Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Yli 60 jär­jes­töä ja evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko vaa­ti­vat Suo­meen oi­keu­den­mu­kais­ta eko­lo­gis­ta siir­ty­mää. Jär­jes­töt ja kirk­ko ovat jul­kais­seet käyn­nis­ty­nees­sä kam­pan­jas­sa oi­keu­den­mu­kai­sen eko­lo­gi­sen siir­ty­män pe­ri­aat­teet.

Siir­ty­mäl­lä tar­koi­te­taan kam­pan­jas­sa yh­teis­kun­nan muut­ta­mis­ta ny­kyis­tä eko­lo­gi­sem­mak­si muun mu­as­sa fos­sii­li­ta­lou­des­ta luo­pu­mal­la. Muis­sa yh­teyk­sis­sä täs­tä on käy­tet­ty myös ni­mi­tys­tä "vih­reä siir­ty­mä".

Kam­pan­jas­sa ovat mu­ka­na evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon li­säk­si muun mu­as­sa Green­pe­a­ce, Mart­ta­liit­to ja am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­töt SAK sekä STTK. Kam­pan­jaa koor­di­noi yri­tys­vas­tuu­jär­jes­tö Fin­n­watch.

Kam­pan­jas­sa on esi­tel­ty kaik­ki­aan kym­me­nen oi­keu­den­mu­kai­sen eko­lo­gi­sen siir­ty­män pe­ri­aa­tet­ta.

Näi­tä ovat muun mu­as­sa tu­le­vien su­ku­pol­vien huo­mi­oi­mi­nen ja etu­pai­not­tei­suus il­mas­to­toi­mis­sa, siir­ty­mä­a­loil­la työs­ken­te­le­vien ih­mis­ten tu­ke­mi­nen sekä siir­ty­mäs­tä koi­tu­vien kus­tan­nus­ten oi­keu­den­mu­kai­nen ja­ka­mi­nen.

Kam­pan­jas­sa kut­su­taan en­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta mu­kaan si­tou­tu­maan pe­ri­aat­tei­siin.

–  Ha­lu­am­me lo­pet­taa kiis­te­lyn sii­tä, teh­dään­kö tie­teen­mu­kai­set il­mas­to- ja luon­to­ka­to­toi­met. Ne on teh­tä­vä, Fin­n­watc­hin toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Finér sa­noo tie­dot­tees­sa.

–  Edus­kun­ta­vaa­leis­sa on kes­kus­tel­ta­va sii­tä, mi­ten tar­vit­ta­vien toi­mien oi­keu­den­mu­kai­suus var­mis­te­taan.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon yh­teis­kun­nan ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen asi­an­tun­ti­jan, ro­vas­ti Ilk­ka Si­pi­läi­sen, mu­kaan kam­pan­jan pe­ri­aat­teet vas­taa­vat myös kir­kon ar­vo­ja.

–  Kir­kon mu­ka­na­o­lo vah­vis­taa osal­taan pe­ri­aat­tei­siin si­säl­ty­vää vies­tiä oi­keu­den­mu­kai­suus­ky­sy­myk­set huo­mi­oi­vis­ta il­mas­to- ja luon­to­ka­to­toi­mis­ta, Si­pi­läi­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.