Juk­ka Sil­vast

– Il­man muu­ta tä­hän jo­tain on hyvä kek­siä, ke­väi­sen trak­to­ri­mars­sin ve­to­vas­tuus­sa ol­lut Miik­ka Ant­ti­la poh­tii.

Ant­ti­la sa­noo, et­tei pien­kou­luil­la pi­täi­si ol­la ole­mas­sa­o­lon­sa vuok­si mi­tään hä­tää, jos päät­tä­jät ym­mär­tä­vät ko­ko­nai­suu­den.

– Jos op­pi­las­mää­rä pu­to­aa kau­pun­gin alu­eel­la lä­hi­vuo­si­na sa­doil­la op­pi­lail­la, ei pien­kou­lu­jen lo­pet­ta­mi­nen rat­kai­se on­gel­maa. Ko­ko­nai­suus pi­tää hah­mot­taa päät­tä­jien­kin.

Ul­vi­las­sa Van­ha­ky­län kou­lu on sa­nee­rat­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten pe­rin­poh­jin, myös Frii­ta­lan kou­lun ti­lo­ja pa­kon edes­sä si­säil­ma­on­gel­mai­se­na. Si­vis­tyk­sen toi­mi­a­lal­la on pal­jon uut­ta ti­laa käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta myös pie­niä ky­lä­kou­lu­ja. Har­jun­pään kou­lun on kat­sot­tu ole­van kun­nos­sa, se sa­nee­rat­tiin useil­la mil­joo­nil­la se­kin.

Maa­ta­loust­rak­to­ria käy­tet­tiin huh­ti­kuus­sa jouk­ko­voi­man te­hos­tee­na. Ky­lä­kou­luis­taan huo­lis­saan ole­vat oh­ja­si­vat pa­ri­kym­men­tä voi­man­pe­säänsä kau­pun­gin­ta­lon tun­tu­maan ase­miin en­nen ver­kos­sa al­ka­nut­ta val­tuus­ton is­tun­toa. Tun­nel­ma tuol­loin oli jopa kii­vas.

Ant­ti­la sa­noo, et­tä tämä mie­le­no­soi­tus tyy­lil­tään oli se, min­kä hän osaa jär­jes­tää. Ai­van sa­maa ei ai­na­kaan nyt ol­la suun­nit­te­le­mas­sa.

Huh­ti­kuus­sa pal­jon ää­nes­sä ol­lut ky­lä­ak­tii­vi ja opet­ta­ja Kari Kei­taan­nie­mi opas­ti tuol­loin mie­le­no­soit­ta­jia, et­tä sääs­tä­kää ban­de­rol­lit – nii­tä eh­kä vie­lä tar­vi­taan. Miik­ka Ant­ti­la va­kuut­te­lee tä­nään, et­tä is­ku­lau­se­la­ka­nat ovat kyl­lä tal­les­sa.

Kos­kin ja Kaas­mar­kun kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta on käy­ty vään­töä vuo­si­kau­sia, ei­kä pit­kä­jän­teis­tä rat­kai­sua ole saa­tu kau­pun­gin si­säl­lä ai­kai­sek­si. Nyt Kos­kin kou­lun ja Kaas­mar­kun kou­lun käyt­töä on ra­joi­tet­tu. Kaas­mar­kun nk. van­ha kou­lu sekä Kos­kin kou­lun uu­dem­pi ra­ken­nus­ko­ko­nai­suus kä­sit­tä­en ruo­ka­la­sii­ven, lii­kun­ta­ti­lat ja kä­si­työ­ti­lat sul­je­taan pois kou­lu­käy­tös­tä. Ky­sei­set ti­lat si­säl­tä­vät mui­ta kou­lu­ra­ken­nuk­sia enem­män ris­ki­ra­ken­tei­ta, jot­ka voi­vat ai­heut­taa ter­veys­hait­taa. Taus­tal­la on kou­luil­la ke­vääl­lä teh­ty kun­to­tut­ki­mus.

Vi­ra­no­mais­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na Ul­vi­lan si­vis­tys­toi­mi, eli kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä päät­ti käyt­tö­ra­joi­tuk­sis­ta. Käyt­tö­kiel­to on voi­mas­sa tois­tai­sek­si ja se kos­kee myös il­ta­käyt­töä. Ope­tus­työn on ker­rot­tu jat­ku­van sul­ke­mi­sis­ta huo­li­mat­ta ra­joi­te­tuis­sa ti­lois­sa.

Kaas­mar­kun ja Kos­kin kou­lu­jen tu­le­vai­suus on Ul­vi­lan kuu­mim­pia ky­sy­myk­siä. Par­hail­laan koo­taan ta­lou­sar­vi­o­kir­jaa vuo­del­le 2023, kir­ja­taan in­ves­toin­nit si­sään.

Kou­lu­jen kor­jaa­mi­ses­ta käyt­tö­kel­poi­sek­si on hah­mo­tel­mia teh­ty, las­kel­mat teh­dään tu­le­vien pää­tös­ten poh­jal­le.

Miik­ka Ant­ti­la ker­toi ke­vääl­lä, et­tä hän toi­voo rau­haa ky­lä­kou­luil­le pit­käk­si ai­kaa. Epä­tie­toi­suus Kaas­mar­kun kou­lun ym­pä­ril­lä on jat­ku­nut ai­na­kin 20 vuot­ta. Jos Van­ha­ky­län ja Frii­ta­lan kou­lui­hin uh­kaa jää­dä tyh­jää ti­laa, Ant­ti­la suo­sit­te­lee nii­hin muu­ta käyt­töä.

Tuo­reen Pro Kul­laa ry:n pu­heen­joh­ta­ja Eve­lii­na Oja­la sa­noo tä­nään, et­tei maal­ta puh­ti lopu täs­sä vään­nös­sä, vaik­ka mi­tään isoa tem­paus­ta ole nyt pii­rus­tuk­sis­sa.

– Em­me aio hil­jen­tyä, hän sa­noo.

Trak­to­ri­mars­sin sa­no­ma liit­tyi ke­vääl­lä liit­tyi maa­seu­dun eli­no­loi­hin.

Jut­tua päi­vi­tet­ty 29.11. kel­lo 7.30.