Ilk­ka Hem­mi­lä, Eli­as Pel­to­nen / STT

Va­sem­mis­to­liit­to nä­kee tar­peen ko­hen­taa val­ti­on­ta­lou­den ta­sa­pai­noa en­si vaa­li­kau­del­la kol­men mil­jar­din eu­ron ver­ran.

Sa­mal­la puo­lue esit­tää jul­ki­siin me­noi­hin 1,5 mil­jar­din eu­ron li­säyk­siä, jot­ka koh­dis­tui­si­vat kou­lu­tuk­seen, so­si­aa­li­tur­vaan sekä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon. Tämä tar­koit­tai­si yh­teen­sä 4,5 mil­jar­din eu­ron so­peu­tus­ta.

Val­ta­o­san täs­tä puo­lue to­teut­tai­si ve­ro­tuk­sen kaut­ta. Puo­lue esit­tää 2,5 mil­jar­din eu­ron li­säyk­siä ve­ro­tuk­seen ja me­no­sääs­tö­jä puo­len mil­jar­din edes­tä. Lop­puo­sa to­teu­tui­si työl­li­syy­den ja tuot­ta­vuu­den pa­ran­tu­mi­sen kaut­ta.

Vaa­li­oh­jel­man jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son sa­noi, et­tä oli­si kes­tä­mä­tön aja­tus lei­ka­ta niil­tä, joil­la on kaik­kein vä­hi­ten.

– Ha­lu­am­me osoit­taa, et­tä val­ti­on­ta­lout­ta on mah­dol­lis­ta hoi­taa ja ta­sa­pai­not­taa oi­keu­den­mu­kai­sel­la ja kes­tä­väl­lä ta­val­la, An­ders­son sa­noi.

Kol­men mil­jar­din so­peu­tus on al­hai­sem­pi kuin mitä val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on pi­tä­nyt esil­lä. Mi­nis­te­riö on esit­tä­nyt kah­del­le vaa­li­kau­del­le yh­dek­sän mil­jar­din so­peu­tus­ta, jois­ta kuu­si mil­jar­dia tu­li­si to­teut­taa en­si vuon­na.

Op­po­si­ti­os­sa ny­ky­hal­li­tuk­sen vel­kaan­tu­mis­ta kri­ti­soi­nut ko­koo­mus on si­tou­tu­nut mi­nis­te­ri­ön il­moit­ta­maan ta­voit­tee­seen. Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole sa­no­nut pi­tä­vän­sä lu­kua puo­lu­eel­le mah­dot­to­ma­na, ja myös vii­me vii­kol­la vaa­li­oh­jel­man­sa jul­kais­sut kes­kus­ta kat­soi pi­tä­vän­sä mi­nis­te­ri­ön ta­voi­tet­ta pe­rus­tel­tu­na.

Va­sem­mis­to­lii­ton ve­ro­lin­jauk­siin si­säl­tyy vaa­ti­mus ve­ro­vält­te­lyn suit­si­mi­ses­ta. Puo­lu­een oh­jel­mas­sa lin­ja­taan, et­tä mil­jo­nää­reil­lä on va­raa osal­lis­tua tal­koi­siin.

– Va­sem­mis­to­lii­ton ta­voit­tee­na on li­sä­tä prog­res­si­o­ta ja ki­ris­tää omai­suuk­sien ve­ro­tus­ta. An­si­o­tu­lo­ve­ro­tuk­seen ei esi­te­tä ki­ris­tyk­siä, oh­jel­mas­sa lu­kee.

Prog­res­si­on saa­vut­ta­mi­sek­si puo­lue ta­voit­te­lee yh­den ve­ro­as­tei­kon pa­luu­ta. Suo­mes­sa pää­o­ma- ja an­si­o­tu­lo­ja on ve­ro­tet­tu eri as­tei­kon mu­kaan vii­mei­set 30 vuot­ta. Puo­lue ha­lu­aa ki­ris­tää suur­ten pää­o­ma­tu­lo­jen ve­ro­tus­ta noin 200–300 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Puo­lu­een aja­miin ve­rou­u­dis­tuk­siin lu­keu­tuu myös lis­taa­mat­to­mien yh­ti­öi­den osin­ko­jen ny­kyis­tä tiu­kem­pi ve­rot­ta­mi­nen yh­teen­sä puo­len mil­jar­din eu­ron edes­tä. Li­säk­si puo­lue eh­dot­taa mil­jo­nää­ri­ve­roa, joka kos­kee yli mil­joo­nan eu­ron omai­suuk­sia. Puo­len pro­sen­tin va­ral­li­suus­ve­ro tuot­tai­si puo­lu­een mu­kaan niin ikään puo­li mil­jar­dia eu­roa. Ve­ro­tet­ta­vaan omai­suu­teen ei las­ket­tai­si mu­kaan oman asun­non ar­voa.

Va­sem­mis­to­liit­to nos­taa oh­jel­mas­saan esil­le val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ar­vi­on, jon­ka mu­kaan Suo­men ve­ro­as­te las­kee lä­hi­vuo­si­na il­man uu­sia pää­tök­siä.

Puo­lue lin­jaa seu­raa­van vaa­li­kau­den kes­kei­sim­mik­si teh­tä­vik­si val­ti­on­ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, rei­lun il­mas­to­po­li­tii­kan, kou­lu­tuk­seen pa­nos­ta­mi­sen sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den krii­sin rat­kai­sun.

Sääs­tö­koh­teik­si va­sem­mis­to­liit­to esit­tää maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien ja mui­den yrit­tä­jien elä­ke­jär­jes­tel­mien yh­dis­tä­mi­sen sekä maa­ta­lou­den ener­gi­a­ve­ron pa­lau­tuk­ses­ta luo­pu­mi­sen as­teit­tain. Puo­lue myös pois­tai­si usei­ta ve­ro­e­tu­ja, ku­ten si­joit­ta­jien oi­keu­den ta­lo­yh­ti­ön ra­hoi­tus­vas­tik­keen ve­ro­vä­hen­nyk­seen. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen puo­lue muut­tai­si ko­ti­ta­lous­koh­tai­sek­si.

Mui­hin puo­lu­een esit­tä­miin lin­jauk­siin si­säl­tyy vaa­ti­mus 12 eu­ron mi­ni­mi­pal­kan sää­tä­mi­nen la­kiin. Va­sem­mis­to­lii­ton mu­kaan sitä tar­vi­taan pie­nem­pien palk­ko­jen nos­toon. Li­säk­si puo­lue pe­rus­te­lee asi­aa sil­lä, et­tä suu­ri jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä on täl­lä het­kel­lä yleis­si­to­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten ul­ko­puo­lel­la.