STT

Seit­se­mäl­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la Suo­mes­sa on käyn­nis­sä tai suun­nit­teil­la muu­tos­neu­vot­te­lut sääs­tö­syis­tä. Asia il­me­nee Uu­tis­suo­ma­lai­sen (USU) te­ke­mäs­tä ky­se­lys­tä kai­kil­le 21 hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

USU:n mu­kaan muu­tos­neu­vot­te­lut ovat suun­ni­tel­mis­sa tai käyn­nis­sä Ete­lä-Poh­jan­maal­la, Ete­lä-Sa­vos­sa, Ky­men­laak­sos­sa, Pir­kan­maal­la, Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Poh­jois-Sa­vos­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa.

Seit­se­mäl­tä alu­eel­ta puo­les­taan ker­ro­taan, et­tä niil­lä ei ole suun­nit­teil­la hen­ki­lös­tö­sääs­tö­jä tai sääs­tö­syis­tä käy­tä­viä muu­tos­neu­vot­te­lu­ja. Näin ker­toi­vat Ete­lä-Kar­ja­lan, Kes­ki-Poh­jan­maan, Kes­ki-Uu­den­maan, Län­si-Uu­den­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan, Päi­jät-Hä­meen sekä Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­ti­a­lu­eet.

Li­säk­si seit­se­män hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta ei USU:n mu­kaan ot­ta­nut sel­vää kan­taa ky­sy­myk­seen hen­ki­lös­tö­sääs­töis­tä. Nämä oli­vat Itä-Uu­den­maan, Kai­nuun, Kan­ta-Hä­meen, Kes­ki-Suo­men, La­pin, Poh­jan­maan ja Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eet.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet vas­taa­vat so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­ses­tä. Teh­tä­vät siir­tyi­vät kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le tä­män vuo­den alus­sa.

Poik­keus on Hel­sin­gin kau­pun­ki, joka vas­taa edel­leen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eel­laan. Li­säk­si Hus-yh­ty­mä on jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa vaa­ti­van eri­kois­sai­raan­hoi­don toi­min­nois­ta, jois­ta sää­de­tään erik­seen lais­sa tai so­vi­taan jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­ses­sa.