STT

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min verk­ko­si­vus­tot ovat tä­nään ol­leet pal­ve­lu­nes­to­hyök­käyk­sen koh­tee­na, ja pää­sy pal­ve­lui­hin on es­ty­nyt. Tra­fi­com ker­too asi­as­ta vies­ti­pal­ve­lu X:ssä (en­ti­nen Twit­ter).

Hyök­käyk­sen es­to­toi­met ovat vi­ras­ton mu­kaan käyn­nis­sä ja pal­ve­lut py­ri­tään pa­laut­ta­maan ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti.

Tra­fi­com ker­toi jou­tu­neen­sa pal­ve­lu­nes­to­hyök­käyk­sen koh­teek­si edel­li­sen ker­ran tois­sa vii­kol­la.