Vik­to­riia Panc­hen­ko aloit­ti työs­ken­te­lyn kou­lun­käyn­ti­a­vus­ta­ja­na Van­han­ky­län kou­lus­sa, jos­sa opis­ke­lee täs­tä syk­sys­tä läh­tien luo­kal­li­nen uk­rai­na­lai­sia lap­sia. Vik­to­riia tie­tää ko­ke­muk­ses­ta, et­tä lap­sil­ta uu­den kie­len omak­su­mi­nen käy no­pe­as­ti. Sen si­jaan hei­dän van­hem­mil­leen on luul­ta­vas­ti hel­po­tus, et­tä kou­lun­käyn­ti­a­vus­ta­jan kans­sa voi kom­mu­ni­koi­da uk­rai­nak­si.

– Lap­sil­le kie­le­nop­pi­mi­nen on help­poa, kos­ka he ei­vät pel­kää teh­dä vir­hei­tä. He vain pu­hu­vat sen, mitä osaa­vat, Vik­to­ri­aa to­te­aa.

Vik­to­riia saa­pui per­hei­neen Suo­meen kah­dek­san vuot­ta sit­ten työs­ken­nel­läk­seen kas­vi­tar­hoil­la. Hä­nen esi­koi­sen­sa oli tuol­loin 6-vuo­ti­as. Äi­ti muis­te­lee, et­tä kun poi­ka meni esi­kou­luun, hän op­pi pu­hu­maan suo­mea puo­les­sa vuo­des­sa niin, et­tei­vät ul­ko­puo­li­set enää huo­man­neet, et­tei poi­ka ol­lut kan­ta­suo­ma­lai­nen.

Van­hem­mil­le puo­les­taan kie­len op­pi­mi­nen oli vai­ke­am­paa. Äi­tiys­lo­mal­la ol­les­saan Vik­to­riia opet­te­li kiel­tä ko­to­na Yo­u­Tu­be-vi­de­oi­den avul­la. Hän­tä aut­toi myös eräs uk­rai­na­lais­tyt­tö, joka on opis­kel­lut suo­mea Ki­o­van yli­o­pis­tos­sa. Op­pi­mis­ta hel­pot­ti, kun opet­ta­ja pys­tyi se­lit­tä­mään asi­oi­ta omal­la äi­din­kie­lel­lä.

– Suo­men kie­len op­pi­mi­nen oli vai­ke­aa, kos­ka osaan kes­ki­ta­soi­ses­ti eng­lan­tia, ja sitä pys­tyy Suo­mes­sa ai­na pu­hu­maan. Mik­si oli­sin pu­hu­nut suo­mek­si, kun eng­lan­nik­si oli hel­pom­paa! Kas­vi­mail­la­kin oli töis­sä eri­maa­lai­sia ih­mi­siä. Siel­lä pu­hut­tiin muun mu­as­sa eng­lan­tia, uk­rai­naa ja ve­nä­jää, Vik­to­riia ker­too.

Viktoriian omat nuorimmat lapset 3-vuotias Daniel ja 5-vuotias Emilia ovat syntyneet Suomessa ja puhuvat suomea.

Viktoriian omat nuorimmat lapset 3-vuotias Daniel ja 5-vuotias Emilia ovat syntyneet Suomessa ja puhuvat suomea.

Kun per­heen kes­kim­mäi­nen lap­si syn­tyi, Vik­to­riia koki kie­len op­pi­mi­ses­saan pie­nen lä­pi­mur­ron.

– Meil­lä oli vau­van kans­sa neu­vo­la­käyn­ti ja pää­tin, et­tä nyt lak­kaan pu­hu­mas­ta eng­lan­tia. Opet­te­lin etu­kä­teen suo­mek­si muu­ta­man lau­seen, jot­ka ha­lu­sin hoi­ta­jal­le sa­noa. Kaik­ki meni tosi hy­vin.

