STT

Sel­vä enem­mis­tö hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den joh­ta­jis­ta luo­pui­si hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä iäk­käi­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen.

Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä 16 hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jaa 21:stä luo­pui­si mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä. Li­säk­si ky­se­lys­sä sel­vi­si, et­tä vii­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jaa ha­lu­ai­si muut­taa hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta ja hy­väk­syä sii­hen laa­jem­min eri­lai­sia am­mat­ti­lai­sia.

– Ki­ris­tä­mi­nen tar­koit­taa käy­tän­nös­sä ta­son las­kua, kos­ka osa asi­ak­kais­ta jää 0,7:n mi­toi­tuk­sel­la ko­ko­naan hoi­dot­ta tai hoi­to to­teu­te­taan epä­so­pi­val­la ta­val­la. 0,7:n mi­toi­tuk­sel­la paik­ko­ja jou­du­taan sul­ke­maan. Mi­toi­tus ei tur­vaa re­surs­sia sin­ne, mis­sä tar­ve on suu­rin, sa­noo Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Pet­ri Vi­ro­lai­nen Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le.

Hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus iäk­käi­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa on ki­ris­ty­mäs­sä seit­se­mään hoi­ta­jaan kym­men­tä hoi­det­ta­vaa koh­den jou­lu­kuun alus­sa. Alun pe­rin mi­toi­tuk­sen piti nous­ta 0,7:ään jo huh­ti­kuus­sa, mut­ta San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tus päät­ti por­ras­taa sitä hoi­ta­ja­pu­lan ta­kia.

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tys on ol­lut esil­lä myös hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noi ai­em­min tou­ko­kuus­sa, et­tä nyt pi­tää ar­vi­oi­da uu­del­leen, voi­daan­ko kaa­vail­tua hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta edis­tää ol­len­kaan.

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus oli vii­me vaa­li­kau­den alus­sa vii­si työn­te­ki­jää kym­men­tä hoi­det­ta­vaa koh­den, ja suh­teen nos­tos­ta por­tait­tain sää­det­tiin vii­me vaa­li­kau­den ai­ka­na.

Mi­toi­tuk­sen nos­ton taus­tal­la oli halu pa­ran­taa van­hus­ten­hoi­don ta­soa, ja kaik­ki edus­kun­ta­puo­lu­eet oli­vat lo­pul­ta nos­tos­ta yk­si­mie­li­siä. Sen on kui­ten­kin kri­ti­soi­tu joh­ta­neen pal­ve­lu­paik­ko­jen vä­he­ne­mi­seen hoi­ta­jien puut­tu­mi­sen vuok­si.