Po­rin Mik­ko­las­sa ko­ti­ruo­kaa tar­joi­le­va Si­ni­nen Lou­nas­huo­ne jat­kaa uu­sien yrit­tä­jien voi­min. An­ja Mal­li ja Pert­ti Ve­nä­läi­nen sai­vat omal­ta osal­taan yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­sen val­miik­si ja oli ai­ka siir­tää vies­ti­ka­pu­la seu­raa­vil­le.

Suo­men Yri­tys­kaup­po­jen, auk­to­ri­soi­tu yri­tys­vä­lit­tä­jä Mika Val­to­nen löy­si yri­tyk­sel­le jat­ka­jat. He ovat Hy­ve­län ma­jaa pyö­rit­tä­vät Nina ja Tom­mi Sa­lo­nen. Lou­naan li­säk­si pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat jat­kos­sa myös ko­kous­tar­jot­ta­vat, juh­la- ja pi­to­pal­ve­lut sekä muis­to­ti­lai­suu­det.

An­ja ja Pert­ti ovat vie­lä löy­det­tä­vis­sä Mik­ko­las­ta, mut­ta jää­vät koh­ta viet­tä­mään räs­tiin jää­nei­tä va­pai­ta ja lo­mia. Ai­ka sit­ten näyt­tää mitä he tu­le­vai­suu­des­sa suun­nit­te­le­vat.