Ke­rää­mö Oy on kil­pai­lut­ta­nut bi­o­jät­tei­den ke­rää­mi­sen ja kul­jet­ta­mi­sen avoi­mel­la jul­ki­sel­la kil­pai­lu­tuk­sel­la. Taus­tal­la on jä­te­lain muu­tos, jon­ka myö­tä bi­o­jät­tei­den kul­je­tuk­set siir­ty­vät kun­tien vas­tuul­le.

Ke­rää­mö sai kil­pai­lu­tuk­ses­sa yh­teen­sä kol­me hy­väk­syt­tä­vää tar­jous­ta: Las­si­la & Ti­ka­no­ja Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Oy, Ver­dis Oy ja Vam­ma­lan Hyö­ty­ke­räys Oy. Kil­pai­lu­tet­ta­via urak­ka-alu­ei­ta oli kak­si, jois­ta mo­lem­mat ovat kol­men vuo­den urak­ka­so­pi­muk­sel­la ja si­säl­tä­vät enim­mil­lään kah­den vuo­den op­ti­on. Mo­lem­mat urak­ka-alu­eet voit­ti Ver­dis Oy, joka tu­lee hoi­ta­maan bi­o­jät­tei­den kul­je­tuk­set Ke­rää­mön kah­dek­san kun­nan alu­eel­la vai­heit­tain 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en.

Bi­o­jä­te­as­ti­oi­den tyh­jen­nys­mak­suis­ta Po­rin seu­dun jä­te­huol­to­ja­os­to päät­tää ko­kouk­ses­saan 26. maa­lis­kuu­ta. Sa­mat mak­sut tu­le­vat voi­maan koko Ke­rää­mön alu­eel­la.

Bi­o­jät­teen ke­räyk­set al­ka­vat ke­sä­kuus­sa Poh­jois- ja Län­si-Po­ris­ta, jon­ka jäl­keen syys­kuus­ta al­ka­en vuo­ros­sa ovat Itä-Pori, Ul­vi­la, Nak­ki­la ja Har­ja­val­ta.

Poh­jois- ja Län­si-Po­rin alu­een oma­ko­ti- ja pien­ta­lot tu­le­vat saa­maan Ke­rää­möl­tä kir­jeen hel­mi­kuun lo­pus­sa, jos­sa ker­ro­taan bi­o­jät­teen eri ke­räys­vaih­to­eh­dois­ta. Ete­läi­nen alue saa kir­jeen huh­ti­kuus­sa. Asuk­kai­den tu­lee päät­tää va­lit­se­vat­ko he bi­o­jät­teel­le ke­räy­sas­ti­an, muo­dos­ta­vat­ko he kimp­pa-as­ti­an lä­hi­naa­pu­rei­den kans­sa vai kom­pos­toi­vat­ko.

Ver­dis Oy on osa poh­jois­mais­ta Ver­dis Grou­pia, joka työl­lis­tää Suo­mes­sa noin 400 hen­keä 25 paik­ka­kun­nal­la.