STT

Suo­ma­lai­sis­ta 72 pro­sent­tia sa­noo seu­raa­van­sa sään­nöl­li­ses­ti ko­ti­maan po­li­tiik­kaan liit­ty­viä uu­ti­sia pai­ne­tuis­ta tai di­gi­taa­li­sis­ta sa­no­ma­leh­dis­tä. Toi­se­na 70 pro­sen­tin lu­ke­mal­la tu­le­vat tv-ka­na­vat tai nii­den verk­ko­pal­ve­lut, sel­vi­ää Uu­tis­me­di­an lii­ton teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Edus­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pää­tök­sen mer­kit­tä­vim­mäk­si tie­to­läh­teek­si nou­si­vat pai­ne­tut tai di­gi­taa­li­set sa­no­ma­leh­det. Nii­tä ai­koo hyö­dyn­tää 62 pro­sent­tia ää­nes­tä­mään ai­ko­vis­ta. Toi­sek­si si­joit­tu­vat tv-ka­na­vat tai nii­den verk­ko­pal­ve­lut 57 pro­sen­tin osuu­del­la.

Va­jaa nel­jän­nes ää­nes­tä­jis­tä ai­koo hyö­dyn­tää eh­dok­kai­den omia verk­ko­si­vu­ja, puo­lu­ei­den verk­ko­si­vu­ja ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa ää­nes­tys­pää­tök­sen tu­ke­na.

Joka vii­des hyö­dyn­tää eh­do­kas­va­lin­nas­sa pai­net­tu­ja tai di­gi­taa­li­sia kau­pun­ki­leh­tiä, ra­di­o­ta, ai­ka­kaus­leh­tiä ja Goog­lea. Noin 15 pro­sent­tia ha­kee puo­les­taan tu­kea eh­dok­kai­den kans­sa eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa käy­tä­vis­tä kes­kus­te­luis­ta ja pos­ti­laa­ti­koi­hin ja­et­ta­vis­ta mai­nok­sis­ta.

Tie­do­tus­vä­li­nei­den jul­kai­se­mia vaa­li­ko­nei­ta us­koo ko­kei­le­van­sa nel­jä vii­des­tä, nuo­rim­mis­ta sel­väs­ti use­am­pi kuin van­hem­mis­ta ää­nes­tä­jis­tä.

Lä­hes kak­si kol­mes­ta suo­ma­lai­ses­ta us­koo pys­ty­vän­sä it­se erot­ta­maan hy­vin ul­ko­puo­lis­ten ta­ho­jen vai­kut­ta­mi­sy­ri­tyk­set ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­seen edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Va­jaa kym­me­nen pro­sent­tia puo­les­taan epäi­lee tai­ton­sa täs­sä suh­tees­sa huo­noik­si.

Mui­den suo­ma­lais­ten hy­vään ky­kyyn erot­taa vai­ku­tu­sy­ri­tyk­set us­koo vain al­le nel­jän­nes.

Haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­sen teki IRO­Re­se­arch osa­na Tu­hat suo­ma­lais­ta -tut­ki­mus­ta 16.–23. tam­mi­kuu­ta. Ti­las­tol­li­nen vir­he­mar­gi­naa­li on enim­mil­lään 3,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Uu­tis­me­di­an liit­to on sa­no­ma­leh­tien ja kau­pun­ki­leh­tien jul­kai­si­joi­den ja mui­den yk­si­tyis­ten uu­tis­me­di­oi­den toi­mi­a­la­jär­jes­tö.