Vik­to­riia ajat­te­lee, et­tä hä­nen koh­dal­laan suu­rin es­te suo­men kie­len pu­hu­mi­seen oli pään si­säl­lä.

– Täy­tyy vain us­kal­taa al­kaa pu­hu­maan ja sen jäl­keen edis­tys­tä ta­pah­tuu. Joka ker­ta me­nee pa­rem­min ja pa­rem­min.

Ny­ky­ään Vik­to­riia pys­tyy an­ta­maan haas­tat­te­lun suo­mek­si. Hän on myös suo­rit­ta­nut opis­ke­lun­sa suo­men kie­lel­lä, ja val­mis­tu­nut Sa­ta­e­dus­ta toi­mi­ti­la­huol­ta­jan am­mat­ti­tut­kin­toon. Va­paa-ajal­laan Vik­to­riia toi­mii va­paa­eh­toi­se­na tulk­ki­na vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa. Hän on rien­tä­nyt maa­mies­ten­sä tu­ek­si vuo­ro­kau­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Kie­li on en­sim­mäi­nen iso on­gel­ma, jon­ka pa­ko­lai­set koh­taa­vat.

–  He ei­vät ym­mär­rä mitä pu­hu­taan, ja ovat huo­lis­saan, et­tä mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu, ja kuka voi aut­taa.

Viktoriia uskoo, että lapsilta suomen kielen oppiminen käy helposti, koska lapset eivät pelkää tehdä virheitä.

Viktoriia uskoo, että lapsilta suomen kielen oppiminen käy helposti, koska lapset eivät pelkää tehdä virheitä.

Vik­to­riia tie­tää, et­tä kie­len op­pi­mi­sen suh­teen ti­lan­ne pa­ko­lai­sil­la on eri, mitä se oli hä­nel­lä.

– Minä ja mie­he­ni tu­lim­me Suo­meen va­paa­eh­toi­ses­ti. Ha­lu­sim­me tul­la töi­hin ja jää­dä tän­ne asu­maan. Pi­däm­me Suo­mes­ta. Mut­ta pa­ko­lais­ten oli pak­ko tul­la, ja ai­na­kin puo­let heis­tä ajat­te­lee pa­laa­van­sa mah­dol­li­sim­man pian ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa. Sil­loin heil­lä ei ole mo­ti­vaa­ti­o­ta opis­kel­la vai­ke­aa suo­men kiel­tä.

Toi­nen puo­li, joka ha­lu­ai­si kiel­tä op­pia, ko­kee, et­tä tar­jo­tut suo­men­kie­len­kurs­sit ovat lii­an ly­hyi­tä. Niis­tä saa­duil­la tai­doil­la ei vie­lä pär­jää työ­pai­kal­la. Työ­pai­kan löy­tä­mi­nen on­kin mo­nel­la pa­ko­lai­sel­la nyt pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä, sil­lä kuu­kau­sit­tai­nen vas­taa­not­to­ra­ha on pie­ni.

Sii­nä­pä yk­si asia, mi­ten suo­ma­lai­set voi­vat nyt uk­rai­na­lai­sia aut­taa: pu­hua heil­le suo­mea. Vik­to­rii­al­le tu­lee mie­leen oma ko­ke­mus. Päi­vä­ko­dis­sa las­ten­hoi­ta­jan kans­sa on tul­lut vaih­det­tua aja­tuk­sia ai­na ta­va­tes­sa.

– Hoi­ta­ja ky­se­lee mi­nul­ta Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta ja las­ten kuu­lu­mi­sis­ta. Kes­kus­te­lum­me aut­ta­vat mi­nua op­pi­maan suo­men­kiel­tä, mut­ta myös hän­tä ym­mär­tä­mään uk­rai­na­lais­ten ti­lan­net­ta, Vik­to­riia sa­noo.

Teks­ti ja ku­vat: Pau­lii­na Vil­pak­ka