STT

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas ja vih­rei­den tu­ke­ma Pek­ka Haa­vis­to ku­roo kiin­ni ero­aan ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stub­biin pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la, sel­vi­ää Ylen tuo­rees­ta pre­si­dent­ti­ky­se­lys­tä.

Stub­bia ää­nes­täi­si 54 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ja Haa­vis­toa 46 pro­sent­tia.

Kan­na­tus­lu­vut ovat lä­hen­ty­neet sel­väs­ti Ylen tam­mi­kuus­sa jul­kais­tuun ky­se­lyyn näh­den. Tuol­loin Stub­bia ker­toi ää­nes­tä­vän­sä 59 pro­sent­tia ja Haa­vis­toa 41 pro­sent­tia, jos kak­sik­ko koh­tai­si vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la.

Ta­lous­tut­ki­mus teki ky­se­lyn pu­he­lin­haas­tat­te­lui­na 31.1.–6.2., eli en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ai­ka­na. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si yh­teen­sä 1 543 ih­mis­tä, jois­ta 78,5 pro­sent­tia va­lit­si eh­dok­kaan.

Ky­se­lyn vir­he­mar­gi­naa­li on suu­rim­mil­laan noin 2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Haavisto kerää vasemmiston äänet

Ta­lous­tut­ki­muk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Pa­ju­nen ker­toi Ylel­le, et­tä tuo­reen ky­se­lyn taus­ta-ai­neis­to vah­vis­taa kä­si­tys­tä sii­tä, et­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­do­kas­ta Jus­si Hal­la-ahoa ja kes­kus­tan Ol­li Reh­niä tam­mi­kuun lo­pul­la ää­nes­tä­nei­tä on siir­ty­nyt Stub­bin lei­riin.

Haa­vis­to sen si­jaan näyt­tää pe­ri­vän va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den pre­si­dent­tieh­dok­kai­ta ää­nes­tä­nei­den kan­na­tus­ta. Jopa 90 pro­sent­tia Jut­ta Ur­pi­lais­ta (sd.) tai Li An­ders­so­nia (vas.) en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ää­nes­tä­neis­tä on ker­to­nut kan­na­ta­van­sa toi­sel­la kier­rok­sel­la Haa­vis­toa.

Eh­dok­kai­den vä­li­nen ero oli ka­ven­tu­nut ai­em­paan ver­rat­tu­na myös Hel­sin­gin Sa­no­mien maa­nan­tai­na jul­kai­se­mas­sa kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa. Ky­se­lyn mu­kaan Stubb voit­tai­si pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la Haa­vis­ton pro­sent­ti­lu­vuin 54–46.

Kan­na­tus­mit­tauk­sen jul­kai­si maa­nan­tai­na myös MTV:n uu­ti­set, jon­ka ky­se­lyn mu­kaan Stubb sai­si toi­sel­la kier­rok­sel­la 56,9 pro­sent­tia ja Haa­vis­to 43,1 pro­sent­tia ää­nis­tä.

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vii­mei­se­nä päi­vä­nä tiis­tai­na ko­ti­maan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli nous­sut lä­hes 46 pro­sent­tiin. Ää­nen­sä oli tuo­hon men­nes­sä an­ta­nut toi­sel­la kier­rok­sel­la yli 1,95 mil­joo­naa ih­mis­tä.

Eron kaventuminen kirittää äänestäjiä

Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­ti­ön tut­ki­mus­pääl­li­kön, vaa­li­a­si­an­tun­ti­ja Sami Bor­gin mu­kaan pre­si­dent­tieh­dok­kai­den kan­na­tus­ti­lan­teen ta­soit­tu­mi­sel­la on ää­nes­tysp­ro­sent­tia ko­hot­ta­va vai­ku­tus.

Ai­em­mis­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus on nous­sut toi­sel­la kier­rok­sel­la yk­kös­kier­rok­seen näh­den sil­loin, kun kär­ki­kak­sik­ko on käy­nyt tiu­kan vaa­li­kamp­pai­lun.

– Mitä tiu­kem­pi vaa­li on, sitä use­am­pi ko­kee, et­tä omal­la ää­nel­lä voi ol­la rat­kai­se­va vai­ku­tus, Borg sa­noi STT:lle ai­em­min täs­sä kuus­sa.

Ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den ja koko vaa­lien lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta kes­keis­tä on, mitä Hal­la-ahon ja Reh­nin ää­nes­tä­jät te­ke­vät toi­sel­la kier­rok­sel­la. Borg us­koo, et­tä Hal­la-ahon ja Reh­nin kan­nat­ta­jis­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa läh­tee ää­nes­tä­mään. Bor­gin mu­kaan ih­mi­set ko­ke­vat, et­tä ää­nes­tä­mi­nen on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus.