STT

Val­ti­o­neu­vos­to ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen ylei­sis­tun­toon tä­nään kel­lo 17, ker­ro­taan val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­ta STT:lle. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön vies­tin­nän mu­kaan is­tun­non ai­hee­na on ra­ja­ti­lan­ne. Asi­as­ta ker­toi en­sin Il­ta-Sa­no­mat.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) ta­paa me­di­an edus­ta­jia is­tun­non jäl­keen kel­lo 17:30 val­ti­o­neu­vos­ton lin­nas­sa.

Ku­lu­van vuo­ro­kau­den ai­ka­na Kaak­kois-Suo­men raja-ase­mil­le on tul­lut yh­teen­sä yli 60 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. Suo­men ra­jan Ve­nä­jäl­tä pol­ku­pyö­räl­lä maa­nan­tai­na ylit­tä­nyt tur­va­pai­kan­ha­ki­ja sa­noo STT:lle, et­tä ve­nä­läis­po­lii­sit aut­toi­vat hän­tä pää­se­mään Suo­men ra­jal­le.

Si­sä­mi­nis­te­ri Ran­ta­nen on ai­em­min ker­to­nut hal­li­tuk­sen ole­van val­mis ot­ta­maan kaik­ki kei­not käyt­töön, jot­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vir­ta Suo­men saa­daan poik­ki.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ar­vi­oi ei­len, et­tä ve­nä­läi­set ra­ja­var­ti­jat ovat saat­ta­neet ja kul­jet­ta­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ra­jal­le. Or­pon mu­kaan Kaak­kois-Suo­men ra­jal­la on tois­tu­mas­sa sama il­miö kuin Sal­las­sa ja Raja-Joo­se­pis­sa 2015–2016.

Tuol­loin Suo­men ra­jal­le pääs­tet­tiin hen­ki­löi­tä, joi­den mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jat ei­vät ol­leet kun­nos­sa ja jot­ka tu­li­vat ha­ke­maan tur­va­paik­kaa.