Pit­kään tyh­jil­lään ol­lei­siin Ul­vi­lan kau­pun­gin vuok­ra-asun­toi­hin on vih­doin saa­tu elä­mää. Kiin­teis­tö Oy Ul­vi­lan Vuok­ra­ko­dit on vuok­ran­nut Pu­nai­sel­le Ris­til­le 14 huo­neis­toa Van­ha-Ul­vi­lan alu­eel­ta. Muu­ta­mia uk­rai­na­lai­sia per­hei­tä on jo muut­ta­nut, ja li­sää muut­taa ke­sän ai­ka­na. Se tar­koit­taa myös sitä, et­tä ul­vi­la­lai­set lap­set saa­vat en­si syk­sy­nä uu­sia kou­lu­ka­ve­rei­ta.

An­na ja Ole­xan­der Ivas­hyn sekä hei­dän lap­sen­sa Ole­xan­der 8v, Di­a­na 4v ja Il­lia 1v saa­pui­vat Suo­meen maa­lis­kuus­sa. Noin kuu­kau­si sit­ten per­he sai asun­non Ul­vi­las­ta.

Uk­rai­nas­sa per­he asui Ki­o­vas­sa, rei­lun kol­men mil­joo­nan ih­mi­sen met­ro­po­lis­sa. Olek­san­der ker­too, et­tä Ki­o­vas­sa ruuh­ka-ai­ka­na 10 ki­lo­met­rin työ­mat­kaan saat­toi ku­lua kak­si tun­tia. Ul­vi­las­sa ei ole sitä on­gel­maa. Uu­des­sa ko­ti­kau­pun­gis­saan per­he naut­tii ni­me­no­maan luon­non rau­has­ta ja puis­tois­ta. Ui­mas­sa­kin he ovat käy­neet Pap­pi­lan­lam­mel­la.

Sekä An­nan et­tä Olexan­de­rin van­hem­mat ja muu­ta per­het­tä on edel­leen Uk­rai­nas­sa. Ivas­hy­nit ei­vät osaa vie­lä sa­noa, pa­laa­vat­ko he erää­nä päi­vä­nä Uk­rai­naan, ja mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan.

– Me ra­kas­tam­me Uk­rai­naa ja ha­lu­ai­sim­me asua ko­to­nam­me. Mut­ta tääl­lä lap­set ovat tur­vas­sa. Hei­dän ei tar­vit­se ky­sel­lä, mik­si on vaa­ral­lis­ta ja mik­si täy­tyy pii­les­kel­lä käy­tä­vis­sä, ei­kä voi men­nä ulos leik­ki­mään, An­na sa­noo.

Vaik­ka uu­den maan kie­li ei ole vie­lä hal­lin­nas­sa, ei­kä eng­lan­nin­kie­li­kään suju il­man Goog­le Kään­tä­jää, pa­ris­kun­ta suh­tau­tuu haas­tei­siin myön­tei­ses­ti.

– Ei se ole on­gel­ma. Ih­mi­set ovat niin ys­tä­väl­li­siä ja avu­li­ai­ta, pa­ris­kun­ta to­te­aa.

Täl­lä het­kel­lä uk­rai­na­lai­sia pa­ko­lai­sia on ma­joi­tet­tu­na vuok­ra-asun­nois­sa jo lä­hes­tul­koon jo­kai­ses­sa Sa­ta­kun­nan kun­nas­sa. Ul­vi­la on niis­tä vii­mei­sin. Pu­nai­nen Ris­ti vuok­raa asun­to­ja vain kun­nal­li­sil­ta vuok­ra­nan­ta­jil­ta, ei yk­si­tyi­sil­tä toi­mi­joil­ta.

Po­rin Lii­na­har­jan ja Te­kun­kor­ven vas­taa­not­to­kes­kuk­set ovat täyn­nä. Nii­hin ha­lu­taan li­sää ka­pa­si­teet­tia vas­taa­not­taa uu­sia tu­li­joi­ta. Sa­ta­kun­nan Pii­rin val­mius­pääl­lik­kö Kari Pe­tä­jä ker­too:

– Asun­to­mal­li­nen ma­joi­tus­ta­pa on ol­lut pal­jon ylei­sem­pää muu­al­la Suo­mes­sa. Tääl­lä Po­ris­sa tämä on vie­lä vä­hän uut­ta. Myös Maa­han­muut­to­vi­ras­to oh­jeis­taa nyt ma­joit­ta­maan ti­la­päis­tä suo­je­lua saa­nei­ta hen­ki­löi­tä täl­lä ta­val­la.

Pe­tä­jä toi­voo, et­tä kun­nis­sa uu­det naa­pu­rit ote­taan vas­taan avoi­min mie­lin.

– Uk­rai­na­lai­set­han osaa­vat var­sin hy­vin käyt­tää kään­nö­sap­li­kaa­ti­oi­ta ja mui­ta. Sii­nä mie­les­sä kom­mu­ni­koin­ti hei­dän kans­saan su­juu hy­vin, hän sa­noo.

