Simu Pe­rä­lä / STT

Pe­ru­so­pe­tuk­sen 8. ja 9. luok­ka­lai­sis­ta kuu­si pro­sent­tia oli ko­ke­nut vä­hin­tään vii­koit­tais­ta kiu­saa­mis­ta opet­ta­jan tai muun kou­lun ai­kui­sen ta­hol­ta, käy il­mi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä.

Vii­me vuon­na to­teu­te­tus­sa ky­se­lys­sä ky­syt­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa, on­ko joku opet­ta­jis­ta tai muis­ta kou­lun ai­kui­sis­ta kiu­san­nut op­pi­las­ta kou­lus­sa lu­ku­vuo­den ai­ka­na.

Kiu­saa­mis­ta oli ko­ke­nut seit­se­män pro­sent­tia po­jis­ta ja nel­jä pro­sent­tia ty­töis­tä. Ko­ke­muk­set kiu­sa­tuk­si tu­le­mi­ses­ta oli­vat ylei­sim­piä ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tuil­la, ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la sekä sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töön kuu­lu­vil­la op­pi­lail­la.

Vas­taa­jis­ta 78 pro­sent­tia ei ol­lut ko­ke­nut lain­kaan kiu­saa­mis­ta kou­lun ai­kui­sil­ta.

–  Kou­luis­sa on hyvä kes­kus­tel­la, mil­lai­nen ai­kui­sen ta­ha­ton­kin käyt­täy­ty­mi­nen voi pe­lot­taa op­pi­las­ta tai tun­tua kiu­saa­mi­sel­ta. Op­pi­lai­den on tär­keä tie­tää, ke­nel­le ai­kui­sen käyt­täy­ty­mi­ses­tä voi omas­sa kou­lus­sa ker­toa, jot­ta asia voi­daan sel­vit­tää, THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Jen­ni He­le­nius sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ky­se­lys­sä sel­vi­tet­tiin myös, on­ko op­pi­las tul­lut kou­lus­sa mui­den op­pi­lai­den kiu­saa­mak­si tai on­ko hän osal­lis­tu­nut it­se mui­den op­pi­lai­den kiu­saa­mi­seen lu­ku­vuo­den ai­ka­na.

Ker­ran tai use­am­min vii­kos­sa kiu­sat­tu­ja oli kuu­si pro­sent­tia pe­rus­kou­lun 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta. Vä­hin­tään vii­koit­tain kiu­sa­tuk­si tul­lei­den osuus vä­he­ni sekä ty­töil­lä et­tä po­jil­la vuo­des­ta 2008 vuo­teen 2021 as­ti, jol­loin tyt­tö­jen osal­ta osuus nou­si hie­man.

Vii­me vuon­na pe­ru­so­pe­tuk­sen 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta lä­hes 90 pro­sent­tia ker­toi, et­tei ole osal­lis­tu­nut mui­den op­pi­lai­den kiu­saa­mi­seen lu­ku­kau­den ai­ka­na. Kol­me pro­sent­tia ker­toi osal­lis­tu­neen­sa kiu­saa­mi­seen vii­koit­tain.

Myös ko­ke­muk­set vii­koit­tai­ses­ta kiu­sa­tuk­si tu­le­mi­ses­ta oli­vat vuon­na 2021 mui­ta ylei­sem­piä si­joi­tet­tu­na asu­vil­la, ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la sekä sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töön kuu­lu­vil­la nuo­ril­la.

Ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut oli­vat myös osal­lis­tu­neet mui­den kiu­saa­mi­seen muul­la ta­voin asu­via ylei­sem­min. Myös ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la mui­den vii­koit­tai­nen kiu­saa­mi­nen oli suo­ma­lais­taus­tai­sia ylei­sem­pää. Sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töön kuu­lu­vil­la nuo­ril­la mui­den op­pi­lai­den vii­koit­tai­nen kiu­saa­mi­nen oli lä­hes yh­tä yleis­tä kuin ikä­luo­kan op­pi­lail­la yh­teen­sä.

Ylei­sim­piä kiu­saa­mi­sen ta­po­ja oli­vat ni­mit­te­ly, nau­ru­na­lai­sek­si te­ke­mi­nen, il­meil­lä tai eleil­lä louk­kaa­mi­nen sekä ka­ve­ri­po­ru­kan ul­ko­puo­lel­le jät­tä­mi­nen.

Vuon­na 2021 yk­si­näi­syy­den tun­net­ta koki ky­se­lyn mu­kaan 16 pro­sent­tia 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta. Yk­si­näi­syy­den tun­ne on li­sään­ty­nyt eri­tyi­ses­ti ty­töil­lä, jois­ta yk­si­näi­sek­si it­sen­sä tun­si 13 pro­sent­tia vuon­na 2017 ja 22 pro­sent­tia vuon­na 2021. Po­jil­la vas­taa­vat lu­vut oli­vat kuu­si ja yh­dek­sän pro­sent­tia.

It­sen­sä yk­si­näi­sek­si tun­te­vien osuus oli suu­rin sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vil­la nuo­ril­la. Ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tuis­ta noin joka nel­jäs ja ul­ko­maa­lais­taus­tai­sis­ta joka vii­des oli tun­te­nut it­sen­sä yk­si­näi­sek­si.

Ko­ro­na-ai­ka­na ko­ke­mus kou­lu- ja luok­ka­yh­tei­söön kuu­lu­mi­ses­ta on ky­se­lyn mu­kaan vä­hen­ty­nyt. Ke­vääl­lä 2021 it­sen­sä tär­ke­äk­si osak­si kou­lu­yh­tei­söä koki al­le puo­let 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta, kun nel­jä vuot­ta ai­kai­sem­min hei­tä oli yli puo­let.

Ky­se­lyn mu­kaan noin hie­man yli puo­let pe­ru­so­pe­tuk­sen 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta pi­tää kou­lun­käyn­nis­tä. Po­jil­la osuus oli tyt­tö­jä suu­rem­pi. Kou­lun­käyn­nis­tä pi­tä­nei­den osuus on vii­me vuo­si­na py­sy­nyt THL:n mu­kaan lä­hes sa­mal­la ta­sol­la, mut­ta vuon­na 2021 kou­lun­käyn­nis­tä pi­tä­nei­den tyt­tö­jen osuus on pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti.

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­set op­pi­laat pi­ti­vät mui­ta taus­ta­ryh­miä ylei­sem­min kou­lun­käyn­nis­tä. Sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vil­la op­pi­lail­la kou­lun­käyn­nis­tä pi­tä­vien osuus taas oli mer­kit­tä­väs­ti mui­ta pie­nem­pi.

Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyl­lä seu­ra­taan 10–20-vuo­ti­ai­den hy­vin­voin­tia. Ky­se­ly to­teu­te­taan joka toi­nen vuo­si. Vuo­den 2021 kou­lu­ter­veys­ky­se­lyyn vas­ta­si yli 91  500 las­ta ja nuor­ta.