Em­mi Til­vis / STT

VR käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut ta­va­ra­lii­ken­tees­sä met­sä­te­ol­li­suu­den hei­ken­ty­nei­den nä­ky­mien vuok­si, ker­too yh­tiö tie­dot­tees­saan. Neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä on lo­gis­tii­kan ja ju­na­lii­ken­nöin­nin hen­ki­lös­tö, yh­teen­sä noin 1 900 hen­ki­löä.

Met­sä­te­ol­li­suu­den no­pe­as­ti hei­ken­ty­neet suh­dan­ne­nä­ky­mät ja epä­var­ma mark­ki­na­ti­lan­ne vai­kut­ta­vat ne­ga­tii­vi­ses­ti VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen vo­lyy­mei­hin.

– VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen ti­lan­ne on jo en­tuu­des­taan haas­ta­va kor­ke­an inf­laa­ti­on sekä idän­lii­ken­teen päät­ty­mi­sen vuok­si, sa­noo VR:n lo­gis­tiik­ka­joh­ta­ja El­jas Kois­ti­nen tie­dot­tees­sa.

– Jou­dum­me har­kit­se­maan töi­den ti­la­päis­tä so­peut­ta­mis­ta ta­va­ra­lii­ken­tee­seen liit­ty­vis­sä toi­min­nois­sa, kos­ka edel­ly­tyk­sem­me tar­jo­ta töi­tä vä­he­ne­vät ti­la­päi­ses­ti.

Mah­dol­li­sia toi­mia voi­si­vat ol­la lo­mau­tuk­set, jot­ka kes­täi­si­vät enin­tään 90 päi­vää. Lo­mau­tuk­set voi­tai­siin to­teut­taa useis­sa eris­sä tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä.

VR sa­noo, et­tä lo­mau­tuk­set py­ri­tään pi­tä­mään mah­dol­li­sim­man ly­hy­tai­kai­si­na. Ti­lan­tee­seen vai­kut­taa met­sä­te­ol­li­suu­den kul­je­tus­ten ky­syn­nän el­py­mi­nen.

VR:n mu­kaan lo­mau­tus­tar­vet­ta vä­hen­täi­si­vät esi­mer­kik­si va­paa­eh­toi­set pal­kat­to­mat va­paat ja per­he­va­paat, lo­mien siir­to sekä lo­ma­ra­ho­jen vaih­to va­paik­si.

Mah­dol­li­set so­peu­tus­tar­peet tar­ken­tu­vat ja voi­vat vaih­del­la paik­ka­kun­nit­tain, toi­mi­pis­teit­täin ja toi­min­noit­tain.

So­peut­ta­mis­toi­mia kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­ty­vät 29. tou­ko­kuu­ta.