STT–AFP

Viro kar­kot­taa Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­lään Tal­lin­nas­ta hel­mi­kuun 7. päi­vään men­nes­sä, ker­toi Vi­ron ul­ko­mi­nis­te­riö Twit­te­ris­sä pian Ve­nä­jän pää­tök­sen jäl­keen.

Ve­nä­jä ker­toi ai­em­min tä­nään pää­tök­ses­tään kar­kot­taa Vi­ron Mos­ko­van-suur­lä­het­ti­läs. Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­teen mu­kaan Vi­ron suur­lä­het­ti­lään on pois­tut­ta­va maas­ta hel­mi­kuun 7. päi­vään men­nes­sä.

Li­säk­si Ve­nä­jä il­moit­taa sa­mas­sa tie­dot­tees­sa hei­ken­tä­neen­sä dip­lo­maat­ti­suh­tei­taan Vi­roon. Ve­nä­jä syyt­tää Vi­roa "täy­des­tä rus­so­fo­bi­as­ta" eli ve­nä­läis­vas­tai­suu­des­ta.

Viro vaa­ti ai­em­min tam­mi­kuus­sa Ve­nä­jää vä­hen­tä­mään Tal­lin­nan-suur­lä­he­tys­tön­sä hen­ki­lö­kun­taa mer­kit­tä­väs­ti.