Mari Tuo­hi­nie­mi / STT

Tut­kin­ta­van­keu­des­sa ole­vien vies­tit saa­te­taan jat­kos­sa es­tää ko­ko­naan, jot­ta ri­kok­ses­ta epäil­ty ei pää­se vai­keut­ta­maan esi­tut­kin­taa. Oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä ker­ro­taan STT:lle, et­tä il­men­nei­siin epä­sel­vyyk­siin py­ri­tään puut­tu­maan edus­kun­nal­le jo an­ne­tul­la la­kie­si­tyk­sel­lä.

MTV ker­toi sun­nun­tai­na jul­kais­tus­sa ju­tus­saan esi­tut­kin­nan on­gel­mis­ta: tä­hän as­ti ra­joi­tus­ten val­von­ta van­ki­lois­sa on ol­lut pää­o­sin po­lii­sin kon­tol­la. Po­lii­si on kuun­nel­lut pu­he­lui­ta ja ta­paa­mi­sia ja vah­ti­nut, et­tei­vät tut­kin­ta­van­git puhu kiel­let­ty­jen hen­ki­löi­den kans­sa tai tut­kit­ta­va­na ole­viin ri­kok­siin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Oi­keu­sa­si­a­mies on kui­ten­kin lin­jan­nut, et­tä van­ki­lat ei­vät voi pääs­tää po­lii­sia ti­loi­hin­sa val­von­ta­töi­hin, el­lei tuo­mi­ois­tuin ole näin erik­seen mää­rän­nyt, mitä ta­pah­tuu har­voin.

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen edus­ta­ja sa­noi MTV:lle, et­tei van­ki­la­vi­ra­no­mai­sil­la ole riit­tä­vää tie­toa esi­tut­kin­nas­ta. On­gel­mak­si muo­dos­tuu myös se, et­tä lai­tok­sen mu­kaan laki ei an­na van­ki­la­vi­ra­no­mai­sil­le oi­keut­ta kuun­nel­la van­kien yk­si­tyi­siä kes­kus­te­lu­ja pel­kän yh­tey­den­pi­to­kiel­lon pe­rus­teel­la. Van­ki­la­vi­ra­no­mai­sil­la on siis niu­kem­mat val­tuu­det kuin po­lii­sil­la.

Viestintä estetään, jolloin sisältöä ei tarvitse valvoa

Yh­tey­den­pi­to­ra­joi­tus tar­koit­taa jat­kos­sa sitä, et­tä vies­tin­tä ra­joi­tuk­sen koh­tee­na ole­van kans­sa es­te­tään yh­del­lä tai use­am­mal­la yh­tey­den­pi­to­ta­val­la ko­ko­naan. Sil­loin vies­tin­nän si­säl­töä ei tar­vit­se val­voa, ker­too esit­te­li­jä, yk­si­kön pääl­lik­kö Lau­ri Rau­tio STT:lle.

–  Jos yh­tey­den­pi­toa tie­tyn hen­ki­lön kans­sa ra­joi­te­taan esi­mer­kik­si säh­kö­pos­til­la, sil­loin säh­kö­pos­tia täl­le hen­ki­löl­le ei lä­he­te­tä. Tai pu­he­lut tä­män hen­ki­lön kans­sa es­te­tään. Ra­joi­tus tar­koit­taa sitä, et­tä yh­del­lä tai use­am­mal­la vies­tin­tä­vä­li­neel­lä ei saa pi­tää yh­teyt­tä. Se sel­kiyt­tää ti­lan­net­ta, Rau­tio ku­vai­lee.

Vas­tuu yh­tey­den­pi­to­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta oli­si va­pau­den me­ne­tys­tä muu­ten­kin val­vo­val­la säi­ly­tys­pai­kan vi­ra­no­mai­sel­la, eli läh­tö­koh­tai­ses­ti van­ki­la­vi­ra­no­mai­sel­la. Tut­kin­ta­van­keu­des­sa ole­vat siir­re­tään vii­meis­tään seit­se­män päi­vän jäl­keen po­lii­sin säi­lös­tä tut­kin­ta­van­ki­laan.

Yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­sen muu­tos on osa laa­jaa pak­ko­kei­no- ja esi­tut­kin­ta­la­kien muu­to­se­si­tys­tä, joka an­net­tiin edus­kun­nal­le 20. lo­ka­kuu­ta.

Lau­ri Rau­tio ker­too, et­tä ny­kyi­seen pak­ko­kei­no- ja esi­tut­kin­ta­la­kiin liit­ty­en on nos­tet­tu esiin muu­tos­tar­pei­ta, ja myös edus­kun­ta on edel­lyt­tä­nyt, et­tä hal­li­tus sel­vit­tää tiet­ty­jä ky­sy­myk­siä. Nyt muu­tet­ta­va lain­sää­dän­tö on tul­lut voi­maan vuon­na 2014.

–  On ol­lut muun mu­as­sa koh­tia, jois­sa lain­sää­dän­tö on osoit­tau­tu­nut epä­sel­väk­si tai tul­kin­nan­va­rai­sek­si. Yk­si täl­lai­nen koh­ta on juu­ri esi­tut­kin­taan liit­ty­vä yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­nen.

Tutkinnan pitää pysyä muuttuvan rikollisuuden perässä

Lau­ri Rau­ti­on mu­kaan muun mu­as­sa tek­nii­kan no­pea ke­hit­ty­mi­nen vaa­tii la­ki­muu­tok­sia. Ri­kok­sen­te­on kei­not ke­hit­ty­vät, ja tut­kin­nan pi­tää py­syä muu­tos­ten pe­räs­sä. Rau­tio ker­too, et­tä yk­si la­kie­si­tyk­sen eh­do­tuk­sis­ta kos­kee te­le­val­von­taa ja -kuun­te­lua. Jos esi­tys hy­väk­sy­tään, tuo­mi­ois­tuin voi myön­tää lu­van koh­dis­tu­maan ylei­ses­ti epäi­lyä kos­ke­vaan te­le­kuun­te­luun tai te­le­val­von­taan. Täl­lä het­kel­lä lupa koh­dis­tuu lu­vas­sa ni­met­tyyn osoit­tee­seen tai lait­tee­seen.

–  Pi­dät­tä­mi­seen oi­keu­tet­tu vir­ka­mies te­ki­si sit­ten pää­tök­sen sii­tä, mitä kaik­kia ri­kok­ses­ta epäil­lyn lait­tei­ta pi­täi­si mil­loin­kin kuun­nel­la ja val­voa. Lait­teet ja liit­ty­mät li­sään­ty­vät ko­vaa vauh­tia, ja muu­tok­sen jäl­keen ei tar­vit­se tul­la tuo­mi­ois­tui­meen joka ker­ran, kun on löy­ty­nyt uu­si lai­te tai uu­si liit­ty­mä.

Mui­ta la­kie­si­tyk­seen si­säl­ty­viä muu­tok­sia on muun mu­as­sa sa­lais­ten pak­ko­kei­no­jen koh­ta, jos­sa pei­tel­ty tie­don­han­kin­ta tie­to­ver­kois­sa oli­si mah­dol­lis­ta ny­kyis­tä ma­ta­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä.

–  Te­le­kuun­te­lu oli­si myös mah­dol­lis­ta tie­tyis­sä ri­kok­sis­sa, jois­sa se ei täl­lä het­kel­lä ole, Rau­tio lis­taa.

Hal­li­tuk­sen esi­tys on tar­koi­tus kä­si­tel­lä vie­lä tä­män kau­den ai­ka­na. Jos esi­tys hy­väk­sy­tään, muu­tok­set tu­le­vat voi­maan puo­len vuo­den ku­lut­tua hy­väk­sy­mi­ses­tä.