Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le Kuh­moon ei saa­pu­nut ei­li­sil­lan ja vii­me yön ai­ka­na uu­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, Kai­nuun ra­ja­var­ti­os­to ker­too vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Myös­kään muu­al­le Kai­nuun ra­ja­var­ti­os­ton toi­min­ta-alu­eel­le ei saa­pu­nut ei­li­sil­lan ja yön ai­ka­na tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

Ei­len Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le tuli 67 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. Ra­ja­ny­li­tys­paik­ka sul­keu­tui ei­len il­ta­kuu­del­ta ja au­ke­si jäl­leen tä­nään aa­mu­kah­dek­sal­ta.

Kaakkois-Suomessa kuusi turvapaikanhakijaa

Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to puo­les­taan ker­too X:ssä, et­tä sen alu­eel­le tuli lau­an­tain ai­ka­na yh­teen­sä kuu­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa.

Ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ri ker­toi jo lau­an­tai-il­ta­na STT:lle, et­tä päi­vän ai­ka­na yh­teen­sä nel­jä tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa oli on­nis­tu­nut tu­le­maan es­tei­den läpi Suo­men puo­lel­le Nui­ja­maan sul­je­tun ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta. Luk­ka­rin mu­kaan tu­li­jat ha­ki­vat kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua.

Hei­dän li­säk­seen kak­si ih­mis­tä tuli vie­lä lau­an­tai-il­ta­na Suo­men puo­lel­le lu­vat­to­mas­ti maas­to­ra­jan kaut­ta Raut­jär­vel­lä Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Val­ti­o­ra­ja­ri­kok­sen tut­kin­nan ai­ka­na he il­moit­ti­vat ha­ke­van­sa kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua, Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to ker­too.

Neljä rajanylityspaikkaa kiinni helmikuuhun

Hal­li­tus päät­ti ai­em­min täl­lä vii­kol­la sul­kea nel­jä ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä puut­tu­ak­seen Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sek­si epäil­tyyn tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kas­va­nee­seen mää­rään.

Sul­je­tut pai­kat ovat Vaa­li­maan, Nui­ja­maan ja Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kat Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la sekä Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la.

Itä­ra­jan ylit­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta näi­den nel­jän ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta kol­meen kuu­kau­teen.

Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen on kes­ki­tet­ty vain Kai­nuun Var­tiuk­sen ja La­pin Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.