Juk­ka Sil­vast

Bi­o­kaa­su­lai­tos­ta Ul­vi­lan Ket­tu­met­sän te­ol­li­suu­sa­lu­eel­le suun­nit­te­le­va Bi­o­gas Ener­gy T:mi tar­vit­see ym­pä­ris­tö­lu­van kä­sit­te­lyä var­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyn (yva). Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus an­toi pää­tök­sen­sä tiis­tai­na.

Pää­tös­tä val­mis­tel­lut yli­tar­kas­ta­ja Eri­ka Lie­se­gang nos­taa pää­tök­ses­tä esiin muun mu­as­sa sen, et­tä mah­dol­lis­ten ha­ju­hait­to­jen il­moi­tet­tu vä­häi­syys oli­si tar­vin­nut enem­män pe­rus­tei­ta, ku­ten esi­mer­kik­si mal­lin­nok­sen tu­ek­seen.

Myös asu­tus kat­sot­tiin ely-kes­kuk­ses­sa suh­teel­li­sen lä­hel­lä ole­vak­si – lä­him­pään on hie­man yli 200 met­riä ja 500 met­rin etäi­syy­del­lä si­jait­see noin 10 asuin­ra­ken­nus­ta. Li­säk­si syn­ty­vän lii­ken­teen vai­ku­tuk­set me­luun ja ha­juun raa­ka-ai­neen kul­je­tuk­si­neen ja mah­dol­li­si­ne tu­le­vi­ne lii­ken­ne­kaa­su­toi­mi­tuk­si­neen kuu­luu ol­la tie­dos­sa.

Te­ol­li­suus­ton­til­le suun­ni­tel­tu lai­tos tu­li­si alu­eel­le, jos­sa on en­nes­tään jät­teen­kä­sit­te­lyä ja moot­to­ri­ra­ta, joi­den yh­teis­vai­ku­tuk­set ely-kes­kus ha­lu­aa sel­vi­tyt­tää. Pää­tös on lu­et­ta­vis­sa kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la.

Ym­pä­ris­tö­lu­van kä­sit­te­ly Ul­vi­lan kau­pun­gin eli­mis­sä jat­kuu vas­ta sen jäl­keen, kun yrit­tä­jä toi­mit­taa yva-sel­vi­tyk­sen. Bi­o­gas Ener­gy T:mi luo­pui hank­kees­taan Po­riin vii­me vuon­na yva-me­net­te­lyn tul­les­sa pa­kol­li­sek­si en­nen ym­pä­ris­tö­lu­van kä­sit­te­lyä. Yri­tys on et­si­nyt paik­kaan­sa lä­hel­tä te­ol­li­suut­ta ja lii­ken­neyh­teyk­siä, sil­lä osa bi­o­kaa­sus­ta on tar­koi­tus ja­los­taa lii­ken­ne­kaa­suk­si. Myös Ul­vi­laan val­ta­tie 2:n var­teen on ol­lut suun­ni­tel­mis­sa ra­ken­taa kaa­sun­ja­ke­lu­a­se­ma.