Perheen mukana Suomeen matkusti myös perheen kissa Pusha. Pusha tarkoittaa vapaasti suomennettuna pörrö.

Perheen mukana Suomeen matkusti myös perheen kissa Pusha. Pusha tarkoittaa vapaasti suomennettuna pörrö.

Ukrainalaisia pakolaisia on majoitettuna vuokra-asunnoissa jo lähestulkoon jokaisessa Satakunnan kunnassa. Migri ohjeistaa nyt majoittamaan tilapäistä suojelua saaneita henkilöitä tällä tavalla.

Ukrainalaisia pakolaisia on majoitettuna vuokra-asunnoissa jo lähestulkoon jokaisessa Satakunnan kunnassa. Migri ohjeistaa nyt majoittamaan tilapäistä suojelua saaneita henkilöitä tällä tavalla.

Olexander perheineen on tyytyväinen että he saivat muuttaa Ulvilaan. Erityisesti luonnonrauha miellyttää uudessa asuinympäristössä.

Olexander perheineen on tyytyväinen että he saivat muuttaa Ulvilaan. Erityisesti luonnonrauha miellyttää uudessa asuinympäristössä.

Pa­ko­lais­ten ma­joit­ta­mi­nen ei pe­las­ta Kiin­teis­tö Oy Ul­vi­lan Vuok­ra­ko­te­ja yh­ti­ö­sa­nee­rauk­sel­ta

Ul­vi­lan kau­pun­gin ei tar­vin­nut pit­kään poh­tia, min­ne pa­ko­lai­sia ma­joi­tet­tai­siin. Kau­pun­gin omis­ta­mal­la Kiin­teis­tö Oy Ul­vi­lan Vuok­ra­ko­deil­la on muu­ta­mia ta­lo­yh­ti­öi­tä, jois­sa mer­kit­tä­vä osa asun­nois­ta on ol­lut vii­me vuo­si­na tyh­jil­lään. Ti­lan­ne on ylei­nen pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la ym­pä­ri Suo­men.

Lupa vuok­ra­ta asun­to­ja pa­ko­lais­käyt­töön on saa­tu val­vo­val­ta vi­ra­no­mai­sel­ta nyt vuo­dek­si, ja tar­vit­ta­es­sa lu­paa jat­ke­taan. Kiin­teis­tö Oy Ul­vi­lan Vuok­ra­ko­dit saa huo­neis­tois­ta täy­den vuok­ra­hin­nan, ku­ten se nor­maa­li­ti­lan­tees­sa­kin sai­si.

Vuok­ra­tu­lot al­ka­vat siis vih­doin vir­ra­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Ku­jan­pää kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä ky­sees­sä on vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su. Se, asu­vat­ko uk­rai­na­lai­set Ul­vi­las­sa vuo­den tai kak­si, ei pe­las­ta ti­lan­net­ta. Ul­vi­lan tyh­jien vuok­ra-asun­to­jen on­gel­ma on eden­nyt pit­käl­le, ja Kiin­teis­tö Oy Ul­vi­lan Vuok­ra­ko­tien tu­le­vai­suu­des­sa hää­möt­tää yh­ti­ö­sa­nee­raus.

Ku­lu­nei­na kuu­kau­si­na ta­lo­yh­ti­öt on sal­ku­tet­tu ja ja­et­tu yl­lä­pi­det­tä­viin, ke­hi­tet­tä­viin, muu­ten ope­roi­ta­viin ja mah­dol­li­ses­ti pu­ret­ta­viin. Lä­hi­ai­koi­na sal­ku­tuk­sen tu­lok­set esi­tel­lään kau­pun­gin kon­ser­ni­ja­os­tol­le. Sen jäl­keen läh­de­tään poh­ti­maan käy­tän­nön toi­mia. Ta­lo­yh­ti­ös­tä riip­puu, mil­lä ai­ka­tau­lul­la nii­tä ale­taan to­teut­taa.

Ku­jan­pää on ol­lut ilah­tu­nut sii­tä, et­tä yh­tään so­ra­ään­tä uk­rai­na­lais­ten so­ta­pa­ko­lais­ten ma­joit­ta­mi­ses­ta Ul­vi­laan ei ole kuu­lu­nut.

– Kyl­lä Suo­mes­sa ym­mär­re­tään, kun ih­mi­sil­lä on hätä. Sil­loin mo­nel­ta eri ta­hol­ta tu­lee aut­ta­via kä­siä. On ol­lut kiva huo­ma­ta, et­tä ih­mi­sil­lä on ai­to halu aut­taa. Toi­von, et­tä ta­lo­yh­ti­öi­den muut asuk­kaat opas­ta­vat, aut­ta­vat ja tu­ke­vat kai­kin ta­voin uk­rai­na­lais­ten asu­mis­ta, Ku­jan­pää sa­noo.

Teks­ti ja ku­vat: Pau­lii­na Vil­pak­ka