Kir­ju­rin­luo­don idyl­li­sen Cafe Pori Jaz­zin il­ta­oh­jel­ma ke­sän Pori Jaz­zia var­ten on val­mis­tu­nut. Ra­vin­to­la­pa­vil­jon­gin ym­pä­ris­töön ra­ken­ne­taan fes­ti­vaa­lin ajak­si ai­em­pien vuo­sien ta­paan laa­ja ta­pah­tu­ma-alue, jos­sa esiin­ty­vät muun mu­as­sa Lau­ri Haav, Ege Zulu ja Sara Sii­po­la.

Cafe Pori Jazz on pää­sy­mak­sul­li­nen ja ikä­ra­jal­li­nen (K-18) alue 12.–13. hei­nä­kuu­ta ja 17.–20. hei­nä­kuu­ta päi­vit­täin kel­lo 19 al­ka­en. Kon­sert­ti-il­toi­na on lu­vas­sa kiin­nos­ta­van ko­ti­mai­sen ar­tis­tin kon­sert­ti kel­lo 22 sekä DJ-ve­tois­ta oh­jel­maa.

Kon­sert­ti­sar­jan avaa per­jan­tai­na 12. huh­ti­kuu­ta ko­ti­mai­sen rap-mu­sii­kin kär­ki­ni­miin kuu­lu­va AH­TI, joka on tun­net­tu kou­kut­ta­vis­ta sa­noi­tuk­sis­taan ja va­kuut­ta­vis­ta esiin­ty­mi­sis­tään sekä Spo­ti­fyn TOP 50 -lis­tal­ta. AH­TI jul­kai­si ke­vääl­lä 2023 pla­ti­naa strii­man­neen esi­koi­sal­bu­min­sa “Nor­mi­jä­bä”, joka nou­si myös vuo­den 9. kuun­nel­luim­mak­si al­bu­mik­si lop­pu­vuo­des­ta.

Al­ku­vuo­den UMK-kil­pai­lu nos­ti Sara Sii­po­lan yh­dek­si tä­män ke­sän ky­sy­tyim­mäk­si ar­tis­tik­si kap­pa­leel­laan "Pas­ka­na". Hä­net tun­ne­taan myös hi­teis­tään ”Sus­ta tu­lee täh­ti”, ”Roh­kee sy­dän” sekä ”Uu­si mus­ta”. Sara Sii­po­la esiin­tyy lau­an­tai­na 13. hei­nä­kuu­ta.

Ra­pin, r&b:n ja po­pin luo­vas­ti yh­dis­tä­vä Lau­ri Haav nou­see la­val­le kes­ki­viik­ko­na 17. huh­ti­kuu­ta. Huip­pu­lu­ku­ja strii­man­nut Haav on yk­si suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­ken­tän mer­kit­tä­vim­mis­tä nou­si­jois­ta ja hel­mi­kui­ses­sa Em­ma-gaa­las­sa hän voit­ti Vuo­den ko­ti­mai­nen ar­tis­ti -pal­kin­non.

Tors­tai­na 18. huh­ti­kuu­ta esiin­ty­vän Pes­san mu­siik­ki­tyy­lis­sä yh­dis­ty­vät r&b, jazz ja hip­hop. De­byyt­ti­al­bu­mi “Jaz­zi­jä­bä” il­mes­tyi 2021 ja ko­tis­tu­di­os­sa syn­ty­nyt al­bu­mi tuo esil­le ar­tis­tin mo­ni­puo­li­sen mu­si­kaa­li­suu­den ja ha­lun tuo­da jo­tain uut­ta Suo­men mu­siik­ki­ken­täl­le.

Per­jan­tai­na 19. huh­ti­kuu­ta esiin­tyy eri­no­mai­se­na live-ar­tis­ti­na tun­net­tu Tuu­li, jon­ka en­sim­mäi­nen, jo pla­ti­naa strii­man­nut sing­le “Win­dy Se­a­son”, nou­si Suo­men TOP 50 –lis­tan toi­sel­le si­jal­le. Tuu­li nou­si vuo­den 2023 YleX Lä­pi­mur­to -ää­nes­tyk­ses­sä kär­ki­vii­sik­koon, mikä on poik­keuk­sel­lis­ta vas­ta yh­den jul­kai­sun teh­neel­le ar­tis­til­le.

Pori Jaz­zin oh­jel­man Cafe Pori Jaz­zis­sa päät­tää lau­an­tai­na 20. huh­ti­kuu­ta Ege Zulu, jon­ka rans­ka­lai­seen “Mar­seil­le-soun­diin” poh­jaa­va soun­di­maa­il­ma yh­dis­tyy tai­dok­kaa­seen af­ro­pop­piin ja hip­hop­piin. Hän on vuo­den 2022 YleX Lä­pi­mur­to -voit­ta­ja, joka esiin­tyi vii­me ke­sä­nä Pori Jaz­zin pää­kon­ser­tis­sa.

Pori Jazz jär­jes­tää Cafe Pori Jaz­zis­sa fes­ti­vaa­li­ai­ka­na myös pää­sy­mak­su­ton­ta ja ikä­ra­ja­ton­ta oh­jel­maa, jos­ta tie­do­te­taan lä­hi­viik­koi­na.

Li­pun­myyn­ti on vain ta­pah­tu­ma-alu­een por­teil­la, ei en­nak­ko­myyn­tiä.