STT

Lä­hes kol­me vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta ker­too te­ke­vän­sä hin­to­jen nou­sun vuok­si vä­hem­män os­tok­sia. Asia sel­vi­ää pe­rin­täyh­tiö Int­ru­min vuo­sit­tai­ses­ta mak­su­ta­pa­ra­por­tis­ta.

Suo­ma­lais­ten os­to­ha­luk­kuus ei ole kui­ten­kaan las­ke­nut yh­tä pal­jon kuin Eu­roo­pas­sa kes­ki­mää­rin, ra­por­tis­ta sel­vi­ää. Kes­ki­mää­rin lä­hes kol­me nel­jäs­tä eu­roop­pa­lai­ses­ta ker­too os­ta­van­sa nyt vä­hem­män kuin en­nen hin­to­jen nou­sua.

Int­ru­min ra­port­tiin vas­ta­si yh­teen­sä 24  000 ih­mis­tä 24:stä Eu­roo­pan maas­ta. Jo­kai­ses­ta maas­ta oli vä­hin­tään tu­hat vas­taa­jaa. Ky­se­lyn tie­dot ke­rät­tiin hei­nä–syys­kuus­sa.