Ja­ni­ta Vir­ta­nen / STT

Suo­mes­sa suu­rin osa asun­to­jen vuok­ra­suh­teis­ta päät­tyy on­gel­mit­ta. Vuok­ra­lai­nen sii­vo­aa huo­lel­li­ses­ti omat jäl­ken­sä, ei­kä vuok­ra-asun­to ole va­hin­goit­tu­nut.

Jos vuok­ra­nan­ta­ja pi­dät­tää vuok­ra­va­kuu­den tai osan sii­tä, taus­tal­la ko­ros­tu­vat kol­me syy­tä. Ylei­sin niis­tä on lop­pu­sii­vouk­sen lai­min­lyön­ti ko­ko­naan tai osit­tain: esi­mer­kik­si uu­ni tai ik­ku­nat ovat voi­neet jää­dä pe­se­mät­tä, ker­too Suo­men Vuok­ra­nan­ta­jat ry:n la­ki­a­si­ain­joh­ta­ja Ta­rik Ah­sa­nul­lah.

– Sit­ten ovat isom­mat va­hin­got: esi­mer­kik­si pin­noil­le on tul­lut sel­väs­ti ta­va­no­mai­sen ku­lu­mi­sen ylit­tä­viä vau­ri­oi­ta, ku­ten joku suu­rem­pi naar­mu. Li­säk­si on jon­kin ver­ran sel­lai­sia ta­pauk­sia, jois­sa vuok­ra­lai­nen on teh­nyt lu­vat­ta muu­tos­töi­tä asun­nos­sa. Jos näis­tä ei ole so­vit­tu vuok­ra­nan­ta­jan kans­sa etu­kä­teen, ne kat­so­taan vau­ri­oik­si vuok­ra­suh­teen päät­ty­es­sä.

Vuok­ra­nan­ta­jat ry:n tois­sa­vuo­ti­sen ky­se­lyn pe­rus­teel­la nel­jä­so­sa yk­si­tyi­sis­tä vuok­ra­nan­ta­jis­ta oli pi­dät­tä­nyt koko vuok­ra­va­kuu­den tai osan sii­tä vii­mei­sim­män vuok­ra­suh­teen­sa jäl­keen. Puo­let näis­tä ta­pauk­sis­ta liit­tyi asun­non kun­toon. Mui­ta syi­tä oli­vat esi­mer­kik­si mak­sa­mat­to­mat vuok­rat.

Ky­se­lyyn osal­lis­tui noin 2 500 Vuok­ra­nan­ta­jat ry:n jä­sen­tä.

Ah­sa­nul­lah ar­vi­oi, et­tä jos ky­sy­mys oli­si kos­ke­nut myös vuok­ra­nan­ta­jien ai­em­pia vuok­ra­suh­tei­ta, asun­to­jen kun­toon liit­ty­viä on­gel­mia oli­si käy­nyt il­mi sel­väs­ti enem­män.

Vuok­ra­lai­set ry:n neu­von­taan tu­lee suu­ri mää­rä vuok­ra­suh­tei­ta kos­ke­via pu­he­lu­ja. Vä­hin­tään kol­ma­so­sa pu­he­luis­ta kos­kee asun­non lop­pu­tar­kas­tus­ta ja vuok­ra­va­kuu­den pa­laut­ta­mis­ta, ar­vi­oi jär­jes­tön toi­min­nan­joh­ta­ja An­ne Vii­ta.

– Täl­lai­set yh­tey­de­no­tot ovat ol­leet hie­man yleis­ty­mään päin. Nä­ke­myk­sem­me on, et­tä ai­na kun ta­lous tiuk­ke­nee, kaik­ki ovat eri­tyi­sen tark­ko­ja ra­hois­taan, Vii­ta to­te­aa.

Asunnon "tuhoaminen" on todella harvinaista

Kun vuok­ra­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­kei­siä on­gel­mia kä­si­tel­lään ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nas­sa, Vii­dan mu­kaan ta­pauk­set ja­kau­tu­vat niin, et­tä ar­vi­ol­ta puo­let to­de­taan vuok­ra­nan­ta­jan ja puo­let vuok­ra­lai­sen eduk­si.

– Vuok­ra­nan­ta­jil­la on jos­kus hiu­kan ha­ku­ses­sa se suu­ruus­luok­ka, mitä jon­kun asi­an kor­jaa­mi­nen mak­saa. Myös yh­tey­de­not­to hoi­de­taan mo­nes­ti huo­nos­ti. Vuok­ra­nan­ta­ja saat­taa lait­taa ai­no­as­taan vies­tin, et­tä en pa­lau­ta vuok­ra­va­kuut­ta. Tä­mä­hän tie­tys­ti he­rät­tää vas­ta­re­ak­ti­on, et­tä nyt va­kuus on pi­dä­tet­ty ai­heet­to­mas­ti, vaik­ka taus­tal­la oli­si oi­kea syy. Mo­nen ti­lan­teen voi­si hoi­taa il­man ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­taa­kin.

Va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­sen hin­ta tu­lee jos­kus yl­lä­tyk­se­nä vuok­ra­lai­sel­le. Esi­mer­kik­si yk­si­ös­sä, jos­sa koko lat­tia on yh­te­näi­nen, yh­den naar­mun kor­jaa­mi­nen voi vaa­tia koko lat­ti­an uu­si­mi­sen.

