Han­nu Toi­vo­nen / STT

Ylen pit­kä­ai­kai­nen uu­ti­sank­ku­ri Mat­ti Rön­kä jää eläk­keel­le, ker­too Yle. Rön­kä näh­dään vii­meis­tä ker­taa te­le­vi­si­os­sa uu­ti­sank­ku­ri­na kes­ki­viik­ko­na puo­li yh­dek­säl­tä il­lal­la.

Rön­kä aloit­ti Ylel­lä uu­ti­sank­ku­ri­na 2000-lu­vun alus­sa. Sitä en­nen hän oli toi­mi­nut tv-uu­tis­ten uu­tis­pääl­lik­kö­nä vuo­des­ta 1990 läh­tien.

Ylen mu­kaan Rön­kä on eh­ti­nyt työs­ken­nel­lä uran­sa ai­ka­na myös MTV:llä, Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa, Leh­ti­ku­vas­sa, Ra­dio Yk­kö­ses­sä ja In­si­nöö­riu­u­ti­sis­sa. Kou­lu­tuk­sel­taan Rön­kä on val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri. Toi­mit­ta­jak­si hän val­mis­tui Sa­no­man toi­mit­ta­ja­kou­lus­ta.

Rön­gän työ­u­ran ai­ka­na on ta­pah­tu­nut usei­ta traa­gi­sia ta­pah­tu­mia, ku­ten Kon­gin­kan­kaan lin­ja-au­to­tur­ma ja Kaak­kois-Aa­si­an tsu­na­mi. Sy­vim­min hä­neen on vai­kut­ta­nut au­to­laut­ta Es­to­ni­an up­po­a­mi­nen vuon­na 1994.

– Es­to­nia oli ural­la­ni en­sim­mäi­nen suur­ka­tast­ro­fi. Sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut vaik­ka sun mitä, mut­ta Es­to­nia meni suo­ja­kuo­ren ja haar­nis­kan läpi, Rön­kä sa­noo Ylen ju­tus­sa.

Menestynyt kirjailija

Pit­kän uran­sa ai­ka­na Rön­kä on tuot­ta­nut ja juon­ta­nut lu­kui­sia vaa­li­lä­he­tyk­siä, vii­mei­sim­pi­nä pre­si­den­tin­vaa­lit vuo­den alus­sa. Rön­kä ker­too Ylel­le, et­tä hän ha­lu­aa ol­la mu­ka­na suu­ris­sa ta­pah­tu­mis­sa.

– Toi­mit­ta­jan­kin on hel­pom­pi ol­la mu­ka­na äk­sö­nis­sä. Tus­kai­sem­paa oli­si vain kat­soa si­vus­ta.

Rön­kä on myös me­nes­ty­nyt kir­jai­li­ja. Hä­nel­tä on jul­kais­tu 12 te­os­ta ja hä­net on pal­kit­tu muun mu­as­sa Vuo­den joh­to­lan­ka- ja La­si­a­vain-pal­kin­noil­la.

Rön­kä tun­ne­taan kir­jai­li­ja­na par­hai­ten dek­ka­ri­hah­mo Vik­tor Kär­päs­tä. Seu­raa­va ro­maa­ni on vii­meis­te­ly­vai­hees­sa.