Juk­ka Vil­po­nie­mi

Alu­e­hal­li­tus on eh­dot­ta­nut hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­tol­le, et­tä alu­een ny­kyis­tä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lu­ta­so­pää­tös­tä ja hä­ly­tys­vas­tet­ta muu­te­taan, kos­ka pe­las­tus­lai­tos ei ole pys­ty­nyt rek­ry­toi­maan riit­tä­väs­ti li­sää hen­ki­lös­töä.

Alu­e­hal­li­tuk­sen mie­les­tä muu­tok­sel­la saa­vu­te­taan no­pein ja kus­tan­nus­te­hok­kain rat­kai­su

Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä nii­hin pe­las­tus­toi­men kii­reel­li­siin teh­tä­viin, joi­hin on hä­ly­tet­ty nor­maa­lia pe­las­tu­syk­sik­köä pie­nem­pi muo­dos­tel­ma, hä­ly­te­tään jat­kos­sa no­pein ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin täy­den­tä­vä pe­las­tu­syk­sik­kö lä­him­mäl­tä seu­raa­val­ta pa­lo­a­se­mal­ta.

Nor­maa­liin pe­las­tu­syk­sik­köön kuu­luu pa­lo­e­si­mies ja kol­me pa­lo­mies­tä, mut­ta mie­his­tö­pu­las­ta joh­tu­en useil­la Sa­ta­kun­nan pa­lo­a­se­mil­la, ku­ten Ul­vi­las­sa, yk­sik­köön kuu­luu pel­käs­tään kaki pa­lo­mies­tä.

Puut­teet ovat kos­ke­neet Har­ja­val­lan, Huit­tis­ten, Kan­kaan­pään, Meri-Po­rin ja Ul­vi­lan pa­lo­a­se­mia. Nyt Har­ja­val­lan ja Kan­kaan­pään pa­lo­a­se­mien vuo­ro­vah­vuus on voi­tu nos­taa vah­vuu­teen 1+3 ja Meri-Po­rin pa­lo­a­se­man vah­vuus on kah­des­sa työ­vuo­ros­sa 1+3 ja kah­des­sa työ­vuo­ros­sa 0+3.

Pe­las­tus­joh­ta­ja Pek­ka Täh­ti­sen mu­kaan Ul­vi­lan pa­lo­a­se­man ti­lan­ne säi­lyy muu­tok­sen jäl­keen­kin ny­kyi­sel­lään ja hä­nen mie­les­tään hy­vä­nä.

– Ul­vi­lan pa­lo­a­se­mal­la päi­vys­tää jat­ku­vas­ti kak­si pa­lo­mies­tä, jot­ka läh­te­vät hä­ly­tyk­seen en­sim­mäi­se­nä. Hä­ly­tyk­sen suun­nas­ta riip­pu­en avuk­si tu­le­vat yk­si­köt joko Kan­ta-Po­rin pa­lo­a­se­mal­ta tai so­pi­mus­pa­lo­kun­nis­ta eli Ul­vi­lan, Kaas­mar­kun tai Kul­laan vpk:sta, Täh­ti­nen sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa Ul­vi­lan pa­lo­a­se­man ti­lan­ne on ny­ky­o­lois­sa hyvä niin mie­his­tön kuin ka­lus­ton­kin puo­les­ta.

Ul­vi­lan va­ki­nai­sel­la mie­his­töl­lä on käy­tös­sään yk­si sam­mu­tu­sau­to sekä vara-au­to, jota myös Ul­vi­lan vpk voi käyt­tää. Li­säk­si vpk:n käy­tös­sä on yk­si oma sam­mu­tu­sau­to.

Ul­vi­lan pa­lo­a­se­mal­la on myös koko pe­las­tus­lai­tok­sen huol­to­kor­jaa­mo.

Ul­vi­lan vpk:n pu­heen­joh­ta­ja Mar­ko Kau­nis­mä­ki on myös tyy­ty­väi­nen ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen.

– Meil­lä on vuo­sit­tain 60–70 läh­töä, ja olem­me pys­ty­neet ne hoi­ta­maan il­man vai­keuk­sia. Yh­teis­työ pa­lo­a­se­man kans­sa toi­mii, ja ka­lus­to on hy­vää, hän sa­noo.

Ul­vi­lan vpk:n hä­ly­ty­so­sas­toon kuu­luu 36 jä­sen­tä, jois­ta noin 20 on ak­tii­vis­ta.

– So­pi­muk­sen mu­kaan olem­me si­tou­tu­neet lä­het­tä­mään hä­ly­tyk­seen vä­hin­tään vii­si mies­tä, ja olem­me pys­ty­neet si­tou­muk­sen hoi­ta­maan.

Ny­kyi­nen pal­ve­lu­ta­so pe­rus­tuu Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sen vuo­sien 2021–2023 pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­maan, jota alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to piti ali­mi­toi­tet­tu­na. Se vel­voit­ti ti­lan­teen kor­jaa­mis­ta vii­me vuo­den tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Kos­ka ti­lan­net­ta ei kor­jat­tu, avi aset­ti pe­las­tus­lai­tok­sel­le 1,5 mil­joo­nan eu­ron sa­kon. Po­rin kau­pun­ki va­lit­ti pää­tök­ses­tä, ja sen kä­sit­te­ly on kes­ken.

Uu­si pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­ma on tar­koi­tus vah­vis­taa lop­pu­vuo­den ai­ka­na.