­toon kaut­ta Ul­vi­laan suun­ni­tel­tua reit­ti­vaih­to­eh­toa (VE1) tar­kas­tel­laan il­ma­joh­to­na. Ra­ken­net­ta­vuu­den kan­nal­ta tämä vaih­to­eh­to on tois­ta pa­rem­pi, sil­lä me­ri­a­lu­eel­la voi­ma­joh­dol­le jou­du­taan ra­ken­ta­maan me­ri­pyl­väät, joi­den mää­rä on täl­lä rei­til­lä mer­kit­tä­väs­ti vä­häi­sem­pi. Työ­koh­tei­den saa­vu­tet­ta­vuus ras­kaal­la ka­lus­tol­la on Ko­ke­mä­en­jo­en edus­tan ki­vik­koi­sis­sa si­sä­lah­dis­sa erit­täin suu­ri haas­te, min­kä vuok­si me­ri­pyl­väi­den mää­rä py­ri­tään suun­nit­te­lus­sa mi­ni­moi­maan.

– YVA-me­net­te­lyn rin­nal­la Suo­men Hyö­ty­tuu­li sel­vit­tää myös maa­kaa­pe­li­vaih­to­eh­to­ja saa­ris­to-osuu­del­le. T’äl­lä het­kel­lä kaa­pe­li kui­ten­kin vai­kut­taa tek­nis­ta­lou­del­li­ses­ti haas­teel­li­sel­ta, Lap­pa­lai­nen kom­men­toi ja jat­kaa:

– Tah­ko­luo­don me­ri­tuu­li­puis­ton voi­ma­joh­to­hank­keen YVA-oh­jel­ma esi­tel­lään elo­kuus­sa ylei­söl­le avoi­mes­sa ti­lai­suu­des­sa, jon­ka tar­kem­pi ajan­koh­ta tie­do­te­taan elo­kuun alus­sa. Li­säk­si ELY-kes­kus tie­dot­taa ylei­sö­ti­lai­suu­des­ta kuu­lu­tuk­sel­laan.

– YVA-se­los­tuk­sen tu­lok­set tul­laan esit­te­le­mään ylei­söl­le tal­vel­la 2024–2025. Ylei­söl­lä on myös mah­dol­li­suus kom­men­toi­da sekä YVA-oh­jel­maa et­tä YVA-se­los­tus­ta.

Me­neil­lään ole­va YVA-me­ne­te­ly kos­kee Tah­ko­luo­don me­ri­tuu­li­puis­ton laa­jen­nuk­sen säh­kön­siir­toa. Var­si­nai­seen me­ri­tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­seen pääs­tään ar­vi­oi­den mu­kaan tä­män vuos­kym­me­nen lop­puun men­nes­sä. Laa­jen­nus kä­sit­tää yh­teen­sä 40 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa.