STT

Va­sem­mis­to­liit­to vah­vis­tai­si jul­kis­ta ta­lout­ta muun mu­as­sa osin­ko­ve­ro­tus­ta uu­dis­ta­mal­la ja ki­ris­tä­mäl­lä suur­ten omai­suuk­sien, pe­rin­tö­jen ja pää­o­ma­tu­lo­jen ve­ro­tus­ta.

Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä jul­kai­si tä­nään yli nel­jän mil­jar­din eu­ron toi­men­pi­de­lis­tan jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si.

Va­sem­mis­to­lii­ton mu­kaan lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten omis­ta­jien osin­ko­ve­ro­tu­kea leik­kaa­mal­la saa­tai­siin jo yli puo­li mil­jar­din eu­ron li­sä­tu­lot.

Yli mil­joo­nan eu­ron omai­suuk­sil­le va­sem­mis­to­liit­to sää­täi­si mal­til­li­sen va­ral­li­suus­ve­ron eli niin sa­not­tu mil­jo­nää­ri­ve­ron. Eri­lai­siin va­kuu­tus­kuo­riin ker­ty­vät mit­ta­vat tu­lot pan­tai­siin myös ve­rol­le.

– Ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä voi­daan pa­ran­taa myös oi­keu­den­mu­kai­sel­la ta­val­la. Hal­li­tus leik­kaa köy­hil­tä, pie­ni­tu­loi­sil­ta ja pe­rus­pal­ve­luis­ta. Me sen si­jaan vah­vis­tai­sim­me val­ti­on tu­lo­poh­jaa, jon­ka ro­mah­ta­mi­nen ny­ky­hal­li­tuk­sen ai­ka­na on suu­rin yk­sit­täi­nen se­lit­tä­jä kas­va­vil­le ali­jää­mil­le. Ve­ro­as­te las­kee lä­hes sa­maa tah­tia kuin vel­ka kas­vaa, kan­sa­ne­dus­ta­ja Min­ja Kos­ke­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Pel­käs­tään Suo­men ve­ro­poh­jaa vah­vis­ta­vien ja ve­ro­vält­te­lyä ra­joit­ta­vien uu­dis­tus­ten avul­la val­tio voi­si ke­rä­tä usei­ta sa­to­ja mil­joo­nia. Tämä ei hei­ken­täi­si ko­ko­nais­ky­syn­tää tai ai­heut­tai­si muu­ta­kaan hait­taa kan­san­ta­lou­del­le, pi­kem­min­kin päin­vas­toin, Kos­ke­la jat­kaa.

Va­sem­mis­to­liit­to esit­tää myös ve­ro­va­paas­ti Suo­meen si­joit­ta­vien ul­ko­mais­ten ra­has­to­jen tuot­to­jen ve­rot­ta­mis­ta, yri­tys­ten kor­ko- ja ve­ro­pa­ra­tii­si­jär­jes­te­lyi­den ra­joit­ta­mis­ta sekä rik­kai­den maas­ta­muu­ton avul­la ta­pah­tu­vaa ve­ro­vält­te­lyä suit­si­vaa ar­von­nou­su­ve­roa.

Li­säk­si va­sem­mis­to­liit­to sää­täi­si pan­keil­le ra­hoi­tus­toi­min­ta­ve­ron, jol­lai­nen on käy­tös­sä muis­sa Poh­jois­mais­sa. Yri­tys­ten an­sait­se­mat­to­mia, olo­suh­tei­den muu­tok­sis­ta ai­heu­tu­via yli­tuot­to­ja ra­joi­tet­tai­siin wind­fall-ve­rol­la. Kai­vos­ve­ro­tus­ta ki­ris­tet­täi­siin ja hal­li­tuk­sen te­ke­mät fos­sii­lie­ner­gi­an ve­ron­ke­ven­nyk­set pe­rut­tai­siin.

Va­sem­mis­to­liit­to ha­lu­ai­si myös kar­sia esi­mer­kik­si te­ol­li­suu­den ja maa­ta­lou­den fos­sii­lie­ner­gi­a­tu­kia, jot­ka vai­keut­ta­vat ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.