Mark­ku Uha­ri / STT

Hal­li­tuk­sen pää­tös sul­kea ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja itä­ra­jal­la on ol­lut EU-ko­mis­saa­ri Jut­ta Ur­pi­lai­sen (sd.) mie­les­tä oi­kea.

Ur­pi­lai­nen ker­too ol­leen­sa yh­tey­des­sä EU:n si­sä­a­si­ois­ta vas­taa­vaan ko­mis­saa­riin Yl­va Jo­hans­so­niin Suo­men ra­ja­ti­lan­teen vuok­si.

Myös ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­jan Ur­su­la von der Ley­e­nin toi­mis­to on Ur­pi­lai­sen mu­kaan an­ta­nut tu­ken­sa Suo­men pää­tök­sel­le sul­kea ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja Ve­nä­jäl­le.

– Tämä on osa sitä hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta, jo­hon olem­me mie­les­tä­ni Suo­mes­sa pi­dem­pään va­rau­tu­neet. Su­rul­lis­ta on, et­tä tä­hän vai­kut­ta­mi­seen käy­te­tään vi­at­to­mia ih­mi­siä vä­li­nee­nä, Ur­pi­lai­nen sa­noi sun­nun­tai­na tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Ur­pi­lai­nen kom­men­toi asi­aa Tam­pe­reel­la, kun hän il­moit­ti suos­tu­van­sa SDP:n pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si.

Vartiuksessa työnnetty rajalle

Hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja sul­jet­tiin itä­ra­jal­la lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä, kos­ka Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set oli­vat al­ka­neet ai­em­mas­ta poi­ke­ten pääs­tää Suo­men ra­ja­pis­teil­le ih­mi­siä, joi­den mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jat ei­vät ol­leet kun­nos­sa.

Sun­nun­tai­na Kai­nuus­sa si­jait­se­van Var­tiuk­sen raja-ase­man pääl­lik­kö Jou­ko Kin­nu­nen ker­toi STT:lle, et­tä Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat Var­tiuk­ses­sa työn­tä­neet ih­mi­siä raja-au­kol­le ja es­tä­neet hei­dän pää­syn­sä ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le. Kyse on Kin­nu­sen mu­kaan ol­lut muu­ta­mis­ta ih­mi­sis­tä. Ra­ja­lii­ken­net­tä ra­joi­tet­tiin toi­min­nan vuok­si.

Ur­pi­lai­nen ker­too, et­tä tar­vit­ta­es­sa EU:lla voi­si ol­la kei­no­ja aut­taa Suo­men itä­ra­jan ti­lan­net­ta. Hän viit­taa vas­taa­van­kal­tai­seen ti­lan­tee­seen Val­ko-Ve­nä­jän ja EU-mai­den ra­jal­la vuo­si­na 2020–2021, jol­loin Ur­pi­lai­sen mu­kaan EU neu­vot­te­li tur­va­paik­kaa ha­ke­nei­den läh­tö­mai­den kans­sa ja ra­hoit­ti pa­luu­len­to­ja nii­hin.

– Tot­ta kai läh­tö­koh­ta, ja myös­kin hal­li­tuk­sen ta­voi­te, on, et­tä raja-ase­mien sul­ke­mi­sil­la pys­ty­tään ra­joit­ta­maan maa­han­tu­li­joi­den mää­rän kas­vua ja sil­lä pys­ty­tään huo­leh­ti­maan, et­tä ti­lan­ne ei es­ka­loi­du, Ur­pi­lai­nen sa­noo vii­ta­ten Suo­men ti­lan­tee­seen.