Juk­ka Sil­vast

– Jos nyt ei vii­kot­tain, niin kuu­kau­sit­tain nii­tä jo­hon­kin nyf­rä­tään, kom­men­toi Po­rin kau­pun­gin tie­mes­ta­ri Jyr­ki Kar­tas­ten­pää elä­män­me­noa.

Po­rin naa­pu­ris­sa Ul­vi­las­sa va­ras­tet­tiin hil­jan ris­teyk­ses­tä kär­ki­kol­mio, ja tuo­rein var­kaus koh­dis­tui suo­ja­tien osoit­ta­vaan merk­kiin vii­kon­vaih­tees­sa.

Pal­jon suu­rem­mas­sa kau­pun­gis­sa Po­ris­sa on tu­han­sia lii­ken­ne­merk­ke­jä.

– Ei va­ras­ta­mi­nen hir­veä on­gel­ma ole meil­lä. Lii­ken­ne­merk­ke­jä ka­to­aa, ei­kä nii­tä heti ai­na edes huo­ma­ta, on­han nii­tä tu­han­sia.

– Jos­kus nii­tä kul­je­te­taan lä­hei­siin ojiin, ja sit­ten kol­men vuo­den pääs­tä löy­tyy. On­han lii­ken­ne­merk­ki ras­kas kan­taa.

Kar­tas­ten­pään mu­kaan ke­säl­lä huo­mi­o­ta he­rät­tää spray-maa­lin le­vit­tä­mi­nen.

– Ke­säl­lä väki kul­kee re­put mu­ka­na ja mat­kan var­rel­la tä­män täs­tä lii­ken­ne­merk­ke­jä su­ta­taan.

Lii­ken­ne­mer­kin uu­si­mi­nen mak­saa noin 150 eu­roa.

Pray-maa­lin pois­ta­mi­nen vä­hän su­ta­tus­ta mer­kis­tä hoi­tuu 5-10 mi­nuu­tin mies­työ­voi­mal­la. Pa­hoin töh­ri­tyt vaih­de­taan suo­si­ol­la.

Po­lii­sin lii­ken­ne­val­von­ta­ka­me­rat taa­ja­ma-alu­eel­la ovat myös kau­pun­gin siis­tey­den va­ras­sa. Tie­mes­ta­ri sa­noo, et­tei hä­nen kor­viin­sa ole vuo­siin tul­lut il­moi­tuk­sia no­peus­val­von­ta­ka­me­roi­den tuh­ri­mi­ses­ta.

– Ei yh­tään var­maan mi­nun ai­ka­na­ni. Kun­nos­sa­pi­don hom­mia ne sil­ti ovat. Taa­ja­mas­sa on 4–5 ka­me­raa.

Kar­tas­ten­pää sa­noo, et­tä kau­pun­gin työn­te­ki­jät tar­vit­ta­es­sa puh­dis­ta­vat. Hän sil­ti epäi­lee, et­tä po­lii­si hoi­taa puh­dis­tuk­sen sa­mal­la kun tolp­paan vaih­de­taan ka­me­raa.

Yk­si po­ri­lai­nen il­miö on lii­ken­ne­merk­kien kään­tä­mi­nen, mikä voi ol­la to­del­la vaa­ral­lis­ta tiel­lä liik­ku­vil­le.

– Muu­ta­ma vaa­ra­ti­lan­ne on syn­ty­nyt, kun on lii­ken­ne­merk­ki kään­net­ty toi­seen suun­taan, ja muu­al­ta tul­leet ei­vät tie­dä, et­tä sii­nä on nor­maa­lis­ti kol­mio.