Hä­tä­kes­kus an­toi tors­tain vas­tai­se­na yö­nä Lou­nais-Suo­men po­lii­si­par­ti­ol­le teh­tä­vän vaa­ral­li­ses­ta ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mäs­tä Po­ris­sa VT11:llä. Par­tio ta­voit­ti yh­dis­tel­män noin yh­den ai­kaan yöl­lä ja py­säyt­ti sen. Ky­sees­sä oli hen­ki­lö­au­to ja sii­hen kyt­ket­ty trai­le­ri, jos­sa oli vene. Trai­le­ri oli re­kis­te­röi­mä­tön sekä ra­ken­teel­taan ja kun­nol­taan täy­sin so­pi­ma­ton tie­lii­ken­ne­käyt­töön.

Ta­pah­tu­ma-ai­kaan tien pin­ta oli erit­täin jäi­nen. Kul­je­tus oli po­lii­sin mu­kaan hy­vin vaa­ral­li­nen ja on ol­lut vain pie­nes­tä kiin­ni, et­tei koko trai­le­ri ole kaa­tu­nut ra­ken­teen pet­tä­es­sä. Trai­le­ri oli heit­te­leh­ti­nyt vas­taan­tu­li­joi­den kais­tal­le pit­kin mat­kaa.

Kul­jet­ta­ja­na ol­lut mies vai­kut­ti päih­ty­neel­tä, mut­ta hän pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin nol­la tu­lok­sen. Hä­net kul­je­tet­tiin jat­ko­tut­ki­muk­siin päih­ty­mys­ti­lan sel­vit­tä­mi­sek­si ja hä­net mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja rat­ti­juo­pu­muk­se­na.