STT

Al­ko­ho­li­juo­mien val­mis­ta­jat ja tuk­ku­myy­jät sai­vat aloit­taa vah­vem­pien al­ko­ho­li­juo­mien toi­mi­tuk­set vä­hit­täis­myyn­ti­paik­koi­hin jo per­jan­tai­na, tie­dot­ti alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to.

Ruo­ka­kau­pat ja ra­vin­to­lat saa­vat myy­dä käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­ja kor­kein­taan kah­dek­sanp­ro­sent­ti­sia al­ko­ho­li­juo­mia maa­nan­tais­ta al­ka­en.

Myyn­tiin ei tar­vit­se ha­kea erik­seen lu­paa, vaan ny­kyi­nen 5,5-pro­sent­tis­ten juo­mien myyn­ti­lu­pa käy sel­lai­se­naan myös kah­dek­sanp­ro­sent­tis­ten juo­mien myyn­tiin.

Al­ko­ho­li­lu­pa­re­kis­te­ris­sä ole­vat vä­hit­täis­myyn­ti­lu­pa­nu­me­rot ei­vät muu­tu, vaan lu­pa­tie­dot ja ha­ke­mus­lo­mak­keet päi­vi­te­tään la­ki­muu­tos­ta vas­taa­vik­si.