Heli Laak­ko­nen / STT

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mu­kaan yh­teen­sä nel­jän ve­nä­läi­sen so­ti­las­len­to­ko­neen epäil­lään lou­kan­neen maa­nan­tai­na Suo­men il­ma­ti­laa Lo­vii­san edus­tal­la. Ai­em­min on ker­rot­tu yh­des­tä ko­nees­ta.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mu­kaan sy­vim­mil­lään louk­kaus ulot­tui 2,5 ki­lo­met­riä Suo­men puo­lel­le. Alu­e­louk­kauk­ses­ta epäil­lään nel­jän ve­nä­läis­ko­neen osas­toa, jo­hon on kuu­lu­nut kak­si pom­mi­ko­net­ta ja kak­si hä­vit­tä­jää.

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ker­toi aluk­si vain yh­den ko­neen teh­neen alu­e­louk­kauk­sen. Tut­kin­taa joh­ta­van yli­luut­nant­ti Ant­ti Les­ke­län mu­kaan Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sel­la oli koko ajan tie­to ra­jan tun­tu­mas­sa liik­ku­neis­ta ko­neis­ta, mut­ta vas­ta tut­kin­nan ede­tes­sä sel­vi­si, kuin­ka moni niis­tä on käy­nyt Suo­men puo­lel­la.

Les­ke­län mu­kaan tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tään ko­nei­den tark­kaa len­to­reit­tä ja si­jain­tia.

– Täl­lai­set sei­kat sel­vi­ä­vät Suo­men omal­la val­von­ta­ky­vyl­lä, Les­ke­lä sa­noi STT:lle per­jan­tai­na.

Hän ei osaa ot­taa kan­taa sii­hen, kuin­ka tyy­pil­lis­tä nel­jän ko­neen len­tä­mi­nen Suo­men puo­lel­le on.

– It­se en heti muis­ta täl­lais­ta tois­ta ta­paus­ta.

Puo­lus­tus­voi­mat ei per­jan­tai­na ha­lun­nut kom­men­toi­da asi­aa STT:lle.

Les­ke­län mu­kaan vas­taa­vat tut­kin­nat kes­tä­vät yleen­sä vii­kon tai pari. Alu­e­louk­kauk­sen tut­kin­taa jat­ke­taan tu­le­val­la vii­kol­la.

Yle jul­kai­si tiis­tai­na vi­de­on, jos­sa so­ti­la­sa­si­an­tun­ti­jan mu­kaan nä­kyy hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti suo­ma­lai­nen Hor­net-hä­vit­tä­jä tun­nis­ta­mas­sa ve­nä­läis­ko­nei­ta Suo­men­lah­del­la. On­ko vi­de­ol­la jo­kin roo­li tut­kin­nas­sa?

Les­ke­lä ker­too näh­neen­sä vi­de­on it­se­kin, mut­ta sa­noo, et­tä se ei ole tut­kin­nan kes­ki­ös­sä.

– Ylen vi­de­os­sa voi ol­la kyse alu­e­louk­kauk­ses­ta, mut­ta en tie­dä, mis­sä vi­deo on ku­vat­tu ja on­ko se lei­kat­tu mo­nes­ta läh­tees­tä.

Kes­ki­viik­ko­na puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok.) kom­men­toi STT:lle, et­tä Ve­nä­jä jul­kai­see eri­lai­sia vi­de­oi­ta.

– Niin kuin täs­tä­kin näh­dään, se on use­as­ta eri pa­la­ses­ta lei­kat­tu ja lii­mat­tu. Sil­lä ha­lu­taan lä­het­tää var­mas­ti kai­ken­lais­ta vies­tiä. Tämä asia on nyt sel­vi­tyk­ses­sä, mut­ta ei täs­sä ole mi­tään dra­ma­tiik­kaa, Häk­kä­nen sa­noi.

– Nä­kyy, et­tä mei­dän il­ma­val­von­ta pe­laa. Meil­lä on muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa ko­neet vä­lit­tö­mäs­ti tun­nis­ta­mas­sa Il­ma­ti­la niin sa­no­tus­ti opas­ta­mas­sa ve­nä­läi­set ko­neet pois mei­dän il­ma­ti­las­ta, jos ne vä­hän­kään tu­le­vat lä­hel­le. Eli meil­lä toi­mii erit­täin tar­kas­ti ja no­pe­as­ti tämä hä­vit­tä­jien toi­min­ta.

Häk­kä­sen mu­kaan Ve­nä­jäl­le lä­he­te­tään ai­na noot­ti alu­e­louk­kauk­sis­ta.

Edel­li­nen to­det­tu ve­nä­läis­ko­nei­den alu­e­louk­kaus Suo­mes­sa sat­tui tois­sa vuo­den elo­kuus­sa. Tuol­loin kak­si ve­nä­läis­hä­vit­tä­jää kävi Suo­men il­ma­ti­las­sa Suo­men­lah­del­la.