Juk­ka Sil­vast

Tren­dit vaih­te­le­vat. K-Ci­ty­mar­ket-ket­jun Vuo­den juo­ma­kau­pan pal­kin­non taus­tal­la ole­va kaup­pi­as Jaak­ko Kaup­pi­nen miet­tii, et­tä pien­pa­ni­mo-olui­den nou­su­kii­to het­kek­si näyt­tää tait­tu­neen ja kään­ty­neen taas la­ger-olui­den eduk­si.

Kaup­pi­nen nä­kee, et­tä sääs­töt ko­ti­ta­louk­sis­sa kään­tää suun­taa hal­vem­pien tuot­tei­den, täs­sä ta­pauk­ses­sa la­ger-olui­den suun­taan.

Kun pu­hu­taan sääs­töis­tä vie­lä, kaup­pi­as omas­sa liik­kees­sään nos­ti juo­ma­o­sas­ton kyl­mä­kaap­pien läm­pö­ti­lo­ja rei­lus­ti.

– Olem­me sääs­tä­neet sii­nä, et­tä läm­pö­ti­lat aset­tu­vat 12–14 as­tee­seen, kun en­nen läm­pö­ti­la oli nel­jä as­tet­ta. Olem­me val­ta­vas­ti sääs­tä­neet, kai­kes­sa mis­sä pys­tym­me.

Hän li­sää, et­tä sil­ti juo­ma­tölk­ki edel­leen tun­tuu uu­sis­sa kyl­mä­kaap­pi­läm­pö­ti­lois­sa­kin vii­le­äl­tä, ei­kä sen pi­täi­si vai­kut­taa me­nek­kiin.

K-Ci­ty­mar­ket Pori Puu­vil­la pal­kit­tiin K-Ci­ty­mar­ke­tien vuo­den 2022 par­haa­na juo­ma­kaup­pa­na. Edel­li­se­nä vuon­na sama kaup­pa pal­kit­tiin Vuo­den mark­ki­noi­ja­na, jos­sa teh­tiin ket­jun pa­ras­ta so­si­aa­li­sen me­di­an si­säl­töä.

– K-Ci­ty­mar­ket Puu­vil­las­sa olut ja ruo­ka muo­dos­ta­vat tii­viin lii­ton, ja asi­ak­kai­den olut­tie­tou­den li­sää­mi­nen sekä pai­kal­li­suus juo­ma­va­li­koi­mas­sa on nos­tet­tu juo­ma­o­sas­tol­la kes­ki­öön. Kau­pan juo­ma­o­sas­to on viih­tyi­sä sekä va­li­koi­mal­taan laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen – sekä pai­kal­li­set et­tä kau­em­pa­na­kin si­jait­se­vat pien­pa­ni­mot ovat kat­ta­vas­ti edus­tet­tu­na. Asi­a­kas­toi­vei­ta to­teu­te­taan Puu­vil­las­sa run­saas­ti, ja uu­tuuk­sia il­mes­tyy myyn­tiin no­pe­as­ti. Eri juo­ma­laa­dut on kau­pas­sa mer­kit­ty sel­ke­äs­ti mer­kit­ty, ja tuot­tei­den yh­tey­des­sä on myös ruo­ka­suo­si­tuk­sia. Ku­ten Puu­vil­las­sa so­pii odot­taa, laa­du­kas olu­to­sas­to nä­kyy myös kau­pan laa­duk­kaas­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, ku­vai­lee K-Ci­ty­mar­ket-ket­jun joh­ta­ja Ari Sääks­mä­ki pal­kin­non pe­rus­tei­ta.

Kaup­pi­as Kaup­pi­nen it­se lin­jaa, et­tä pa­nos­tus olui­siin al­koi tie­toi­ses­ti vuon­na 2020, kun liik­keen juo­ma­o­sas­to uu­sit­tiin.

– Pa­nos­tim­me eri­tyi­ses­ti pien­pa­ni­mo-olui­siin. Se on ol­lut voi­ma­kas tren­di. Siir­ty­mä on ol­lut la­ger-oluis­ta eri­koi­so­lui­siin, joi­den myyn­ti par­haim­mil­laan on ol­lut lä­hes la­ger-olui­den ta­soa.

Se, et­tä olut kier­tää kau­pas­sa, ei­kä pi­laan­nu hä­vi­kik­si, Jaak­ko Kaup­pi­sen mu­kaan on ta­va­ran kier­ron hal­lit­se­mis­ta.

– Pal­jon tu­lee uut­ta hyl­lyl­le, mut­ta pal­jon pois­tuu­kin koko ajan.

Hän sa­noo, et­tä tie­tys­ti huo­nos­ti kier­tä­vät erät jou­du­taan myy­mään isoil­la alen­nuk­sil­la tai tap­pi­ol­la­kin, jot­ta ei syn­tyi­si hä­vik­kiä.

Kaup­pi­nen mai­nit­see, et­tä pien­pa­ni­mo­kult­tuu­ri on Suo­mes­sa vah­va, mut­ta kil­pai­lu ko­vaa. Jos oli Po­rin pien­pa­no­moi­den erään­lai­nen keh­to, kil­pai­lu on kar­si­nut vii­me ai­koi­na alan te­ki­jöi­tä mark­ki­noil­ta.