STT

Var­hais­kas­va­tus­la­kiin muu­tok­sia esit­tä­vä kan­sa­lai­sa­loi­te on ke­rän­nyt yli 50  000 al­le­kir­joi­tus­ta. Aloi­te on jul­kais­tu Kan­sa­lai­sa­loi­te.fi-si­vus­tol­la 14. tam­mi­kuu­ta, eli edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­va mää­rä al­le­kir­joi­tuk­sia ker­tyi rei­lus­sa vii­kos­sa.

Kan­sa­lai­sa­loi­te ha­lu­aa var­hais­kas­va­tuk­sen muun mu­as­sa siir­ty­vän ryh­mä­koh­tai­seen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen, kun ny­kyi­sel­lään laki mää­rit­te­lee hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen koko päi­vä­ko­dis­sa. Li­säk­si aloit­tees­sa vaa­di­taan, et­tä mi­toi­tus to­teu­tuu koko päi­vän ajan.

Aloit­teen mu­kaan ny­kyis­tä la­kia tul­ki­taan lii­an väl­jäs­ti ja sitä kier­re­tään esi­mer­kik­si ni­me­ä­mäl­lä lap­si­ryh­miä uu­del­leen tai ja­ka­mal­la nii­tä kah­dek­si. Li­säk­si aloit­tees­sa kat­so­taan, et­tä suh­de­lu­ku­jen ylit­ty­mi­nen ei täl­lä het­kel­lä ole ti­la­päis­tä ja ly­hy­tai­kais­ta.

Tul­kin­nan­va­rai­suus kat­so­taan aloit­tees­sa var­hais­kas­va­tuk­sen kan­nal­ta va­hin­gol­li­sek­si, kun töi­tä teh­dään tois­tu­vas­ti va­jaal­la hen­ki­lö­kun­nal­la.

–  Var­hais­kas­va­tus kär­sii mit­ta­vas­ta työ­voi­ma­pu­las­ta, ja nämä on­gel­ma­koh­tien rat­kai­se­mi­set ovat kes­ki­ös­sä ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­nen ei tule rat­kai­se­maan ti­lan­net­ta, sil­lä työ­o­lo­suh­teis­sa on ta­pah­dut­ta­va muu­tos­ta, jot­ta var­hais­kas­va­tuk­seen saa­daan pi­to­voi­maa, aloit­tees­sa lu­kee.