STT

Ylen tie­to­jen mu­kaan Suo­mi ai­koo kiel­tää ve­nä­läis­ten hen­ki­lö­au­to­jen maa­han­tu­lon. Ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­sen (kok.) on tar­koi­tus tie­dot­taa asi­as­ta tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Viro, Lat­via ja Liet­tua te­ki­vät vas­taa­van pää­tök­sen täl­lä vii­kol­la.

Vii­me per­jan­tai­na voi­maan as­tu­neen Eu­roo­pan ko­mis­si­on oh­jeis­tuk­sen mu­kaan Ve­nä­jäl­le re­kis­te­röi­ty­jä au­to­ja ei voi tuo­da EU-alu­eel­le edes hen­ki­lö­koh­tai­seen mat­kai­lu­käyt­töön. Kyse ei ole uu­des­ta pa­kot­tees­ta, vaan jä­sen­mail­le an­ne­tus­ta uu­des­ta tul­kin­ta­suo­si­tuk­ses­ta, joka kos­kee jo pää­tet­ty­jä pa­kot­tei­ta. Suo­mi on tä­hän men­nes­sä nou­dat­ta­nut ai­em­paa tul­kin­taa.

Uu­den suo­si­tuk­sen mu­kaan pa­kot­tei­den kan­nal­ta ei ole mer­ki­tys­tä, on­ko Ve­nä­jäl­le re­kis­te­röi­ty ajo­neu­vo yk­si­tyi­ses­sä vai kau­pal­li­ses­sa käy­tös­sä, vaan kaik­kien pa­ko­te­a­se­tuk­ses­sa lis­tat­tu­jen ajo­neu­vo­jen tuon­ti oli­si täy­sin kiel­let­ty.