Vii­dan mu­kaan va­li­tet­ta­van yleis­tä on myös se, et­tä pa­kas­tin­ta su­la­te­taan vas­ta muu­ton yh­tey­des­sä ja ve­det va­lu­vat lat­ti­al­le, mikä voi tul­la asuk­kaal­le to­del­la kal­liik­si.

Jul­ki­suu­des­sa kä­si­tel­lään ajoit­tain ti­lan­tei­ta, jois­sa vuok­ra­lai­nen on jät­tä­nyt asun­non kar­me­aan kun­toon. Vii­dan ja Ah­sa­nul­la­hin mu­kaan täl­lai­set ta­pauk­set ovat to­del­la har­vi­nai­sia. He ar­vi­oi­vat, et­tä näis­sä on tyy­pil­li­sim­min kyse asun­non sii­vo­a­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä. Jos asun­to on ol­lut esi­mer­kik­si vuo­sia sii­vo­a­mat­ta, va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­nen voi vaa­tia suu­rem­paa­kin re­mont­tia.

– Taus­tal­la voi ol­la esi­mer­kik­si jo­kin mie­len­ter­veys­syy, et­tä ei ole vain jak­sa­nut huo­leh­tia asun­nos­ta, ja se­hän on to­del­la su­rul­lis­ta, jos asia sel­vi­ää täl­lä ta­val­la vuok­ra­nan­ta­jal­le. Pal­jon har­vi­nai­sem­paa on var­mas­ti se, et­tä tu­ho­ja ai­heu­te­taan tar­koi­tuk­sel­la, Vii­ta sa­noo.

Kuntotarkastus voi tuoda vuokralaiselle turvaa

Vuok­ra­suh­teen jäl­kei­siä on­gel­mia voi pyr­kiä eh­käi­se­mään en­nal­ta vuok­ra­suh­teen alus­sa teh­tä­väl­lä kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jos­sa käy­dään huo­lel­li­ses­ti läpi, löy­tyy­kö asun­nos­ta en­nes­tään jon­kin­lai­sia vi­ko­ja. Täl­lä ta­val­la van­hat viat ei­vät mene uu­den vuok­ra­lai­sen vas­tuul­le, Vii­ta neu­voo.

– Myös ko­ti­va­kuu­tus on ai­van eh­dot­to­man tär­keä va­hin­ko­jen va­ral­le.

Suo­men Vuok­ra­nan­ta­jat ry:n tois­sa vuo­den ky­se­lyn pe­rus­teel­la vuok­ra­nan­ta­jat tar­kas­ta­vat yleen­sä huo­lel­la po­ten­ti­aa­lis­ten vuok­ra­lais­ten luot­to­tie­to­ja, mut­ta hy­vin har­va on yh­tey­des­sä esi­mer­kik­si edel­li­siin vuok­ra­nan­ta­jiin.

Ta­rik Ah­sa­nul­la­hin mie­les­tä vuok­ra­nan­ta­jien kan­nat­tai­si teh­dä asun­toi­hin­sa tar­kas­tus­käyn­te­jä var­sin­kin pit­kien vuok­ra­suh­tei­den ai­ka­na. Tä­mä­kin on Suo­mes­sa mel­ko har­vi­nais­ta.

– Ei­hän mi­kään an­na täyt­tä var­muut­ta sii­tä, et­tei tule on­gel­mia. Ai­em­min asi­an­sa hoi­ta­nut saat­taa ajau­tua ta­lous­vai­keuk­siin tai sai­ras­tua, Ah­sa­nul­lah huo­maut­taa.

Vuok­ra-asun­nois­sa syn­ty­nei­den va­hin­ko­jen kor­jaus­sum­mat voi­vat Ah­sa­nul­la­hin mu­kaan nous­ta jopa kym­me­niin­tu­han­siin eu­roi­hin. Jos vuok­ra­va­kuus ei rii­tä va­hin­ko­jen kat­ta­mi­seen, usein ai­no­ak­si vaih­to­eh­dok­si jää va­hin­gon­kor­vauk­sen vaa­ti­mi­nen vuok­ra­lai­sel­ta.

Jos vuok­ra­lai­nen ei suos­tu mak­sa­maan kor­vauk­sia, vuok­ra­nan­ta­ja voi vie­dä asi­an kä­rä­jä­oi­keu­teen. Täl­lai­set ta­pauk­set ovat Ah­sa­nul­la­hin mu­kaan mel­ko har­vi­nai­sia, mut­ta nii­tä on vi­reil­lä ym­pä­ri Suo­men.

– Vuok­ra­nan­ta­jan tu­lee ai­na pun­ni­ta huo­lel­la, kan­nat­taa­ko asi­aa läh­teä vie­mään oi­keu­teen. Jos vuok­ra­lai­nen on täy­sin va­ra­ton, tuo­mi­os­ta ei ole hyö­tyä. Täl­löin myös oi­keus­ku­lut jää­vät vuok­ra­nan­ta­jan mak­set­ta­vak­si.

Ah­sa­nul­la­hin mu­kaan Suo­mes­sa ovat vii­me vuo­si­na yleis­ty­neet eri­lai­set vuok­ra­nan­ta­jan va­kuu­tus­tuot­teet, joil­la voi va­kuut­taa esi­mer­kik­si vuok­ra­lai­sen ta­hal­li­ses­ti ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja.