Vi­sit Pori et­sii tä­nä­kin vuon­na yk­si­tyis­ko­te­ja vä­li­tyk­seen ke­sän suur­ta­pah­tu­mien ajal­le, jot­ta ta­pah­tu­mien te­ki­jät sekä vie­raat saa­daan ma­joi­tet­tua. Ma­joi­tus­ta vä­li­te­tään jäl­leen kah­te­na eri ajan­koh­ta­na. Suo­mi­A­ree­na ja Is­kel­mä Fes­ti­vaa­li -vii­kol­la ma­joi­tus­ta vä­li­te­tään maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin 24.–30. ke­sä­kuu­ta ja Pori Jazz -vii­kol­la kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin 17—21. hei­nä­kuu­ta.

Tänä vuon­na yk­si­tyis­ma­joi­tus­tar­ve on en­nen­nä­ke­mä­tön­tä. Suo­mi­A­ree­na-vii­kol­la ma­joi­tus­ta tar­vit­se­vat Suo­mi­A­ree­nan ja Is­kel­mä-fes­ti­vaa­lin te­ki­jöi­den ja vie­rai­den li­säk­si myös sa­mal­la vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vän Ra­kas­ta­jat-te­at­te­rin ka­tu­te­at­te­ri­fes­ti­vaa­lin tai­tei­li­jat.

– Sa­mal­la vii­kol­la ma­joit­tu­jia on to­del­la pal­jon, jon­ka vuok­si asun­noil­le on odo­tet­tua suu­rem­pi tar­ve. Vi­sit Pori et­sii edel­leen asun­to­ja vä­li­tyk­seen yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sen verk­ko­kaup­paan, ker­too vas­taa­va mat­kai­lu­suun­nit­te­li­ja An­ni Pusa.

Eri­tyi­ses­ti kes­kus­tan pie­nil­le asun­noil­le on ky­syn­tää, mut­ta myös isom­pia asun­to­ja tar­vi­taan. Kaik­kien asun­to­jen tu­lee ol­la siis­te­jä ja ko­di­no­mai­sia sekä si­jai­ta 6 km sä­teel­lä Po­rin kes­kus­tas­ta, Poh­jois­kaup­pa­to­ril­ta. Mitä no­pe­am­min yk­si­tyis­ma­joit­ta­jak­si il­moit­tau­tuu, sitä to­den­nä­köi­sem­min asun­to va­ra­taan. Ma­joit­tu­jil­le avau­tu­va yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sen verk­ko­kaup­pa au­ke­aa ar­vi­ol­ta huh­ti­kuun toi­sel­la vii­kol­la.

Ma­joit­ta­jak­si ke­sän 2024 suur­ta­pah­tu­miin voi il­moit­tau­tua yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sen verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­vän säh­köi­sen il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta. Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke vaa­tii säh­köi­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen ja sen täyt­tä­mi­ses­tä syn­tyy vä­li­tys­so­pi­mus ma­joit­ta­jan ja Vi­sit Pori Oy:n vä­lil­le. Sa­moil­ta verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy myös vas­tauk­sia usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin ja muu­ta tär­ke­ää tie­toa sekä uu­dis­te­tut ma­joit­ta­jien eh­dot, joi­hin kan­nat­taa tu­tus­tua huo­lel­li­ses­ti en­nen ma­joit­ta­jak­si il­moit­tau­tu­mis­ta. Mi­kä­li il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen täyt­tä­mi­ses­sä kai­paa apua, voi it­sel­leen va­ra­ta käyn­ti­a­si­oin­nin tai Te­ams-pa­la­ve­rin ajan­va­raus­ka­len­te­ris­ta, jon­ka löy­tää yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sen verk­ko­si­vuil­ta.