Min­ja Vii­ta­nen / STT

Enem­mis­tö asi­ak­kais­ta on tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa van­hus­pal­ve­luun ja oli­si val­mis suo­sit­te­le­maan sitä muil­le, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­tä.

Asi­ak­kaat ker­toi­vat pi­tä­vän­sä hoi­ta­jia ys­tä­väl­li­si­nä, luot­ta­van­sa hei­hin ja ko­ke­van­sa olon­sa tur­val­li­sek­si. Val­ta­o­sin he ko­ki­vat saa­van­sa apua no­pe­as­ti, kun sitä tar­vit­se­vat.

Tyy­ty­mät­tö­myyt­tä taas ai­heut­ti hoi­ta­jien ajan riit­tä­mät­tö­myys, mut­ta ylei­sin on­gel­ma on kui­ten­kin yk­si­näi­syys. Vii­de­so­sa vas­taa­jis­ta ker­toi kär­si­vän­sä yk­si­näi­syy­des­tä usein tai koko ajan.

–  Van­hus­pal­ve­luis­sa kan­nat­tai­si li­sä­tä va­paa­eh­tois­työn ja jär­jes­tö­jen toi­min­taa yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­sek­si, sa­noo THL:n joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Sari Ke­hus­maa tie­dot­tees­sa.

Ky­se­lyn mu­kaan ko­ti­hoi­dos­sa on tu­han­sia asi­ak­kai­ta, jot­ka jää­vät il­man pal­ve­lu­ja, sil­lä heil­lä ei ole va­raa nii­den hank­ki­mi­seen. Yli 60 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­toi ole­van­sa jos­kus täs­sä ti­lan­tees­sa. Myös ate­ri­a­pal­ve­lus­sa ker­ro­taan ole­van pa­ran­net­ta­vaa ruo­an mo­ni­puo­li­suu­des­sa. Vas­taa­jat ko­ki­vat myös, et­tä ruo­an laa­tu ei vas­tan­nut sii­tä ve­loi­tet­tua hin­taa.

Ko­ro­na­pan­de­mia vä­hen­si van­hus­pal­ve­lu­jen vir­kis­tys­toi­min­taa tai lo­pet­ti sen ko­ko­naan, ei­kä ti­lan­ne ole tois­tai­sek­si kor­jaan­tu­nut en­nal­leen. Ky­se­lyyn vas­taa­jat ker­to­vat ko­ke­van­sa, et­tä vir­kis­tys­toi­min­taa pi­täi­si ol­la enem­män ja sen pi­täi­si ol­la yk­si­löl­li­sem­pää. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la van­hus­pal­ve­lu­jen asi­ak­kaan ar­ki näyt­täy­tyy vi­rik­keet­tö­mä­nä ja use­at iäk­käät kai­paa­vat enem­män mah­dol­li­suuk­sia ul­koi­luun.

THL to­teut­ti ky­se­lyn pi­lot­ti­tut­ki­muk­se­na ko­ti­hoi­dos­sa ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa ke­vääl­lä 2022. Ky­se­ly lä­he­tet­tiin kaik­kiin Man­ner-Suo­men yli 2  899 van­hus­pal­ve­lu­yk­sik­köön, jois­sa oli sään­nöl­li­siä ja pit­kä­ai­kai­sia iäk­käi­tä asi­ak­kai­ta. Ky­se­lyyn vas­ta­si yh­teen­sä 42  000 asi­a­kas­ta.

Vuo­des­ta 2024 al­ka­en asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly to­teu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein. Kan­sal­li­nen van­hus­pal­ve­lu­jen asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­den seu­ran­ta liit­tyy van­hus­pal­ve­lu­lain uu­dis­tuk­seen.