Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan, et­tä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on käyn­nis­ty­nyt hank­kees­sa Val­ta­tien 2 pa­ran­ta­mi­nen Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la. Ar­vi­oi­ta­va­na on kah­den val­ta­tien 2 pa­ran­ta­mis­vaih­to­eh­don ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la, Kor­ven ja Tii­li­mä­en eri­ta­so­liit­ty­mien vä­lil­lä.

Yh­teys­vi­ra­no­mai­sel­le toi­mi­tet­tu YVA-oh­jel­ma on suun­ni­tel­ma sii­tä, kuin­ka ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti tul­laan to­teut­ta­maan.

Val­ta­tien 2 lii­ken­ne­mää­rä on jo pit­kään vaa­ti­nut ne­li­kais­tais­ta val­ta­tie­tä Po­rin kes­kus­tan koh­dal­le. Vuon­na 2022 val­mis­tui tie­suun­ni­tel­ma tä­män tie­o­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö­vas­tuu­a­lue teki sa­ma­na vuon­na pää­tök­sen YVA-me­net­te­lyn tar­pees­ta.

Me­net­te­lys­sä ar­vi­oi­daan kah­den eri pa­ran­nus­vaih­to­eh­don ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Toi­nen tar­kas­tel­ta­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta on tie­suun­ni­tel­man mu­kai­nen rat­kai­su (VE 1) ja toi­nen pie­nem­piä pa­ran­nuk­sia si­säl­tä­vä rat­kai­su (VE 0+), jon­ka to­teu­tu­es­sa val­ta­tie säi­lyi­si kak­si­kais­tai­se­na tie­nä.

YVA-me­net­te­ly an­taa tie­toa hank­keen jat­ko­suun­nit­te­lun ja pää­tök­sen­te­on tu­ek­si.

YVA-oh­jel­ma on näh­tä­vil­lä 22.3.2024 saak­ka ja sii­hen voi tu­tus­tua yh­teys­vi­ra­no­mai­sen eli Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen verk­ko­si­vuil­la, pa­pe­ri­ver­si­o­na Po­ris­sa ja maa­lis­kuun ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa.

YVA-oh­jel­man ja sitä kos­ke­van kuu­lu­tuk­sen löy­tää yh­teys­vi­ra­no­mai­sen verk­ko­si­vuil­ta.

Kuu­lu­tus oh­jeis­taa, mi­ten voi jät­tää mie­li­pi­teen­sä oh­jel­mas­ta. Mie­li­pi­de kan­nat­taa jät­tää kuu­lu­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa alu­een asuk­kail­la, toi­mi­joil­la ja kai­kil­la hank­kees­ta kiin­nos­tu­neil­la on mah­dol­li­suus kuul­la ja kes­kus­tel­la hank­kees­ta. Ylei­sö­ti­lai­suus jär­jes­te­tään 6.3.2024 kel­lo 17–19 Po­rin Lei­jo­nas­sa, osoit­tees­sa Yr­jön­ka­tu 6, Pori. Ti­lai­suu­des­sa on kah­vi­tar­joi­lu.

Ylei­sö­ti­lai­suus jär­jes­te­tään hyb­ri­di­ti­lai­suu­te­na, jo­ten sii­hen kuu­lu­via esi­tyk­siä voi seu­ra­ta myös Te­am­sin kaut­ta. Te­ams-link­ki li­sä­tään YVA-kuu­lu­tuk­seen ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä.

Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin ta­voit­tee­na on tun­nis­taa hank­keen ai­heut­ta­mia ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Niil­lä tar­koi­te­taan sekä luon­toon, ra­ken­net­tuun ym­pä­ris­töön, ih­mis­ten ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin et­tä luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­seen liit­ty­viä vai­ku­tuk­sia. Li­säk­si ta­voit­tee­na on löy­tää kei­no­ja hank­keen hai­tal­lis­ten vai­ku­tus­ten vä­hen­tä­mi­sek­si tai eh­käi­se­mi­sek­si.

YVA-me­net­te­ly ete­nee vai­heit­tain. Nyt esil­le ase­tet­tu ar­vi­oin­ti­oh­jel­ma suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­ten tie­to­ja saa­daan ke­rät­tyä riit­tä­vän laa­jas­ti ja mi­ten vuo­ro­vai­ku­tus pai­kal­lis­ten kans­sa to­teu­te­taan. YVA-oh­jel­man kaut­ta ede­tään var­si­nai­seen ar­vi­oin­ti­työ­hön.

Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin tu­lok­se­na val­mis­tuu YVA-se­los­tus, joka py­ri­tään aset­ta­maan näh­tä­vil­le syk­syl­lä 2024.

Var­si­nai­nen ra­ken­nus­vai­he ajoit­tuu näil­lä nä­ky­min vuo­sil­le 2026–2029.

YVA-me­net­te­lyn hank­kees­ta vas­taa­va­na toi­mii Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen lii­ken­ne­vas­tuu­a­lue. YVA-me­net­te­lyä val­voo ja oh­jaa yh­teys­vi­ra­no­mai­se­na toi­mi­va Var­si­nais-Suo­men ym­pä­ris­tö­vas­tuu­a­lue.

Läh­de: Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen tie­do­te