Maa­rit Kaut­to

Yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sel­la on ky­syn­tää Po­ris­sa eri­tyi­ses­ti Suo­mi­A­ree­nan ja Pori Jaz­zin ai­kaan. Mikä ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä? An­ni Pusa Po­rin kau­pun­gin mat­kai­lu- ja mark­ki­noin­tiyk­si­kös­tä vas­taa.

– Täl­lä het­kel­lä mei­dän ti­lan­teem­me on hyvä ja asun­to­ja on riit­tä­väs­ti. Va­raus­ti­lan­ne on hie­man huo­nom­pi vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na, eli va­rauk­sia on tul­lut vä­hem­män, jol­loin asun­to­ja­kin on pal­jon vie­lä va­paa­na. Mei­dän odo­tuk­sem­me kui­ten­kin ovat suu­ret, sil­lä va­rauk­sia teh­dään ny­ky­ään to­del­la vii­me­tin­gas­sa.

– Asun­to­ja voi siis vie­lä il­moit­taa meil­le lä­hes ta­pah­tu­mien ajan­koh­taan as­ti.

On­ko eroa esi­mer­kik­si Suo­mi­A­ree­na -vii­kon ja Jazz-vii­kon yk­si­tyis­ma­joi­tus­tar­pees­sa?

– Mo­lem­mil­le ta­pah­tu­ma-ajan­koh­dil­le on asun­to­ja ja tar­jon­taa riit­tää pie­nis­tä yk­si­öis­tä isoi­hin oma­ko­ti­ta­loi­hin. Suo­mi­A­ree­naan on tul­lut enem­män va­rauk­sia, mut­ta Po­ri­Jazz on vas­ta hei­nä­kuus­sa, jo­ten on ole­tet­ta­vaa, et­tä va­rauk­sia tu­lee vie­lä ke­sä­kuus­sa ja hei­nä­kuun alus­sa.

Min­kä­lai­sil­la yk­si­tyis­ma­joi­tu­sa­sun­noil­la on ky­syn­tää?

– Eri­tyi­ses­ti asun­not, jot­ka si­jait­se­vat ai­van kes­kus­tas­sa, me­ne­vät usein no­pe­am­min hy­vän si­jain­nin ta­kia. Yh­den ja kah­den vuo­de­pai­kan asun­not ovat suo­sit­tu­ja, mut­ta on men­nyt usea isom­pi­kin oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa vuo­de­paik­ko­ja on 7–10.