Mark­ku Uha­ri / STT

Kah­den suo­ma­lai­syh­ti­ön vie­miä, EU:n pa­kot­tei­den alai­sia tuot­tei­ta on pää­ty­nyt Ve­nä­jäl­le yli kol­men mil­joo­nan eu­ron ar­vos­ta, epäi­lee Tul­li. Tuot­tei­den jou­kos­sa on lä­hes 3 500 dro­nea, joi­den ar­vo on Tul­lin mu­kaan yli kak­si mil­joo­naa eu­roa ja jot­ka on vien­ti­sel­vi­tet­ty toi­seen val­ti­oon. Tul­li epäi­lee sil­ti, et­tä dro­net ovat pää­ty­neet Ve­nä­jäl­le.

Yh­ti­öi­den epäil­lään myös vie­neen tai yrit­tä­neen vie­dä esi­mer­kik­si mik­ro­kont­rol­lo­rei­den ja puo­li­joh­de­kom­po­nent­tien kal­tai­sia tuot­tei­ta yli 600 000 eu­ron ar­vos­ta.

Ko­ko­nai­suu­des­sa on tut­kit­tu myös kaut­ta­kul­je­tus­ta Ve­nä­jäl­tä Ka­zaks­ta­niin sel­lais­ten tuot­tei­den osal­ta, jot­ka on luo­ki­tel­tu puo­lus­tus­tar­vik­keik­si. Kyse on ol­lut dro­ne­jen py­säyt­tä­mi­seen tar­koi­te­tuis­ta lait­teis­ta, ja Tul­lin mu­kaan kaut­ta­kul­je­tus oli­si vaa­ti­nut puo­lus­tus­tar­vik­kei­den kaut­ta­kul­ku­lu­van. Tul­li ar­vi­oi tuot­tei­den ol­leen ar­vol­taan yli 350 000 eu­roa.

Tör­ke­ä­nä sään­nös­te­ly­ri­kok­se­na ja puo­lus­tus­tar­vik­kei­den maas­ta­vien­ti­ri­kok­se­na tut­kit­tu jut­tu siir­tyy Tul­lin mu­kaan syy­te­har­kin­taan täs­sä kuus­sa.

Tul­lin tie­dot­teen mu­kaan yh­ti­öi­den taus­tal­la epäil­lään ole­van sama ih­mi­nen. Tul­lin val­von­ta­joh­ta­ja Han­nu Sink­ko­nen täs­men­tää STT:lle, et­tä van­git­tu on ol­lut vas­tuus­sa mo­lem­pien fir­mo­jen toi­min­nas­ta.

– Epäil­ty on ker­to­nut kuu­lus­te­luis­sa toi­mi­neen­sa täy­sin nor­maa­lin kaup­pa­ta­van mu­kai­ses­ti, sa­noo Sink­ko­nen.

Tul­lin mu­kaan yh­ti­öis­tä toi­sen teh­tä­vä­nä on ol­lut hank­kia pa­kot­tei­den alai­sia tuot­tei­ta ja toi­nen on toi­mi­nut huo­lin­ta­yh­ti­ö­nä.

– Toi­nen yh­ti­öis­tä on toi­mi­nut kul­je­tuk­sis­ta vas­taa­va­na, sel­ven­tää Sink­ko­nen toi­sen yh­ti­ön roo­lia.

Tul­li ar­vi­oi tie­dot­tees­sa, et­tä esi­tut­kin­nas­sa on tul­lut viit­tei­tä sii­tä, et­tä toi­min­taa oli­si joh­det­tu Ve­nä­jäl­tä ja sitä oli­si ra­hoi­tet­tu siel­tä. Sink­ko­nen ei avaa STT:lle tar­kem­min yh­teyt­tä.

– Sel­ke­äs­ti on mei­dän nä­ke­myk­sem­me mu­kaan saa­tu oh­jeis­tus­ta ul­ko­mail­ta, ja se suun­ta on mei­dän nä­ke­myk­sem­me mu­kaan ol­lut Ve­nä­jä, sa­noo Sink­ko­nen.

Tut­kin­taa on Tul­lin mu­kaan teh­ty kan­sain­vä­li­sel­lä yh­teis­työl­lä muun mu­as­sa Yh­dys­val­tain vi­ra­no­mais­ten ja EU:n lain­val­von­ta­vi­ra­no­mai­sen Eu­ro­po­lin kans­sa. Suo­mes­sa Tul­li ker­too teh­neen­sä yh­teis­työ­tä suo­je­lu­po­lii­sin kans­sa.

Ko­ko­nai­suu­des­sa on Tul­lin mu­kaan kaik­ki­aan kuu­si ri­ko­se­päil­tyä, jois­ta yk­si on ol­lut van­git­tu­na syys­kuus­ta läh­tien. Tul­lin val­von­ta­joh­ta­ja Sink­ko­nen ei kom­men­toi sitä, kei­tä ko­ko­nai­suu­des­sa on epäil­ty­nä.

Tul­lin tiis­tais­ten tie­to­jen kans­sa me­nee yk­siin Tul­lin joh­ta­ma ri­kos­tut­kin­ta, jos­sa Itä-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keus van­git­si syys­kuus­sa Gab­riel Te­mi­nin epäil­ty­nä tör­ke­äs­tä sään­nös­te­ly­ri­kok­ses­ta ja puo­lus­tus­tar­vik­kei­den maas­ta­vien­ti­ri­kok­ses­ta. Rans­kan kan­sa­lai­nen Te­min toi­mii kah­den Suo­meen re­kis­te­röi­dyn yh­ti­ön, Lu­mi­no­rin ja Si­be­ri­can, toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Yh­dys­val­lat aset­ti yh­ti­öt syys­kuus­sa omal­le Ve­nä­jä-pa­ko­te­lis­tal­leen.

Yh­dys­val­to­jen pa­ko­te­lis­tauk­sen mu­kaan yh­ti­öt ovat toi­mit­ta­neet Ve­nä­jäl­le ul­ko­mai­sia elekt­ro­niik­ka­tuot­tei­ta, ku­ten len­no­keis­sa käy­tet­tä­viä ka­me­roi­ta.

Te­min on edel­leen van­git­tu­na, ker­rot­tiin Itä-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­ta STT:lle tiis­tai­na.